Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie


WÓJT GMINY REWAL

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowiska

DYREKTORA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W POBIEROWIE

ul. Mickiewicza 19

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
   i rozwoju placówki;

  2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  4. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego -
   w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  7. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
   Nr 97, poz. 674 z późn.zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) ;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

  11. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.) lub w art.147, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240);

  13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ;

 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

 2. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane przez lekarza medycyny pracy.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
  Schroniska Młodzieżowego

w Pobierowie”

w terminie do dnia 21 czerwca 2010r do godz. 15 30 na adres: Urząd Gminy Rewal,

72-344 Rewal

ul. Mickiewicza 19 lub osobiście w sekretariacie Urzędu, pokój nr 6.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rewal.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Rewal, dnia 07.06.2010r.

Załączniki do pobrania

1 OgA_oszenie_o_konkursie_na_dyrektora_2010_roku.doc (DOC, 35KB) 2010-06-07 09:24:20 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 07-06-2010 09:24:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 20-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-06-2010 09:24:20