Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal

Zarządzenie nr  143/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 21.12.2018 roku

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości  Gminy Rewal

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( DZ.U. z 2018 r poz.395 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z 30.06.2017r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal w załączniku nr 3.

„Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy”

§ 2 Zasady funkcjonowania kont:

  1. Konto 130 – Rachunek bieżący jednostki

Dodaje się zdanie - konto służy do ewidencji dochodów dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego – GPPiRPAiPN.

  1. Konto 131 – Rachunek bieżący pomocniczy jednostki

Dodaje się zapis – nie dokonuje się księgowań.

§ 2.W Zarządzeniu nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z 30.06.2017r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal w załączniku nr 5.

„ Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych”

§ 14 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

  1. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Pod pojęciem środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, do środków trwałych umarzanych stopniowo zalicza się środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu, czyli o wartości początkowej od 10 000,00 zł.

  1. Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu to wartość początkowa tych środków, powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

  1. Pkt 16 otrzymuje brzmienie”

Stopniowo umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10 000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 02-01-2019 12:28:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Żoła 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 08-01-2019 20:44:53