Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010


Konkurs Nr 2/2010


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96 poz. 873, zm. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, zm. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651).


Wójt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010

 

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Rewal w dziedzinie upowszechniania kultury ,sztuki i tradycji w 2010 roku.

 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 

1.Propagowanie wiedzy o rybołówstwie bałtyckim, popularyzowanie tradycji i historii rybołówstwa bałtyckiego - kwota 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

2.Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów spotkania artystów z mieszkańcami - kwota 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

II. Wysokość środków finansowych:

 

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony dóbr kultury i tradycji, wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2010 roku Gmina Rewal przewiduje przeznaczyć kwotę w wysokości 25 000 zł, ujętą w budżecie Gminy Rewal, dział 921, rozdział 92120 (5 000 zł) oraz 92195 (20 000 zł)

W roku 2009 na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji .dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono kwotę 15 000 zł, ujętą w budżecie Gminy Rewal, dział 921, rozdział 92120 (5 000 zł) oraz rozdział 92195 ( 10 000 zł).

  

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

4) posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal.

3. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania ) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.

4.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

6. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal.

7. Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal.

8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia.

9. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

10. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani będą pisemnie.

11. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.

12. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

13. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.

14. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty nie związane z realizacją zadania, a w szczególności:

1) remonty budynków,

2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

5) działalność gospodarczą

15. Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.

16. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Rewal, wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu oraz drukuje się w lokalnej prasie.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

1. Do konkursu mogą być składane oferty, których zadania realizowane są w od lutego do grudnia 2010 roku.

2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

1) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami  umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,

2) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 

V. Terminy składania ofert.

 

1. Oferty należy składać z dopiskiem „Konkurs ofert- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010 - …(rodzaj zadania z rozdziału I)” na pierwszej stronie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 - 15.30, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal  lub za pośrednictwem poczty, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 29 stycznia 2010 r.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Gminy Rewal

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

2) statut organizacji lub jego kserokopię,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacje dodatkowe) działalności podmiotu za ostatni rok,

4) zaświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa ZUS, US )- ważne 3 miesiące od daty wystawienia,

5) oświadczenie o nie podleganiu sankcjom wynikającym z art.145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( DZ.U z 20.12.2005 r. Nr 249, poz. 2104).

5. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 12 lutego 2010r.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, niekompletne bądź złożone po terminie,

2) nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

3. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Ocenie podlegać będą:

1) jakość, sposób realizacji, możliwości kontynuacji,

2) koszty realizacji zadania,

- stosunek dotacji do wkładu własnego

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia

- stopień zabezpieczenia środków gwarantujących realizację zadania

3) wiarygodność organizatora:

- ocena finansowa wnioskodawcy,

- doświadczenie w realizacji zadań,

- posiadane zasoby materialne, kadrowe, rzeczowe potrzebne do realizacji zadania,

4) charakter, zasięg i ranga zadania

- ponad lokalny charakter zadania (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy)

- miejsce i ranga zadania w strategii Polityki Rozwoju Lokalnego

- zasięg oddziaływania imprezy (promocja gminy).

VII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Elżbieta Pekról-Cyrulik tel. 0-91 38 62 624 wew. 25

Lub 0-91 38 49 025 w godz. 8-15, Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, pok. 105

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2_OgA_oszenie_otwartego_konkursu_ofert_2010_Kultura,_sztuka_,_ochrona_dA_br_kultury_i_tradycji.doc (DOC, 47KB) 2009-12-30 12:45:37 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-12-2009 12:45:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 29-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-12-2009 12:45:37