Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie


WÓJT GMINY REWAL

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowiska

DYREKTORA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W POBIEROWIE

ul. Mickiewicza 19

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
   i rozwoju placówki;

  2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  4. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego -
   w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  7. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
   Nr 97, poz. 674 z późn.zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) ;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

  11. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.) lub w art.147, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240);

  13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ;

 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

 2. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane przez lekarza medycyny pracy.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
  Schroniska Młodzieżowego

w Pobierowie”

w terminie do dnia 21 czerwca 2010r do godz. 15 30 na adres: Urząd Gminy Rewal,

72-344 Rewal

ul. Mickiewicza 19 lub osobiście w sekretariacie Urzędu, pokój nr 6.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rewal.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Rewal, dnia 07.06.2010r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OgA_oszenie_o_konkursie_na_dyrektora_2010_roku.doc (DOC, 35KB) 2010-06-07 09:24:20 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 07-06-2010 09:24:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 20-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-06-2010 09:24:20