Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.

Uchwała Nr II/5/18

Rady  Gminy  Rewal

z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w  sprawie  powołania Stałych  Komisji  Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.

 

Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :

 

§1. Powołuje się  Stałe Komisje Rady Gminy o nazwie :

 1. Komisja Strategii i Rozwoju.
 2. Komisja Społeczno-Oświatowa.

 

§2. Ustala się  skład osobowy poszczególnych  Komisji:

 1.  Komisja Strategii i Rozwoju :
 1.  Iwona Zacharczuk                      - Przewodniczący Komisji
 2. Paweł Żoła                                   - Wiceprzewodniczący  Komisji
 3. Rafał Mielcarek                           - Członek  Komisji
 4. Andrzej Brzeziński                      - Członek Komisji
 5. Łukasz Tylka                               - Członek Komisji
 6. Izabela Kogut                              - Członek Komisji
 7. Marcin Ryczko                            - Członek Komisji
 8. Agnieszka Tasarz             - Członek Komisji

 

 1. Komisja Społeczno-Oświatowa :
 1. Joanna Lewicka                               - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Brzeziński                          - Wiceprzewodniczący  Komisji
 3. Izabela Kogut                                  - Członek  Komisji
 4. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk - Członek Komisji
 5. Krzysztof Cepek                              - Członek Komisji
 6. Paweł Kaczor                                   - Członek Komisji
 7. Małgorzata Witecka                         - Członek Komisji
 8. Marcin Ryczko                                - Członek Komisji

 

§3. Ustala się  zakres  spraw poszczególnych  Komisji :

 1. Komisja Strategii i Rozwoju.
 1. Wypracowanie stanowiska i opinii w sprawach budżetu Gminy na dany rok.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady dotyczących uchwalenia Budżetu Gminy oraz uchwał okołobudżetowych i zmian budżetu,
 3. Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach propozycji zadań rzeczowych do budżetu Gminy na dany rok.
 4. Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz projektów uchwał z tymi sprawozdaniami związanych:
 1. półroczne,
 2. roczne.
 1. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie w danym roku budżetowym.
 2. Występowanie z wnioskami i propozycjami do Rady Gminy w sprawach wydatkowania środków z budżetu.
 3. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania środków przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy.
 4. Współpraca z innymi Komisjami i odbywanie wspólnych posiedzeń w sprawach realizacji budżetu i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych.
 5. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach mienia komunalnego tj.;
 1. nabywania, zbywania, zamiany, podziałów itp.,
 2. naliczania opłat adiacenckich,
 3. udzielanie bonifikat przy sprzedaży.
 1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z problematyką wsi i rolnictwa.
 2. Przeprowadzanie kontroli z realizacji zdań związanych z prawidłowością gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki , zakłady i spółki – na zlecenie Rady Gminy, i współpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną.
 3. Odbywanie spotkań z mieszkańcami w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców dotyczących realizacji budżetu Gminy.
 4. Wysuwanie propozycji oraz udział w opracowywaniu projektu programu promocji gminy na dany rok budżetowy, opiniowanie środków finansowych oraz ich wydatkowania na działalność związaną z promocją Gminy.
 5. Wypracowanie stanowiska i wnioskowanie do rady Gminy w sprawach:
 1. promocji Gminy na targach turystycznych ,
 2. promocji w formie: wydawania folderów, gadżetów, gazetek, stosowania logo Gminy,
 3. organizowania imprez kulturalno-sportowych,
 4. współpracy ze środkami masowego przekazu.
 1. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi sprawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 4. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 5. Współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz  Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Rewalu.
 6. Czuwanie nad sprawnym przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem sezonu turystycznego przez jednostki i zakłady do tych działań zobowiązane, w tym:
 1. przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie na zlecenie Rady,
 2. ocena stanu wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 3. ocena przygotowania plaż.
 1. Opiniowanie projektów uchwał o udzielanych z budżetu Gminy dotacjach, subwencjach oraz pomocy publicznej.
 2. Opiniowanie projektów Uchwał  w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę.
 3. Opiniowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom, przystąpienia do związku międzygminnego oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów  Gminy.

 

2. Komisja Społeczno-Oświatowa:

 1. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej i bezpieczeństwa.
 2. Współpraca z placówkami oświatowymi , kultury i sportu działającymi na terenie Gminy.
 3. Przyjmowanie propozycji z poszczególnych placówek pod kątem działalności: dydaktycznej, gospodarczej, organizacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.
 4. Ocena funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych.
 5. Kierowanie poszczególnych propozycji pod obrady sesji.
 6. Udział w realizacji reform oświatowych w Gminie, omawianie działalności poszczególnych szkół i przedszkoli.
 7. Wnioskowanie do Rady Gminy  o:
 1. poprawę warunków pracy oraz pomocy  pracownikom oświaty,
 2. realizację i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów  poszczególnych placówek oświatowych,
 3. organizację dowozu dzieci do szkół,
 4. realizację inwestycji oświatowych.
 1. Współpraca z Pedagogami Szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży .
 2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi – szukanie wspólnych rozwiązań.
 3. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Związkami Zawodowymi.
 4. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie Gminy tj. :
 1. świetlic i muzeum,
 2. sezonowych obiektów kultury,
 3. prowadzenia działalności  kulturalnej z możliwością wykorzystania  istniejących obiektów.
 1. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką lokalową .
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie wydatkowania środków na opiekę społeczną.
 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 4. Współpraca z lokalnymi działaczami kultury .
 5. Przyjmowanie i opiniowanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań z działalności i wydatkowania środków od  zakładów , jednostek , klubów zajmujących się sportem i turystyką .
 6. Współpraca z organizacjami krzewienia kultury fizycznej, sportu, turystyki.
 7. Pozyskiwanie inwestorów i sponsorów pod kątem inwestowania w  działalność kulturalno-rozrywkową oraz sportowo-rekreacyjną .
 8. Rozszerzanie działalności  uzdrowiskowej .
 9. Dbanie o dziedzictwo kulturowe , zabytki znajdujące się na terenie Gminy.
 10. Współpraca ze środowiskiem Kościoła , organizacjami kościelnymi .
 11. Opiniowanie spraw i wypracowywanie stanowiska w sprawach służby zdrowia i ekologii , analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego.
 12. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości, ładu i porządku, ochrony przeciwpożarowej, zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami  - współpraca w tym zakresie  z samorządami sąsiednimi.
 13. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach propagowania tych idei wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i imprez tematycznych, współpraca w zakresie prewencji.
 14. Współpraca ze służbami realizującymi zadania w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i  środowiska: Policją , Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Gminną, Urzędem Morskim, Służbą Zdrowia, Służbą Sanitarną, Ochrony Wybrzeża , Leśną , Ochrony Środowiska i Drogową .
 15. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, działań mających na celu przeciwdziałaniu bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi, współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych.
 16. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami  i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty , kultury i sportu w Gminie.

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

                                                          

                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                  Wanda Szukała – Błachuta

Załączniki do pobrania

1 Uzasadnienie.pdf (PDF, 10KB) 2018-12-07 13:46:50 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:46:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:46:50