oszczędnośc wody


 

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/05

 

 

Wójta Gminy Rewal

 

z dnia 5 lipca 2005 roku

 

 

w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 - późniejszymi zmianami),

 

z a r z ą d z a się co następuje:

 

 

§ 1. W celu racjonalnej gospodarki wody pitnej przez okres letni dostarczanej z wodociągu komunalnego, wprowadza się na obszarze całej Gminy Rewal ograniczenie w używaniu wody pitnej.

 

 

§ 2. W związku z wprowadzonym ograniczeniem - z dniem 6 lipca 2005 r. aż do odwołania - zakazuje się używania wody pitnej z wodociągu komunalnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników i skwerów, mycia samochodów oraz pobierania wody z hydrantów ulicznych do tych celów - w godz. 8.00 do 20.00.

 

 

§ 3. Wymieniony w § 2 zakaz nie dotyczy służby zdrowia i jednostek straży pożarnych w części dotyczącej poboru wody z hydrantów i mycia samochodów.

 

 

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody do racjonalnego jej wykorzystania a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności, które mogą powodować jej ubytek.

 

 

§ 5. Kontrolę przestrzegania niniejszego zarządzenia powierzam strażnikom Straży Gminnej oraz pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

 

§ 6. W stosunku do osób, które nie podporządkują się niniejszemu zarządzeniu, zostaną zastosowane kary wynikające z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy i prasie lokalnej.

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 06-07-2005 11:56:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 17:22:12