UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022.

UCHWAŁA NR III/10/18
RADY GMINY REWAL

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 228 ust.1 pkt.2 i ust.2 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1.  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LVII/327/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                       Wanda Szukała – Błachuta

Załączniki do pobrania

1 Uchwala Nr III-10-18 WPF.pdf (PDF, 95KB) 2018-12-21 14:17:18 26 razy
2 załącznik nr 1.1. do uchwały.pdf (PDF, 41KB) 2018-12-21 14:17:18 26 razy
3 załącznik nr 1.2. do uchwały przedsięwzięcia.pdf (PDF, 18KB) 2018-12-21 14:17:18 27 razy
4 załącznik nr 2 do uchwały Uzasadnienie.pdf (PDF, 16KB) 2018-12-21 14:17:18 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 21-12-2018 14:17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 21-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 21-12-2018 14:26:08