Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze (Gmina Rewal) - strona północna


 

0x01 graphic

 

 

Rzeczpospolita Polska

 

Urząd Zamówień Publicznych

 

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

 

Faks: (022) 45 87 700

 

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Roboty budowlane *

 

Dostawy *

 

Usługi x

 

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

 

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I: Zamawiający

 

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

 

Nazwa

 

Urząd Gminy Rewal

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

Tomasz Bartkowski

 

Adres

 

Ul. Mickiewicza 19

 

Kod pocztowy

 

72-344

 

Miejscowość

 

Rewal

 

Województwo

 

Zachodniopomorskie

 

Telefon

 

091 38 62 624

 

Faks

 

091 38 62 758

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

UG@REWAL.PL

 

Adres internetowy (URL)

 

WWW.REWAL.PL

 

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

 

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze (Gmina Rewal)- strona północna

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia (etapy)

 •  

  I Wykonanie podkładów geodezyjnych i ekofizjografii,

 •  

  II Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

 •  

  III Uzgodnienia i wyłożenie planu do publicznego wglądu,

 

- IV Wejście w życie uchwały tj. 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

 

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

 

Niechorze - Gmina Rewal.

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

 

Główny przedmiot

 

74.25.10.00-3

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 

NIE x TAK *

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

NIE x TAK *

 

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Zakres opracowania:

 •  

  przygotowanie map podkładowych do celów projektowych,

 •  

  opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego ww. uchwałą Rady Gminy,

 •  

  opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z niezbędnymi opracowaniami, zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

 •  

  dokumentacja prac planistycznych.

 

- Podkład geodezyjny w postaci map cyfrowych należy wykonać w układzie 65 i dodatkowo w układzie 2000.

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

 

Okres w miesiącach 18 i/ lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia *** (dd/mm/rrrr)

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) Wymagane wadium

 

Nie dotyczy

 

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 1.  

  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2.  

  posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym;

 3.  

  posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

 4.  

  przedstawią minimum dwie referencje z realizacji zamówień o podobnym charakterze i zakresie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeśli okres jest krótszy w okresie prowadzenia działalności;

 5.  

  zrealizują zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

6. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

 

SEKCJA IV: TRYBY

 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

 

Przetarg nieograniczony x

 

Przetarg ograniczony *

 

Negocjacje z ogłoszeniem *

 

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP

 

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

 

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

 

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

 

A) x Najniższa cena

 

lub

 

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

 1.  

  _________________________________________________________ - ____ %

 2.  

  _________________________________________________________ - ____ %

 

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

 

Dostępne do 06.07.2005 r. (dd/mm/rrrr)

 

Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

 

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

 

06.07.2005 r. (dd/mm/rrrr)

 

Godzina 12:00 (gg:mm)

 

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

 

Do (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

 

Data 06.07.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

 

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

 

NIE x TAK *

 

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

 

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia 13.06.2005 r. (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

.......................................................

 

zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 13-06-2005 10:51:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 17:21:38