ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR  17/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 5 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

             Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260; poz. 1669) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rewalu – referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Rewal

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

Załącznik do zarządzenia Nr 17 /2019

Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal

z dnia 5 lutego 2019 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Rewalu

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, finanse publiczne, rachunkowość, podatki, prawo, administracyjnym.
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Nienaganna opinia,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności,
 2. Znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 5. Posiadanie cech osobowości takich, jak: uczciwość, życzliwość, komunikatywność, otwartość, punktualność, samodzielność, solidność, kreatywność, inicjatywa i pomysłowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres, odpowiedzialność,
 6. Posiadanie umiejętności takich, jak: obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel), obsługa urządzeń biurowych, umiejętność negocjacji, umiejętność redagowania pism, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność stosowania przepisów prawnych.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu gminy;
 2. Wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty;
 3. Uzgodnienie na koniec każdego miesiąca zapisów analitycznych w zakresie realizowanych zadań;
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego;
 5. Opracowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej;

 

 1. Miejsce pracy, warunki pracy i wymiar czasu pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Rewal, ul Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pomieszczenie biurowe znajdujące się na I piętrze budynku.
 3. Warunki pracy:
 1. praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 1. praca samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu,
 2. Termin zatrudnienia: 1 marca 2019 r.
 3. Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rewalu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kserokopie dyplomów oraz świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 7. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o braku postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi,
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 11. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, o braku postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi, (osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana przed zatrudnieniem dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 12. W przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 13. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (nieobowiązkowo).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Termin – 22 lutego 2019 r.
 2. Miejsce: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 (sekretariat) z oznaczeniem oferty „Nabór – referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów;
 3. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu). Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

 

 

 1. Inne postanowienia:
 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

 

Zgodnie z art.6 usta 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                           27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016 r ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

Wyżej wymienione oświadczenia i klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się                                   o zatrudnienie.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie             o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r              ( Dz. Urz. UE  l 119 z dnia 04.05.2016 r) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tel. 91 38 49 013 lub e-mail: iod@rewal.pl) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia                   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 4. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o pracę.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@rewal.pl

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 17_2019.pdf (PDF, 19KB) 2019-02-06 13:41:20 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 06-02-2019 13:17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 06-02-2019 13:41:20