Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową

PP.6722.1.2020                                                                                                         Rewal, dnia 23 lipca 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Wójt Gminy Rewal prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w formie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową,
  a kolejką wąskotorową”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zapytania jest sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/312/02 z dnia 16 sierpnia 2002 r. (https://rewal.e-mapa.net?userview=77 lub http://bip.rewal.pl/dokumenty/4498)  zgodnie z zakresem określonym w Uchwale Nr XXII/144/20 Rady Gminy Rewal z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową (http://bip.rewal.pl/rada/uchwaly/2020/100/446)

 

 1. Szczegółowy zakres prac w zakresie opracowania projektu planu obejmuje:
 1. wykonanie prac wstępnych:

– inwentaryzacja urbanistyczna,

- ocena istniejącego stanu zagospodarowania

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego

 1. przygotowanie ogłoszeń/obwieszczeń, zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu,
 2. sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu z rozpatrzeniem wniosków,
 3. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko,
 4. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu,
 5. prezentację projektu zmiany planu na forum gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 6. przygotowanie wystąpień o uzyskanie opinii i uzgodnień do projektu zmiany planu,
 7. sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
 8. wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
 9. przygotowanie ogłoszeń/obwieszczeń o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
 10. uczestniczenie w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
 11. przygotowanie propozycji rozpatrzenia złożonych uwag dotyczących wyłożonego projektu zmiany planu,
 12. ponawianie czynności wraz z przygotowaniem odpowiednich dokumentów wynikających
  z uwzględnienia przez Wójta lub Radę Gminy uwag do projektu zmiany  planu,
 13. przygotowanie uchwały dotyczącej uchwalenia zmiany planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną  w odpowiedniej formie celem przedłożenia wojewodzie do oceny jej zgodności z przepisami prawa
 14. przygotowanie uchwały zmiany planu:

- do publikacji w dzienniku urzędowym,

- tekst zmiany planu (1 egz.) wraz z rysunkiem planu (6 egz.) + wersja elektroniczna,

- zapis części tekstowej oraz rysunkowej planu na 10 dni przed uchwaleniem zmiany plany,

- przekazanie ostatecznego rysunku zmiany planu w formacie elektronicznym pdf.

   z zachowaniem marginesów: górny - 2,8 cm, prawy i lewy -1,8 cm,

 1. przygotowanie uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zmiany planu sporządzonego na podstawie art. 42 ust. 2 oraz. art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami.);

 

 1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu, zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami);

 

 1. Przeprowadzenie zmiany przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudzień 2021 roku 
 2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 • Cena: kryterium 100%
 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
 • formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Cena wskazana w ofercie musi:

 1. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 2. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 1. Wymagane minimalne warunki płatności:

Dopuszcza się płatność wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia (maksymalnie 5 etapów). Wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia potwierdzone będzie każdorazowo protokołem zdawczo – odbiorczym niestwierdzającym wad, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcę, na podstawie którego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiednie do wykonanego etapu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. złożenie oferty w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami;
 2. złożenie oferty na formularzu ofertowym.
 1. Ofertę należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Rewalu, Referat Planowania Przestrzennego

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową”.

 1. Termin składania ofert: upływa w dniu 07.08.2020 r. do godz. 15:00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Mirosław Hussakowski  - tel. 913849017 e-mail: architektura@rewal.pl

 

Załączniki  - Formularz ofertowy nr 1   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zapytanie ofertowe PP.6722.1.2020.pdf (PDF, 68KB) 2020-07-24 14:14:39 11 razy
2 zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf (PDF, 12KB) 2020-07-24 14:13:56 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 24-07-2020 14:12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 24-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 24-07-2020 14:14:39