Stypendium szkolne


 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze zmianami

 

do ustawy o systemie oświaty /Dz. U. Nr 281, poz.2781 / od 1 stycznia 2005 roku wprowadzona została możliwość przyznania stypendium socjalnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wg miejsca zamieszkania.

 

 

W związku z powyższym do 31 stycznia 2005r. należy składać wnioski o przyznanie tego świadczenia za okres do 30 czerwca 2005r.

 

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Rewal, na stanowisku oświaty pok. 105.

 

 

Wszelkich informacji udziela inspektor oświaty Pani Elżbieta Pekról-Cyrulik w Urzędzie Gminy pok. 105, tel. 38 62 961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE

 

STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

I.DANE UCZNIA

 

Imię i nazwisko ucznia ...................................................................................................

 

 

PESEL ..................................Data i miejsce urodzenia .................................................

 

 

Imię ojca ................................................. Imię matki ......................................................

 

 

Adres zameldowania ul........................................... Nr domu....... kod poczt....................

 

 

Poczta......................................... miejscowość................................................................

 

 

Telefon..................................................

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZA

 

 

Nazwa szkoły .....................................................................................................................

 

 

Adres szkoły ul.........................................Nr domu.....................kod poczt...........................

 

 

Miejscowość................................... woj...................................... telefon................................

 

 

III.DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ UCZNIA

 

A. Czy uczeń korzysta z pomocy społecznej * TAK NIE

 

B. Oświadczenie o wysokości dochodu.

 

Świadoma/y/ odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

  •  

    moja rodzina składa się z .................. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

  •  

    średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi .............zł

 

/słownie : ............................................................................................ zł /

 

- w 2004r. prowadziłem / nie prowadziłem działalności gospodarczej

 

- obecnie prowadzę / nie prowadzę działalności gospodarczej

 

 

Należy dołączyć zaświadczenie o dochodach

 

C. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej, inna niż forma pieniężna.

 

 

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

........................................ .................................................

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Imię i nazwisko pełnoletniego ucznia

 

 

 

DATA:..................................

 

*właściwe zakreślić, jeśli udzielono odpowiedzi TAK należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jeśli udzielono odpowiedzi NIE do wniosku

 

należy dołączyć zaświadczenie o dochodach.

 

 

 

 

 

 

 

Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej :

 

 

...........................................................................................................................

 

 

..........................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.90n ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

/ Dz. U. Nr 281, poz.2792 / uprzejmie proszę o dołączenie do niniejszego wniosku opinii dyrektora szkoły z ewentualnym wskazaniem formy świadczenia pomocy materialnej dla ucznia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 21-01-2005 11:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 17:20:53