Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłej jednostki wojskowej wraz z przyległą plażą


 

0x01 graphic

 

 

Rzeczpospolita Polska

 

Urząd Zamówień Publicznych

 

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

 

Faks: (022) 45 87 700

 

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Roboty budowlane *

 

Dostawy *

 

Usługi x

 

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

 

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I: Zamawiający

 

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

 

Nazwa

 

Urząd Gminy Rewal

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

Tomasz Bartkowski

 

Adres

 

Ul. Mickiewicza 19

 

Kod pocztowy

 

72-344

 

Miejscowość

 

Rewal

 

Województwo

 

Zachodniopomorskie

 

Telefon

 

091 38 62 624

 

Faks

 

091 38 62 758

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

UG@REWAL.PL

 

Adres internetowy (URL)

 

WWW.REWAL.PL

 

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

 

 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłej jednostki wojskowej wraz z przyległą plażą

 

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia (etapy)

 •  

  Zadanie podzielono na następujące etapy:

 •  

  I Wykonanie podkładów geodezyjnych i ekofizjografii,

 •  

  II Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

 •  

  III Uzgodnienia i wyłożenie planu do publicznego wglądu,

 •  

  IV Wejście w życie uchwały tj. 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym

 

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

 

Pobierowo - Gmina Rewal.

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

 

Główny przedmiot

 

74.25.10.00-3

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

**.**.**.**-*

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 

NIE x TAK *

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

NIE x TAK *

 

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

 

1. Zakres opracowania:

 •  

  przygotowanie map podkładowych do celów projektowych,

 •  

  opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego ww. uchwałą Rady Gminy,

 •  

  opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z niezbędnymi opracowaniami, zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

 •  

  dokumentacja prac planistycznych.

 

2. Podkład geodezyjny w postaci map cyfrowych należy wykonać w układzie 65 i dodatkowo

 

w układzie 2000.

 

3. Zakres przetargu obejmuje około 40 ha.

 

4. Zakres informacji map sytuacyjno-wysokościowych:

 •  

  w skali  1:1000 i 1:2000 - z aktualnością minimum w zakresie budynków, ewidencji, linii napowietrznych i drzewostanu panującego,

  1.  

   Mapy winny być zarejestrowane w Powiatowym Biurze Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Gryficach ul. Dworcowa 23.

 •  

   

  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

   

  Okres w miesiącach 8 i/ lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

   

  lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia *** (dd/mm/rrrr)

   

   

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   

   

  III.1) Wymagane wadium

   

  Nie dotyczy

   

   

  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  1.  

   spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2.  

   posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym;

  3.  

   posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

  4.  

   przedstawią minimum dwie referencje z realizacji zamówień o podobnym charakterze i zakresie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeśli okres jest krótszy w okresie prowadzenia działalności;

  5.  

   zrealizują zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

   

  6. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na

   

  podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

   

  SEKCJA IV: TRYBY

   

  IV.1) tryb udzielenia zamówienia

   

   

  Przetarg nieograniczony x

   

  Przetarg ograniczony *

   

  Negocjacje z ogłoszeniem *

   

   

   

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

   

  Numer ogłoszenia w spisie BZP

   

  Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

   

   

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

   

  Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

   

   

  IV.2) Kryteria oceny ofert

   

   

  A) x Najniższa cena

   

  lub

   

  B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

   

  1.  

   _________________________________________________________ - ____ %

  2.  

   _________________________________________________________ - ____ %

   

   

  IV.3) Informacje administracyjne

   

   

   

  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

   

  Dostępne do 21.12.2005 r. (dd/mm/rrrr)

   

  Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

   

   

  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

   

  21.12.2005 r. (dd/mm/rrrr)

   

  Godzina 12:00 (gg:mm)

   

  IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

   

  Do (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

   

  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

   

  Data 21.12.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

   

  Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

   

  SEKCJA V: INNE INFORMACJE

   

  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

   

  NIE x TAK *

   

  Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

   

   

  V.2) Data wysłania ogłoszenia 05.12.2005 r. (dd/mm/rrrr)

   

   

   

   

  .......................................................

   

  zatwierdzam

   

   

   

   

   

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 05-12-2005 14:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 26-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2010 17:24:07