Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Kiedy i gdzie głosować.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych w godzinach od 7:00 do 21:00.

Kto ma prawo udziału w głosowaniu gminie Rewal.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyt stały w gminie Rewal, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w gminie Rewal na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w gminie Rewal jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie gminy Rewal i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w gminie Rewal.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Rewalu najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.

Wniosek należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój 106,
w godz. 7.30-15.30

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę
w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział
w głosowaniu w miejscu odbywania służby w gminie Rewal, powinni złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Rewalu od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 13 maja 2019 r.
Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.


Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w gminie Rewal składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w gminie Rewal, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców gminy Rewal.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Rewalu, pokój 106, w godz. 7.30 – 15.30

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów,
w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w gminie Rewal. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ważne: Od 2019 r. wyborca stale zamieszkały za granicą nie ma możliwości dopisania się do spisu wyborców, w dniu głosowania, na podstawie ważnego paszportu polskiego oraz dokumentu potwierdzającego, że stale zamieszkuje za granicą.

 

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Gminy w Rewalu potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;


Udostępnienie spisu wyborców.
W okresie między 6 maja 2019 r. a 20 maja 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Rewalu czy został w spisie wyborców uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Rewalu, pokój 106, w godz. 7-30-15.30

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.docx (DOCX, 27KB) 2019-04-02 08:18:31 39 razy
2 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.docx (DOCX, 16KB) 2019-04-02 08:18:31 28 razy
3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.docx (DOCX, 27KB) 2019-04-02 08:18:31 38 razy
4 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich.pdf (PDF, 12KB) 2019-04-01 15:13:41 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 01-04-2019 15:13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 01-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 02-04-2019 08:18:31