ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 04 lutego 2019 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Rewal

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4), art. 9a ust. 1-4 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) oraz §2 i § 3 Uchwały Nr XLIV/338/13 Rady Gminy Rewal z 25.10.2013r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj.
z 2013 poz. 4104) zarządzam co następuje:

§ 1.

Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Rewal następujących członków

 • Panią Beatę Kacprzak – przedstawiciela ochrony zdrowia
 • Panią Annę Staworowską – przedstawiciela Policji
 • Panią Beatę Filipowicz – przedstawiciela oświaty

§ 2.

 

Powołuję do składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Rewal następujące osoby:

 • Panią Beatę Nowakowską –  przedstawiciela ochrony zdrowia
 • Pana Marcina Ryczko – przedstawiciela Policji
 • Panią Ewę Łozdowską – przedstawiciela oświaty

§ 3.

W zarządzeniu nr 80/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Rewal dokonać w §1 zmiany przez nadanie brzmienia §1 ust. 1:

„1. Ustala się następujący skład Zespołu:

 1. Pani Justyna Żebrowska – przedstawiciel pomocy społecznej
 2. Pani Anna Miłosz – przedstawiciel pomocy społecznej
 3. Pan Marcin Ryczko – przedstawiciel Policji
 4. Pani Ewa Łozdowska – przedstawiciel oświaty
 5. Pani Beata Nowakowska – przedstawiciel ochrony zdrowia
 6. Pani Anna Łacisz – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Pani Dorota Kaczmarczyk – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej
 8. Pani Wioletta Mackiewicz – Pietrasik – przedstawiciel organizacji pozarządowej”

 § 4.

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 80/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Justyna Żebrowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 06-02-2019 13:14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 06-02-2019 13:14:37