Konsultacje ws. zmiany statutu Sołectwa Niechorze

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal,

Wójt Gminy Rewal

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niechorze.

 

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 30 marca i trwać będą do 6 kwietnia 2019 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Rewal, w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w biuletynie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@rewal.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mowczarek/skrytkaesp oraz za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal z dopiskiem konsultacje społeczne – Sołectwo Niechorze.

 

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Rewal

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

PROJEKT UCHWAŁY DO KONSULTACJI

 

UCHWAŁA NR ..................

RADY GMINY REWAL

z dnia ……………………..

 

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze.

 

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1871; z 2004 Nr 4, poz. 49 i z 2009 r. Nr 4, poz. 148) zmienionej uchwałą Nr LIII/290/17 Rady Gminy Rewal z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze i Pobierowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4704), w załączniku nr 1 do uchwały - Sołectwo Niechorze wprowadza się następującą zmianę - w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie : "3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyborów nowych organów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 FORMULARZ DO KONSULTACJI.docx (DOCX, 16KB) 2019-03-15 10:54:26 4 razy
2 Projekt uchwały.docx (DOCX, 15KB) 2019-03-15 10:54:26 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 15-03-2019 10:54:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 15-03-2019 10:54:51