Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę dwóch punktów pod ustawienie lunet obserwacyjnych na zejściach plażowych w Rewalu przy ulicy Westerplatte i Trzęsaczu przy ulicy Klifowej


Rewal , dnia 22.03.2010 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę dwóch punktów pod ustawienie lunet obserwacyjnych na zejściach plażowych w Rewalu przy ulicy Westerplatte i Trzęsaczu przy ulicy Klifowej:

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 800 na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 19 kwietnia 2010 roku

  • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem LUNETY

Wywoławcza opłata rocznego czynszu dzierżawy wynosi:

2.000 zł brutto

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 3 lat

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość

podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

Kryteria wyboru oferenta :

  • wysokość rocznego czynszu dzierżawy - ( waga 100 % , 100 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 26 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 26.04.2010 roku do godz.1000

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

26 kwietnia 2010 roku o godz.1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 26 kwietnia 2010 roku o godz. 1100.

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

  • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo do dnia 15 sierpnia każdego roku,

  • w następnych latach trwania umowy czynsz będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego,

  • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019.

1

Załączniki do pobrania

1 LUNETY.doc (DOC, 37KB) 2010-03-26 12:27:49 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-03-2010 12:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-03-2010 12:27:49