Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o naborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 2 marca 2010r.

o naborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) podaje się do publicznej wiadomości o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy, tj.

Referenta - Pełnomocnika Profilaktyki Uzależnień

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. W zakresie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii - w oparciu o oddzielne powołanie na Pełnomocnika Wójta

 1. Realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na dany rok.

 2. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację Programu ujętego w Preliminarzu wydatków.

 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.

 4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób, fizycznych w uwzględnieniem problemów uzależnień.

 5. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, oraz pracownikami oświaty w sprawie walki z uzależnieniami.

 6. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 7. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego.

 8. Prowadzenie spraw organizacyjno - statystycznych.

 1. W zakresie współpracy ze stanowiskiem działalności gospodarczej.

 1. Pomoc w przygotowywaniu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i spożycie napojów alkoholowych,

 1. sporządzanie postanowień z prac Gminnej Komisji,

 2. kontrole w terenie.

 1. Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjno - biurowych.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

 1. Wykształcenie wyższe o specjalności: socjologia, resocjalizacja, doradztwo psycho - społeczne, prawo, administracja , pedagogika.

 2. Staż pracy - minimum 1 rok.

 3. Inne - posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej znajomości do czynności prawnych,

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

Stanowisko nie jest przewidziane do zatrudniania obywateli UE lub innych państw na podstawie umów międzynarodowych.

 1. Wymaganie dokumenty.

 1. CV z listem motywacyjnym.

 2. Ksero dyplomu posiadanych kwalifikacji.

 3. Potwierdzenie dotychczasowego zatrudnienia (ksero świadectwa pracy).

 4. Inne dodatkowe dokumenty np. referencje, opinie itp.

 5. Oświadczenia kandydata o:

 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 2. braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 1. Dodatkowe informacje

 1. Wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń ustaloną Zarządzeniem Wójta Gminy.

 2. W przypadku kiedy jest to pierwsza praca w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej.

 1. Składanie dokumentów.

Dokumenty należy składać:

 1. W Urzędzie Gminy Rewal przy ul. Mickiewicza 19, pok. 103 lub sekretariacie pok.6 - osobiście.

 2. Przesłać:

 1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy,

 2. elektroniczną na adres ug@rewal.pl , sekretariat@rewal.pl

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Referenta -Pełnomocnika”

w terminie do 19.03.2010r.

 1. Uwagi.

 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną

w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym

w ogłoszeniu o naborze.

 1. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert

i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną

z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, po uprzednim zawiadomieniu.

 1. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji do 29 marca 2010r.

 2. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod

nr tel. 91 38 49 022 (Sekretarz Gminy)

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-03-2010 12:33:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 19:21:10