Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenów w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 2, Trzęsacz i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Rewal , dnia 19.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części terenów w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 2, Trzęsacz i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

OBRĘB POGORZELICA

przy ulicy Wojska Polskiego

A-1 - część działki Nr 740/2 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na działalność

handlową i usługową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

A-2 - część działki Nr 740/2 o powierzchni 12 m 2 z przeznaczeniem na działalność

handlową i usługową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

A-3 - część działki Nr 262/1 o powierzchni 100 m 2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

NIECHORZE

przy ulicy Pocztowej (plac zabaw)

B-1 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m 2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

B-2 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

B-3 - część działki Nr 423 o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń

rekreacyjno pneumatycznych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

OBRĘB REWAL 2

przy ulicy Klifowej ( zejście na plażę)

C-1 - część działki Nr 438/7 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na działalność

gastronomiczną.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

OBRĘB TRZĘSACZ

przy ulicy Kamieńskiej ( zejście na plażę)

D-1 - część działki Nr 200/1 o powierzchni 4 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 1.000 zł brutto. Wadium 200 zł.

D-2 - część działki Nr 200/1 o powierzchni 4 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 1.000 zł brutto. Wadium 200 zł.

OBRĘB POBIEROWO

przy ulicy Jana z Kolna (zejście na plażę)

z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową bez prawa sprzedaży napojów alkoholowych

E-1 - część działki Nr 305 o powierzchni 30 m2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 6.000 brutto. Wadium 1.200 zł.

E-2 - część działki Nr 302 o powierzchni 20 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

E-3 - część działki Nr 302 o powierzchni 25 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

E-4 - część działki Nr 302 o powierzchni 68 m2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 10.000 zł brutto. Wadium 2.000 zł.

E-5 - część działki Nr 301 o powierzchni 12 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

E-6 - część działki Nr 301 o powierzchni 12 m 2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 3.000 zł brutto. Wadium 600 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem symbolu stanowiska na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 15 kwietnia 2010 roku,

 • złożenie stosownej oferty na każde ze stanowisk w osobnej zamkniętej kopercie z napisem STANOWISKO HANDLOWE z oznaczeniem symbolu stanowiska np. „E-2 „

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 01.06.2010 r. do 31.08.2010r.

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty,

2.Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania

kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Informacje na temat działalności , jaką oferent zamierza prowadzić w punkcie

handlowym lub odpowiednio gastronomicznym.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Główne kryteria wyboru oferenta :

 • wysokość czynszu dzierżawy - ( waga 80 % , 0-80 pkt.)

 • zakres prowadzonej działalności. - (waga 20 %, 0-20 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 22.04.2010 roku do godz.1400

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

21 kwietnia 2010 roku o godz. 1200.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 21 kwietnia 2010 roku o godz. 1400.

UWAGI:

 • dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy poniesie koszty przyłączy do infrastruktury i przygotowania terenu oraz będzie opłacał opłaty eksploatacyjne tj. wodę, ścieki, energie elektryczną i wywóz śmieci,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy dzierżawy,

 • Dzierżawca samodzielnie uzyska zgodę Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryficach na prowadzenie działalności oraz dokona zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, IV Pietro, pokój nr 429,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

2

Załączniki do pobrania

1 STANOWISKA_HANDLOWE.doc (DOC, 48KB) 2010-03-19 12:48:26 503 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-03-2010 12:48:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-03-2010 12:48:26