Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19


Załącznik nr 2

Do zarządzenia Nr 19/05

Wójta Gminy Rewal

z dnia 10 sierpnia 2005 r.

R E G U L A M I N

przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Gminy Rewal.

 1. USTALENIA WSTĘPNE.

 1. Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal oraz na kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w Gminie Rewal dokonuje Komisja Rekrutacyjna wymieniona w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 10/05 z dnia 10 sierpnia 2005 roku.

 2. Członkiem Komisji Rekrutacyjnej nie może być osoba, która pozostaje z kandydatem, wobec którego toczy się postępowanie rekrutacyjne, w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki i kurateli.

 3. Czynności rekrutacyjne przeprowadzone zostają przy pełnym składzie Komisji.

 4. Przewodniczącym Komisji jest Wójt Gminy, który jednocześnie kieruje pracą Komisji.

 5. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Sekretarz Gminy.

 6. Przy dokonywaniu czynności Komisja pracuje wg procedur ustalonych przepisami ustawy z dnia 5 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 122, poz. 1020 z 2005 r.), zasad postępowania przy naborze kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Rewal, oraz na wzorach druków ustalonych do tych zasad.

 7. Odpowiedzialny za podanie ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych do publicznej wiadomości jest Sekretarz Gminy.

 1. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW.

 1. Kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze winni:

  1. posiadać wyższe wykształcenie (dopuszcza się możliwość kontynuacji studiów wyższych);

  2. nie być karani za przestępstwa popełnione umyślnie;

  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 2. Kandydaci na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze winni spełniać dodatkowo oprócz wymagań wymienionych w pkt 1 - 3 :

  1. posiadać łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych.

 3. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy;

  2. CV;

  3. odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

  4. opinia z ostatniego miejsca pracy lub list referencyjny;

  5. zaświadczenie o posiadanym stażu pracy;

  6. ewentualne potwierdzenie znajomości języków obcych;

  7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające walory kandydata;

  8. krótki opis motywów podjęcia pracy w administracji samorządowej.

Dokumenty winny się ściśle wiązać ze stanowiskiem, na które odbywa się nabór.

 1. CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE.

 1. Sprawdzenia złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu dokonuje Sekretarz Gminy a po ich sprawdzeniu sporządza listę kandydatów i po upływie 3 dni od zakończenia terminu określonego do składania dokumentów - upowszechnia ja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 2. Komisja rozpoczyna czynności wyboru kandydatów na podstawie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, sporządzone przez Sekretarza Gminy po uprzednim ogłoszeniu jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy - w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.

 3. Komisja dokładnie zapoznaje się z wymaganiami określonymi dla danego stanowiska w ogłoszeniu o naborze i zakresem zadań dla tego stanowiska.

 4. Po dokonaniu czynności wstępnych i sprawdzeniu wymogów Komisja przystępuje do wyboru kandydata.

 1. METODY I TECHNIKA PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI KANDYDATÓW.

 1. Komisja dokonuje wyboru kandydata w oparciu o złożone przez poszczególnych kandydatów dokumenty, kierując się następującymi kryteriami:

  1. posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;

  2. przydatnością posiadanych umiejętności na stanowisku objętym naborem;

  3. w przypadku stanowiska kierowniczego - stażem pracy i rodzajem dotychczas wykonywanej pracy;

  4. miejscem zamieszkania kandydata. W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę kandydaci będący mieszkańcami Gminy Rewal.

 2. W przypadku kiedy na podstawie złożonych ofert pracy nie dojdzie do wyboru kandydata - Komisja przewiduje poproszenie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, na których kandydaci dodatkowo zaprezentują ogólną wiedze o działalności samorządu gminnego z uzasadnieniem chęci podjęcia pracy na tym stanowisku a w przypadku stanowisk kierowniczych propozycje sposobu kierowania jednostka bądź referatem.

 3. Termin spotkania z kandydatami - ustali Sekretarz Gminy powiadamiając ich na piśmie.

 4. W tym przypadku Komisja kierowała się będzie oceną kandydata w skali punktowej od 1 -10. Wyłoniony zostanie kandydat o najwyższej liczbie punktów.

W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów - o wyborze kandydata decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

5. W przypadku kiedy na liście znajdzie się tylko jeden kandydat - Komisja postępuje

tak samo jak w przypadku większej liczby kandydatów.

6. Jeżeli okaże się, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego żaden kandydat

nie spełnia oczekiwań pod katem przydatności na stanowisko ujęte w ogłoszeniu o

naborze - Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu proce-

dury naboru, w wyniku której nie doszło do wybrania kandydata, która jest upowszech-

niona przez okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy a także prasie lokalnej.

 1. Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół, w którym podaje rodzaj, stanowisko, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 kandydatów uszeregowanych wg spełnionych wymagań. Umieszcza również informacje o zastosowanych metodach naboru wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 3. Jeżeli na ogłoszenie o naborze kandydatów w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne oferty kandydatów - ogłoszenie powtarzane jest po upływie 14 dni od daty terminu ustalonego do składania dokumentów w pierwszym ogłoszeniu. Jeżeli w dalszym ciągu nie wpłynie oferta od żadnego kandydata - wyboru na wolne stanowisko dokonuje Wójt Gminy bez zachowania procedury naboru.

 4. Po zakończeniu czynności rekrutacyjnych i podpisaniu protokołu Sekretarz Gminy z upoważnienia Komisji sporządza infromację o wyniku wyboru, którą upowszechnia w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, wg wzoru określonego w załączniku do „zasad postępowania.”

 5. Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i prasie lokalnej, przez okres 3 miesięcy.

 6. Przy upowszechnianiu listy kandydatów, protokołu i informacji z naboru należy postępować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach: kodeks cywilny i ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. USTALENIA KOŃCOWE.

 1. W przypadku kiedy stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby z listy kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

W tym przypadku dalsze postępowanie jest takie same jak w pkt 10 - 12.

2. Czynności rekrutacyjne mogą być unieważnione w przypadku jeśli zostałby naruszony niniejszy Regulamin lub po ich rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, bądź zaistniały przesłanki uniemożliwiające jego zatrudnienie.

3. Ewentualne sprzeciwy kandydatów dotyczące przebiegu czynności rekrutacyjnych mogą być wnoszone, po upowszechnieniu:

1) listy kandydatów, którzy złożyli dokumenty na wolne stanowisko urzędnicze, spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu;

2) informacji o wynikach naboru w terminie 3 dni po dacie ich upowszechnienia, do Wójta Gminy.

Rewal, dnia 20 sierpnia 2005 roku

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 26-08-2005 13:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 26-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 26-08-2005 13:27:41