Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.

Uchwała Nr II/5/18

Rady  Gminy  Rewal

z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w  sprawie  powołania Stałych  Komisji  Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.

 

Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :

 

§1. Powołuje się  Stałe Komisje Rady Gminy o nazwie :

 1. Komisja Strategii i Rozwoju.
 2. Komisja Społeczno-Oświatowa.

 

§2. Ustala się  skład osobowy poszczególnych  Komisji:

 1.  Komisja Strategii i Rozwoju :
 1.  Iwona Zacharczuk                      - Przewodniczący Komisji
 2. Paweł Żoła                                   - Wiceprzewodniczący  Komisji
 3. Rafał Mielcarek                           - Członek  Komisji
 4. Andrzej Brzeziński                      - Członek Komisji
 5. Łukasz Tylka                               - Członek Komisji
 6. Izabela Kogut                              - Członek Komisji
 7. Marcin Ryczko                            - Członek Komisji
 8. Agnieszka Tasarz             - Członek Komisji

 

 1. Komisja Społeczno-Oświatowa :
 1. Joanna Lewicka                               - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Brzeziński                          - Wiceprzewodniczący  Komisji
 3. Izabela Kogut                                  - Członek  Komisji
 4. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk - Członek Komisji
 5. Krzysztof Cepek                              - Członek Komisji
 6. Paweł Kaczor                                   - Członek Komisji
 7. Małgorzata Witecka                         - Członek Komisji
 8. Marcin Ryczko                                - Członek Komisji

 

§3. Ustala się  zakres  spraw poszczególnych  Komisji :

 1. Komisja Strategii i Rozwoju.
 1. Wypracowanie stanowiska i opinii w sprawach budżetu Gminy na dany rok.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady dotyczących uchwalenia Budżetu Gminy oraz uchwał okołobudżetowych i zmian budżetu,
 3. Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach propozycji zadań rzeczowych do budżetu Gminy na dany rok.
 4. Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz projektów uchwał z tymi sprawozdaniami związanych:
 1. półroczne,
 2. roczne.
 1. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie w danym roku budżetowym.
 2. Występowanie z wnioskami i propozycjami do Rady Gminy w sprawach wydatkowania środków z budżetu.
 3. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania środków przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy.
 4. Współpraca z innymi Komisjami i odbywanie wspólnych posiedzeń w sprawach realizacji budżetu i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych.
 5. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach mienia komunalnego tj.;
 1. nabywania, zbywania, zamiany, podziałów itp.,
 2. naliczania opłat adiacenckich,
 3. udzielanie bonifikat przy sprzedaży.
 1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z problematyką wsi i rolnictwa.
 2. Przeprowadzanie kontroli z realizacji zdań związanych z prawidłowością gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki , zakłady i spółki – na zlecenie Rady Gminy, i współpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną.
 3. Odbywanie spotkań z mieszkańcami w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców dotyczących realizacji budżetu Gminy.
 4. Wysuwanie propozycji oraz udział w opracowywaniu projektu programu promocji gminy na dany rok budżetowy, opiniowanie środków finansowych oraz ich wydatkowania na działalność związaną z promocją Gminy.
 5. Wypracowanie stanowiska i wnioskowanie do rady Gminy w sprawach:
 1. promocji Gminy na targach turystycznych ,
 2. promocji w formie: wydawania folderów, gadżetów, gazetek, stosowania logo Gminy,
 3. organizowania imprez kulturalno-sportowych,
 4. współpracy ze środkami masowego przekazu.
 1. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi sprawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 4. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 5. Współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz  Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Rewalu.
 6. Czuwanie nad sprawnym przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem sezonu turystycznego przez jednostki i zakłady do tych działań zobowiązane, w tym:
 1. przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie na zlecenie Rady,
 2. ocena stanu wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 3. ocena przygotowania plaż.
 1. Opiniowanie projektów uchwał o udzielanych z budżetu Gminy dotacjach, subwencjach oraz pomocy publicznej.
 2. Opiniowanie projektów Uchwał  w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę.
 3. Opiniowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom, przystąpienia do związku międzygminnego oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów  Gminy.

 

2. Komisja Społeczno-Oświatowa:

 1. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej i bezpieczeństwa.
 2. Współpraca z placówkami oświatowymi , kultury i sportu działającymi na terenie Gminy.
 3. Przyjmowanie propozycji z poszczególnych placówek pod kątem działalności: dydaktycznej, gospodarczej, organizacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.
 4. Ocena funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych.
 5. Kierowanie poszczególnych propozycji pod obrady sesji.
 6. Udział w realizacji reform oświatowych w Gminie, omawianie działalności poszczególnych szkół i przedszkoli.
 7. Wnioskowanie do Rady Gminy  o:
 1. poprawę warunków pracy oraz pomocy  pracownikom oświaty,
 2. realizację i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów  poszczególnych placówek oświatowych,
 3. organizację dowozu dzieci do szkół,
 4. realizację inwestycji oświatowych.
 1. Współpraca z Pedagogami Szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży .
 2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi – szukanie wspólnych rozwiązań.
 3. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Związkami Zawodowymi.
 4. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie Gminy tj. :
 1. świetlic i muzeum,
 2. sezonowych obiektów kultury,
 3. prowadzenia działalności  kulturalnej z możliwością wykorzystania  istniejących obiektów.
 1. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką lokalową .
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie wydatkowania środków na opiekę społeczną.
 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 4. Współpraca z lokalnymi działaczami kultury .
 5. Przyjmowanie i opiniowanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań z działalności i wydatkowania środków od  zakładów , jednostek , klubów zajmujących się sportem i turystyką .
 6. Współpraca z organizacjami krzewienia kultury fizycznej, sportu, turystyki.
 7. Pozyskiwanie inwestorów i sponsorów pod kątem inwestowania w  działalność kulturalno-rozrywkową oraz sportowo-rekreacyjną .
 8. Rozszerzanie działalności  uzdrowiskowej .
 9. Dbanie o dziedzictwo kulturowe , zabytki znajdujące się na terenie Gminy.
 10. Współpraca ze środowiskiem Kościoła , organizacjami kościelnymi .
 11. Opiniowanie spraw i wypracowywanie stanowiska w sprawach służby zdrowia i ekologii , analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego.
 12. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości, ładu i porządku, ochrony przeciwpożarowej, zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami  - współpraca w tym zakresie  z samorządami sąsiednimi.
 13. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach propagowania tych idei wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i imprez tematycznych, współpraca w zakresie prewencji.
 14. Współpraca ze służbami realizującymi zadania w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i  środowiska: Policją , Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Gminną, Urzędem Morskim, Służbą Zdrowia, Służbą Sanitarną, Ochrony Wybrzeża , Leśną , Ochrony Środowiska i Drogową .
 15. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, działań mających na celu przeciwdziałaniu bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi, współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych.
 16. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami  i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty , kultury i sportu w Gminie.

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

                                                          

                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                  Wanda Szukała – Błachuta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uzasadnienie.pdf (PDF, 10KB) 2018-12-07 13:46:50 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:46:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-12-2018 13:46:50