Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustawa o powrzechnym spisie rolnym z dnia 17 lipca 2009r

Dz.U.09.126.1040

USTAWA

z dnia 17 lipca 2009 r.

o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.1)

(Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2009 r.)

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2010 r., zwanego dalej "spisem rolnym", oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.

2. Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1)  gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego, w tym gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1166/2008";

  2)  działalności rolniczej - oznacza to działalność, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1166/2008, oraz działalność związaną z chowem i hodowlą zwierząt futerkowych, innych niż określone w tym rozporządzeniu, zaliczaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji A, grupy 01.4, klasy 01.49;

  3)  gospodarstwie rolnym osoby fizycznej - oznacza to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną;

  4)  gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - oznacza to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej:

a)  prowadzącą działalność rolniczą albo

b)  nieprowadzącą działalności rolniczej, jeżeli powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym przekracza 1 ha;

  5)  użytkowniku gospodarstwa rolnego - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa, czy też użytkuje je z innego tytułu, i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin;

  6)  systemie informacyjnym administracji publicznej - oznacza to systemy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o statystyce publicznej".

Art. 3. 1. Spis rolny przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne.

2. Badanie pełne przeprowadza się w gospodarstwach rolnych:

  1)  osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej:

a)  co najmniej 1 ha,

b)  poniżej 1 ha:

–  nie mniejszych niż progi określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1166/2008",

–  w których prowadzi się uprawę roślin o powierzchni co najmniej: 0,5 ha dla plantacji drzew owocowych, 0,5 ha dla plantacji krzewów owocowych, 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha dla truskawek gruntowych lub 0,1 ha dla tytoniu lub w których utrzymuje się zwierzęta gospodarskie w ilości co najmniej: 5 sztuk krów ogółem, 100 sztuk drobiu ogółem lub 5 sztuk koni ogółem, nie więcej jednak niż progi określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1166/2008;

  2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

3. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się w gospodarstwach rolnych osób fizycznych:

  1)  o powierzchni użytków rolnych wynoszącej poniżej 1 ha, w których prowadzi się działalność rolniczą, innych niż gospodarstwa rolne określone w ust. 2 pkt 1 lit. b;

  2)  w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

4. W przypadku braku pełnego zakresu danych o gospodarstwach rolnych lub konieczności ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów spisu rolnego stosuje się statystyczne metody szacowania danych.

Art. 4. W ramach spisu rolnego przeprowadza się badanie metod produkcji rolnej, jako badanie reprezentacyjne w gospodarstwach rolnych osób fizycznych oraz jako badanie pełne w gospodarstwach rolnych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Art. 5. 1. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym określają załączniki III i V do rozporządzenia nr 1166/2008.

2. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 6. Prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników spisu rolnego, zwane dalej "pracami spisowymi", obejmują następujące etapy:

  1)  prace przygotowawcze, w tym spis próbny;

  2)  spis rolny;

  3)  spis kontrolny;

  4)  opracowanie wyników spisu rolnego;

  5)  udostępnienie i upowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 7. 1. W ramach prac spisowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego tworzy i prowadzi bazę danych spisu rolnego, zwaną dalej "Bazą Danych PSR 2010".

2. Do Bazy Danych PSR 2010 włącza się dane przekazane w formie elektronicznej przez:

  1)  podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej;

  2)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

  3)  dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)).

3. Przekazanie danych w ramach prac spisowych przez podmioty, o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne i obowiązkowe.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, obowiązane do przekazania danych w ramach prac spisowych oraz szczegółowy zakres tych danych i terminy ich przekazania określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządzi wykaz gospodarstw rolnych z wykorzystaniem danych zawartych w:

  1)  Bazie Danych PSR 2010;

  2)  krajowych rejestrach urzędowych podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju;

  3)  statystycznej bazie gospodarstw rolnych.

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekaże urzędom gmin do aktualizacji i uzupełnienia, w formie elektronicznej, dane z wykazu gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie danej gminy. Zaktualizowane i uzupełnione dane włącza się do Bazy Danych PSR 2010.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin, z wyłączeniem danych objętych aktualizacją w ramach zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, mając na uwadze uzyskanie kompletnego i aktualnego wykazu gospodarstw rolnych, umożliwiającego ich identyfikację, oraz losowanie prób do badań reprezentacyjnych.

Art. 8. 1. W dniach od 14 września do 23 października 2009 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 2400, przeprowadza się spis próbny mający na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych, przewidzianych do zastosowania w spisie rolnym.

2. Do spisu próbnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spisu rolnego, z wyjątkiem terminów pozyskiwania danych określonych w art. 9 ust. 1, które dla spisu próbnego ustala się w dniach:

  1)  od 14 września do 16 października 2009 r.;

  2)  od 21 września do 23 października 2009 r.;

  3)  od 21 września do 23 października 2009 r.

3. Spisem próbnym obejmuje się wszystkie gospodarstwa rolne położone na terenie następujących gmin:

  1)  Gniezno - gmina wiejska, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

  2)  Kamień - gmina wiejska, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie;

  3)  Kołobrzeg - gmina wiejska, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie;

  4)  Rutki - gmina wiejska, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Art. 9. 1. W ramach spisu rolnego ustala się następujące terminy i metody pozyskiwania danych:

  1)  w dniach od 1 września do 17 października 2010 r. - potwierdzenie lub korekta danych zebranych od podmiotów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz uzupełnienie przez użytkownika gospodarstwa rolnego brakujących danych przez sieć Internet;

  2)  w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. - zbieranie przez ankietera statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych od użytkowników gospodarstw rolnych będących osobami fizycznymi, a w przypadku ich nieobecności - od pełnoletnich członków gospodarstw domowych;

  3)  w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. - przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z użytkownikami gospodarstw rolnych, odpowiednio w miejscu zamieszkania albo w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego, a w przypadku jego nieobecności - odpowiednio z pełnoletnim członkiem gospodarstwa domowego albo osobą upoważnioną w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego.

2. Badanie metod produkcji rolnej, o którym mowa w art. 4, przeprowadza się w terminach i z zastosowaniem metod określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Uzupełnienie danych przez sieć Internet, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także przekazanie danych drogą wywiadu telefonicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dobrowolne.

4. Udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest obowiązkowe.

5. Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym w ustawie.

Art. 10. W dniach od 3 listopada do 10 listopada 2010 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych przeprowadza się spis kontrolny polegający na sprawdzeniu drogą telefoniczną poprawności zebranych danych.

Art. 11. 1. Zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych dane osobowe i dane indywidualne podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicznej.

2. Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zostaną w sposób trwały usunięte z Bazy Danych PSR 2010, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.

3. Z czynności usunięcia danych, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół.

Art. 12. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Art. 13. 1. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Komisji Europejskiej:

  1)  wykaz źródeł administracyjnych wraz z ich opisem, które zostaną wykorzystane w spisie rolnym, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1166/2008;

  2)  wykaz cech rzadko lub wcale niewystępujących, o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1166/2008;

  3)  zatwierdzone dane uzyskane w spisie rolnym, o których mowa w art. 9 i 11 rozporządzenia nr 1166/2008;

  4)  zatwierdzone szacunkowe dane dotyczące ilości wody zużytej w gospodarstwie rolnym na nawadnianie upraw, o których mowa w art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 1166/2008;

  5)  sprawozdanie metodologiczne z przeprowadzonego spisu rolnego, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 1166/2008.

3. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda - jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

4. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Art. 14. 1. Do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

  1)  Centralne Biuro Spisowe;

  2)  wojewódzkie biura spisowe;

  3)  gminne biura spisowe.

2. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Pracami Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

4. Pracami wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

5. Pracami gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Prace gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Art. 15. 1. W ramach prac spisowych zadania gmin obejmują:

  1)  należący do kompetencji organów gminy, w ramach zadań własnych i zadań zleconych, obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;

  2)  zadania z zakresu administracji rządowej zlecane na podstawie ustawy, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy, w tym:

a)  aktualizację przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 6 danych z wykazu gospodarstw rolnych,

b)  zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego,

c)  delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych,

d)  nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

e)  nadzorowanie prac spisowych,

f)  popularyzację spisu rolnego.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo dyrektorów urzędów statystycznych, przekazuje gminom sukcesywnie środki na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminach umożliwiających ich realizację. Ostateczne rozliczenie wydatkowania tych środków nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r.

Art. 16. 1. Rachmistrze spisowi przeprowadzający bezpośredni wywiad, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, są powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego spośród osób pełnoletnich, godnych zaufania oraz posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

2. Przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

3. Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

4. W razie wypadku powstałego przy wykonywaniu prac spisowych, rachmistrzom spisowym, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom ich rodzin, przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.4)).

5. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 4, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy dla miejsca wystąpienia zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza odpowiednią dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 17. 1. Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa, z części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, oraz ze środków Unii Europejskiej.

2. Osoby wykonujące prace spisowe, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3, otrzymują wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia lub umów o dzieło.

3. Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

4. Osobom, o których mowa w ust. 3, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla osób, o których mowa w ust. 2, oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w ust. 4, uwzględniając rodzaj i złożoność prac spisowych oraz mając na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację tych prac.

Art. 18. 1. W okresie od dnia 1 maja 2010 r. do dnia zakończenia spisu rolnego Telewizja Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej są obowiązane do rozpowszechniania na własny koszt, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji propagujących idee spisu rolnego.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 godzin.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności podział czasu antenowego między podmioty wymienione w ust. 1 oraz czas emisji i formę tych audycji, mając na względzie rozpropagowanie zasad przeprowadzania spisu rolnego oraz jego znaczenia gospodarczego, społecznego i naukowego.

Art. 19. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.5)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a)    przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;".

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

4)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.

5)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE ROLNYM WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE, W TYM W BADANIU METOD PRODUKCJI ROLNEJ

I.     Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym

1.     Dane dotyczące osób fizycznych:

1)    nazwisko i imiona;

2)    data urodzenia;

3)    płeć;

4)    numer PESEL;

5)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6)    numer identyfikacyjny REGON;

7)    adres zameldowania;

8)    adres zamieszkania lub pobytu;

9)    adres do korespondencji;

10)   adres siedziby gospodarstwa rolnego;

11)   numer telefonu stacjonarnego;

12)   numer telefonu komórkowego;

13)   adres poczty elektronicznej.

2.     Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

1)    nazwa;

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)    numer identyfikacyjny REGON;

4)    adres siedziby podmiotu;

5)    adres siedziby gospodarstwa rolnego;

6)    numer telefonu stacjonarnego;

7)    numer telefonu komórkowego;

8)    adres poczty elektronicznej.

3.     Dane dotyczące gospodarstw rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego oraz siedziby gospodarstwa rolnego:

1)    użytkowanie gruntów:

a)    powierzchnia gruntów ogółem,

b)    powierzchnia użytków rolnych ogółem,

c)    powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej ogółem,

d)    powierzchnia gruntów ornych,

e)    powierzchnia zasiewów;

2)    powierzchnia upraw w ogrodach przydomowych:

a)    ziemniaki,

b)    warzywa,

c)    truskawki,

d)    pozostałe uprawy;

3)    powierzchnia łąk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej;

4)    powierzchnia łąk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej wyłączonych z produkcji;

5)    powierzchnia pastwisk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej;

6)    powierzchnia pastwisk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej wyłączonych z produkcji;

7)    powierzchnia upraw trwałych ogółem;

8)    powierzchnia sadów;

9)    powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybkorosnących na gruntach leśnych:

a)    ogółem,

b)    wykorzystywana na cele energetyczne:

-    ogółem,

-    wierzba energetyczna,

-    topola,

-    robinia akacjowa;

10)   powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybkorosnących na użytkach rolnych:

a)    ogółem,

b)    wykorzystywana na cele energetyczne:

-    ogółem,

-    wierzba energetyczna,

-    topola,

-    robinia akacjowa;

11)   powierzchnia plantacji drzew owocowych:

a)    ogółem,

b)    jabłonie,

c)    grusze,

d)    śliwy,

e)    wiśnie,

f)     czereśnie,

g)    orzechy włoskie,

h)    pozostałe;

12)   powierzchnia uprawy krzewów owocowych i plantacji jagodowych:

a)    ogółem,

b)    agrest,

c)    porzeczki,

d)    maliny,

e)    leszczyna,

f)     pozostałe:

-    ogółem,

-    borówka wysoka,

-    aronia;

13)   szkółki drzew i krzewów owocowych;

14)   szkółki drzew i krzewów ozdobnych;

15)   szkółki drzew leśnych do celów handlowych;

16)   inne uprawy trwałe:

a)    wiklina,

b)    drzewa owocowe poza plantacjami,

c)    krzewy owocowe poza plantacjami,

d)    pozostałe uprawy trwałe;

17)   działki wchodzące w skład powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego:

a)    liczba działek stanowiących odrębne części, wchodzących w skład powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

b)    odległość siedziby gospodarstwa rolnego od najdalszej działki stanowiącej odrębną część, wchodzącej w skład powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego;

18)   struktura własnościowa użytków rolnych ogółem w ha fizycznych:

a)    powierzchnia użytków rolnych własnych, bez wydzierżawionych osobom trzecim,

b)    powierzchnia użytków rolnych dzierżawionych od innych osób, bez wydzierżawionych osobom trzecim,

c)    powierzchnia użytków rolnych użytkowanych wspólnie i inne rodzaje użytkowania, bez wydzierżawionych osobom trzecim, w części przypadającej użytkownikowi;

19)   struktura własnościowa użytków rolnych ogółem w ha przeliczeniowych:

a)    powierzchnia użytków rolnych własnych, bez wydzierżawionych osobom trzecim,

b)    powierzchnia użytków rolnych dzierżawionych od innych osób, bez wydzierżawionych osobom trzecim,

c)    powierzchnia użytków rolnych użytkowanych wspólnie i inne rodzaje użytkowania, bez wydzierżawionych osobom trzecim, w części przypadającej użytkownikowi;

20)   struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego - udział w łącznych dochodach gospodarstwa domowego:

a)    z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej,

b)    z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

c)    z tytułu emerytury i renty,

d)    z pracy najemnej,

e)    z innych źródeł niezarobkowych, poza emeryturą i rentą;

21)   planowanie przejścia użytkownika gospodarstwa rolnego do 2013 r. na emeryturę lub rentę i przekazania gospodarstwa rolnego następcom;

22)   planowany następca użytkownika gospodarstwa rolnego:

a)    osoba z rodziny,

b)    osoba spoza rodziny,

c)    następca nieustalony;

23)   udział bezpośredniej sprzedaży produkcji rolniczej gospodarstwa w wartości ogólnej sprzedaży gospodarstwa rolnego;

24)   powierzchnia zasiewów i upraw:

a)    zboża ogółem:

-    pszenica ozima,

-    pszenica jara,

-    jęczmień ozimy,

-    jęczmień jary,

-    pszenżyto ozime,

-    pszenżyto jare,

-    mieszanki zbożowe ozime,

-    mieszanki zbożowe jare,

-    gryka,

-    proso,

-    pozostałe zboża,

b)    mieszanki zbożowo-strączkowe ozime na ziarno,

c)    mieszanki zbożowo-strączkowe jare na ziarno,

d)    strączkowe jadalne na ziarno:

-    groch,

-    fasola,

-    bób,

-    inne strączkowe jadalne,

e)    strączkowe pastewne na ziarno:

-    peluszka - groch polny,

-    wyka,

-    bobik,

-    łubin słodki,

-    inne strączkowe pastewne,

f)     strączkowe pastewne na zielonkę,

g)    okopowe pastewne:

-    buraki pastewne,

-    inne okopowe pastewne,

h)    rośliny oleiste:

-    rzepak i rzepik ozimy,

-    rzepak i rzepik jary,

i)     cykoria,

j)     warzywa gruntowe:

-    ogółem,

-    kapusta,

-    kalafiory,

-    cebula,

-    marchew jadalna,

-    buraki ćwikłowe,

-    pomidory,

-    ogórki,

-    pozostałe,

k)    warzywa gruntowe w płodozmianie z uprawami rolnymi,

l)     warzywa gruntowe w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi,

m)   warzywa pod osłonami:

-    ogółem,

-    pomidory,

-    ogórki,

-    papryka,

-    pozostałe,

n)    truskawki gruntowe:

-    ogółem,

-    w płodozmianie z uprawami rolnymi,

-    w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi,

o)    inne uprawy pod osłonami:

-    ogółem,

-    truskawki,

p)    motylkowe pastewne na zielonkę,

r)     uprawy nasienne:

-    motylkowe pastewne,

-    trawy polowe i inne pastewne na gruntach ornych,

-    inne uprawy nasienne,

s)     uprawy na przyoranie:

-    strączkowe pastewne - bez łubinu gorzkiego,

-    łubin gorzki,

-    motylkowe pastewne,

-    trawy polowe,

-    inne uprawy na przyoranie,

t)     poplony jare,

u)    poplony ozime,

v)    uprawy prowadzone na gruntach ornych z przeznaczeniem na cele energetyczne:

-    zboża ogółem - bez kukurydzy,

-    kukurydza,

-    rzepak i rzepik,

-    buraki cukrowe,

-    inne uprawy jednoroczne,

-    róża bezkolcowa,

-    ślazowiec pensylwański,

-    miskant olbrzymi,

-    topinambur,

-    rdest sachaliński,

-    mozga trzcinowata,

-    inne uprawy wieloletnie;

25)   zwierzęta gospodarskie:

a)    jałówki poniżej 1 roku ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi,

b)    jałówki w wieku 1-2 lat ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi,

c)    jałówki w wieku 2 lat i powyżej ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi,

d)    warchlaki o wadze 20-50 kg,

e)    trzoda chlewna do dalszego chowu o wadze 50 kg i więcej:

-    knury i knurki:

--     ogółem,

--     knury rozpłodowe,

-    lochy prośne:

--     ogółem,

--     lochy prośne po raz pierwszy,

-    lochy pozostałe - nieprośne i luźne:

--     ogółem,

--     loszki jeszcze nigdy nie kryte,

f)     trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej - tuczniki,

g)    jagnięta,

h)    maciorki owcze użytkowane w kierunku mlecznym,

i)     maciorki owcze użytkowane w innych kierunkach,

j)     pozostałe owce dorosłe,

k)    kozy - samice jednoroczne pokryte po raz pierwszy,

l)     konie 3-letnie i starsze,

m)   kury i koguty dorosłe na rzeź,

n)    kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych,

o)    kury nioski do produkcji jaj wylęgowych,

p)    indyczki do produkcji jaj wylęgowych,

r)     zwierzęta futerkowe z wyłączeniem królików - samice;

26)   ciągniki, maszyny i urządzenia:

a)    samochody ciężarowe:

-    ogółem,

-    samochody ciężarowe do 2 ton ładowności,

b)    przyczepy:

-    ogółem,

-    przyczepy ciągnikowe,

c)    ciągniki własne według mocy silnika,

d)    ciągniki wspólne według mocy silnika,

e)    ciągniki własne lub wspólne zakupione w ostatnich 6 latach:

-    ogółem,

-    nowe,

f)     maszyny silnikowe do uprawy gleby,

g)    maszyny do zbioru zielonek i ziarna,

h)    kombajny zbożowe,

i)     silosokombajny:

-    ogółem,

-    silosokombajny samobieżne,

j)      kosiarki ciągnikowe,

k)    przyczepy zbierające,

l)     prasy zbierające,

m)   ładowacze chwytakowe,

n)    pozostałe maszyny do zbioru,

o)    kombajny ziemniaczane,

p)    kombajny buraczane,

r)     kopaczki do ziemniaków,

s)    rozsiewacze nawozów i wapna,

t)     rozrzutniki obornika,

u)    sadzarki do ziemniaków,

v)    agregaty uprawowe,

w)    polowe opryskiwacze ciągnikowe,

x)    sadownicze opryskiwacze ciągnikowe,

y)    dojarki bańkowe,

z)     dojarki rurociągowe,

za)   konwiowe schładzarki do mleka,

zb)   zbiornikowe schładzarki do mleka;

27)   zużycie nawozów:

a)    nawozy azotowe:

-    mocznik,

-    saletra amonowa,

-    roztwór saletrzano-mocznikowy,

-    saletrzak, salmag,

-    siarczan amonu,

-    inne,

b)    nawozy fosforowe:

-    superfosfat potrójny,

-    superfosfat borowy,

-    superfosfat pylisty oraz granulowany,

-    fosmag,

-    superfosfat magnezowy,

c)    nawozy potasowe:

-    sól potasowa,

-    siarczan potasowy,

-    kamex,

-    kainit,

-    inne,

d)    nawozy wapniowe:

-    wapniowo-tlenkowe,

-    wapniowo-węglanowe,

-    wapniowo-magnezowe,

-    dolomit,

e)    nawozy wieloskładnikowe:

-    fosforan amonu,

-    polifoska,

-    polimag,

-    agrafoska,

-    nawóz PKMg,

-    nawóz NPKMgO - lubofoska,

-    florovit,

-    azofoska,

-    vitaflor-1,

-    mikroflor-1,

-    flora,

-    vitaflor-2,

-    mikroflor-2,

-    inne,

f)     nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego:

-    obornik,

-    gnojówka,

-    gnojowica.

4.     Aktywność ekonomiczna osób w wieku 15 lat i więcej:

1)    informacje o użytkowniku i członkach rodziny użytkownika gospodarstwa rolnego wspólnie z nim zamieszkujących oraz niezamieszkujących, jeżeli wykonywały prace w gospodarstwie rolnym, zbierane indywidualnie dla każdej z osób według poniższych cech:

a)    nazwisko i imiona,

b)    numer PESEL,

c)    aktywność ekonomiczna bieżąca:

-    wykonywanie pracy,

-    charakterystyka tej pracy:

--     w swoim gospodarstwie rolnym lub poza swoim gospodarstwem rolnym,

--     wyłączna lub główna, lub dodatkowa,

-    aktywne poszukiwanie pracy,

-    gotowość do podjęcia pracy,

d)    informacje o osobie kierującej gospodarstwem rolnym:

-    poziom wykształcenia ogólnego,

-    staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2)    pracujący w gospodarstwie rolnym spoza rodziny użytkownika gospodarstwa rolnego:

a)    informacje o stałych pracownikach najemnych w okresie 12 miesięcy:

-    imiona i nazwisko,

-    numer PESEL,

b)    informacje o dniówkach przepracowanych przez dorywczych pracowników najemnych pracujących w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy:

-    płeć - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety,

c)    informacje o dniówkach przepracowanych przez osoby pracujące w ramach pomocy sąsiedzkiej w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy:

-    wkład pracy,

-    płeć - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety,

d)    informacje o dniówkach przepracowanych przez pracowników kontraktowych pracujących w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy:

-    płeć - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety,

e)    informacje o dniówkach przepracowanych przez pozostałe osoby pracujące w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy:

-    wkład pracy,

-    płeć - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety.

II.     Szczegółowy wykaz danych zbieranych w badaniu metod produkcji rolnej

1.     Magazynowanie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego - powierzchnia lub pojemność:

1)    płyt obornikowych;

2)    zbiorników na gnojówkę;

3)    zbiorników na gnojowicę.

2.     Ochrona roślin - stosowane pestycydy:

1)    owadobójcze;

2)    grzybobójcze i zaprawy nasienne;

3)    chwastobójcze i hormonalne;

4)    gryzoniobójcze.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

PODMIOTY PROWADZĄCE SYSTEMY INFORMACYJNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I DOSTAWCY PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, OBOWIĄZANI DO PRZEKAZANIA DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TYCH DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA

  1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. następujące dane jednostkowe:

1)     z Krajowej Ewidencji Podatników dotyczące osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

a)    nazwisko i imiona,

b)    data urodzenia,

c)    płeć,

d)    numer PESEL,

e)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f)     numer identyfikacyjny REGON,

g)    nazwa pełna lub firma,

h)    numer telefonu,

i)     adresy: zamieszkania lub siedziby, zameldowania, do korespondencji:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    poczta,

-    kod pocztowy,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu;

2)     z systemów informacyjnych prowadzonych przez podległe organy podatkowe w zakresie informacji dotyczących osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej:

a)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

b)    adres miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej:

-    nazwa województwa,

-    nazwa powiatu,

-    nazwa gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    poczta,

-    kod pocztowy,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

c)    rodzaj działów specjalnych produkcji rolnej.

  2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. następujące dane jednostkowe o osobach objętych systemem:

1)     nazwisko i imiona;

2)     nazwisko rodowe;

3)     imiona i nazwiska rodowe rodziców;

4)     data urodzenia;

5)     stan cywilny;

6)     płeć;

7)     numer PESEL;

8)     imię i nazwisko rodowe małżonka;

9)     numer PESEL małżonka;

10)   data zawarcia związku małżeńskiego;

11)   data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd;

12)   data zgonu małżonka;

13)   charakter zamieszkania;

14)   adres i data zameldowania na pobyt stały:

a)    kod TERYT gminy,

b)    nazwa miejscowości,

c)    ulica,

d)    numer domu,

e)    numer lokalu;

15)   poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania:

a)    kod TERYT gminy,

b)    nazwa miejscowości,

c)    ulica,

d)    numer domu,

e)    numer lokalu;

16)   adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania:

a)    kod TERYT gminy,

b)    nazwa miejscowości,

c)    ulica,

d)    numer domu,

e)    numer lokalu;

17)   tryb wymeldowania;

18)   seria i numer aktualnego dowodu osobistego;

19)   data wydania aktualnego dowodu osobistego.

  3.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z centralnej ewidencji pojazdów w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r. następujące dane jednostkowe:

1)     o właścicielach ciągników rolniczych:

a)    nazwisko i imię,

b)    nazwa firmy,

c)    numer PESEL,

d)    numer identyfikacyjny REGON,

e)    adres zamieszkania lub siedziby:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    kod TERYT i nazwa miejscowości,

-    poczta,

-    kod pocztowy,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu;

2)     o ciągnikach rolniczych:

a)    marka,

b)    model,

c)    typ,

d)    podrodzaj,

e)    moc silnika w kW,

f)     rok produkcji,

g)    liczba ciągników.

  4.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa następujące dane jednostkowe:

1)     o producentach w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.6)), zwanej dalej "ustawą o ewidencji gospodarstw rolnych" - w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., a w zakresie informacji, o których mowa w lit. n, dodatkowo w terminie do dnia 31 marca 2011 r.:

a)    identyfikator nadawany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów,

b)    numer PESEL,

c)    numer identyfikacyjny REGON,

d)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e)    nazwisko i imiona,

f)     nazwa producenta,

g)    kod kraju, w którym wydano dokument identyfikujący podmiot,

h)    numer dokumentu identyfikującego podmiot,

i)     forma prawna podmiotu,

j)     rodzaj organizacji,

k)    kategoria produktu, ze względu na który organizacja została uznana lub wstępnie uznana,

l)     adres zamieszkania lub siedziby:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    kod TERYT i nazwa miejscowości,

-    ulica,

-    numer posesji,

-    numer lokalu,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

m)   adres do korespondencji:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    kod TERYT i nazwa miejscowości,

-    ulica,

-    numer posesji,

-    numer lokalu,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    adres poczty elektronicznej,

-    numer telefonu,

-    numer faksu,

n)    dla producentów korzystających ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w okresie ostatnich 3 lat:

-    oś priorytetowa,

-    nazwa i kod działania lub działań,

-    nazwa i kod pakietu lub pakietów w przypadku działania "Program rolnośrodowiskowy";

2)     o gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy o ewidencji gospodarstw rolnych - w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r.:

a)    identyfikator nadawany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów,

b)    identyfikator działki ewidencyjnej wraz z powierzchnią całkowitą działki ewidencyjnej zadeklarowaną we wniosku o przyznanie płatności oraz powierzchnią gruntów rolnych na działce ewidencyjnej ogółem,

c)    sumaryczna powierzchnia działek rolnych - deklarowana we wniosku o przyznanie płatności dla grupy upraw w ramach jednolitej płatności obszarowej,

d)    sumaryczna powierzchnia działek rolnych - stwierdzona we wniosku o przyznanie płatności dla grupy upraw w ramach jednolitej płatności obszarowej,

e)    powierzchnia gruntów rolnych deklarowana w ramach jednolitej płatności obszarowej,

f)     powierzchnia gruntów rolnych stwierdzona w ramach jednolitej płatności obszarowej,

g)    deklarowana powierzchnia uprawy lnu włóknistego,

h)    stwierdzona powierzchnia uprawy lnu włóknistego,

i)     deklarowana powierzchnia uprawy chmielu,

j)     stwierdzona powierzchnia uprawy chmielu,

k)    deklarowana powierzchnia uprawy konopi,

l)     stwierdzona powierzchnia uprawy konopi,

m)   dla gospodarstw rolnych objętych działaniem "Program rolnośrodowiskowy" w ramach PROW 2007-2013 - deklarowana powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego oraz deklarowane powierzchnie poszczególnych gatunków uprawianych roślin,

n)    dla gospodarstw rolnych objętych działaniem "Program rolnośrodowiskowy" w ramach PROW 2007-2013 - stwierdzona powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego oraz stwierdzone powierzchnie poszczególnych gatunków uprawianych roślin,

o)    pogłowie bydła:

-    ogółem,

-    jałówek w wieku poniżej 1 roku,

-    byczków w wieku poniżej 1 roku,

-    jałówek w wieku od 1 roku do 2 lat nieukończonych,

-    byczków w wieku od 1 roku do 2 lat nieukończonych,

-    buhajów w wieku 2 lat i więcej,

-    jałówek w wieku 2 lat i więcej,

-    krów ogółem w wieku 2 lat i więcej,

p)    pogłowie owiec:

-    ogółem,

-    jagniąt w wieku poniżej 1 roku,

-    maciorek w wieku powyżej 1 roku,

r)     pogłowie kóz:

-    ogółem,

-    samic w wieku powyżej 1 roku,

s)    pogłowie trzody chlewnej ogółem;

3)     o działkach - w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. - identyfikator działki ewidencyjnej wraz z wektorowymi granicami odniesienia działki.

  5.  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r. następujące dane jednostkowe:

1)     o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych:

a)    nazwisko i imię,

b)    data urodzenia,

c)    numer PESEL,

d)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e)    płeć,

f)     adres zamieszkania:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    kod TERYT i nazwa miejscowości,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

g)    adres do korespondencji:

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    miejscowość,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

h)    wskaźnik ubezpieczenia:

-    emerytalno-rentowego,

-    wypadkowego,

-    chorobowego i macierzyńskiego,

i)     wskaźnik ubezpieczenia na wniosek, w tym w zakresie ograniczonym,

j)     wskaźnik płatnika,

k)    wskaźnik - gospodarstwo rolne,

l)     wskaźnik - dział specjalny,

m)   liczba ubezpieczonych,

n)    podleganie innemu ubezpieczeniu,

o)    okres podlegania ubezpieczeniu,

p)    stopień pokrewieństwa z rolnikiem,

r)     tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa rolnego:

-    właściciel,

-    współwłaściciel,

-    dzierżawca,

s)    adres prowadzenia działalności rolniczej:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    miejscowość,

-    ulica,

-    numer domu,

t)     rodzaj prowadzonej działalności:

-    wyłącznie gospodarstwo rolne,

-    gospodarstwo rolne i dział specjalny produkcji rolnej,

-    wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej,

-    dodatkowo pozarolnicza działalność gospodarcza,

u)    całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych i fizycznych,

v)    data rozpoczęcia działalności:

-    rolniczej,

-    pozarolniczej gospodarczej;

2)     o świadczeniobiorcach:

a)    nazwisko i imię,

b)    numer PESEL,

c)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d)    płeć,

e)    adres zamieszkania:

-    kod TERYT i nazwa województwa,

-    kod TERYT i nazwa powiatu,

-    kod TERYT i nazwa gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

f)     symbol świadczenia,

g)    termin świadczenia:

-    data przyznania świadczenia,

-    rodzaje świadczeń.

  6.  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. następujące dane jednostkowe o ubezpieczonych, członkach ich rodzin, osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wewnętrznych Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o koordynacji, świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni oraz o płatnikach składek:

1)     nazwisko i imiona;

2)     data urodzenia;

3)     płeć;

4)     numer PESEL;

5)     wskaźnik poprawności numeru PESEL;

6)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7)     kraj świadczeniobiorcy;

8)     id kraju świadczeniobiorcy;

9)     numer oddziału funduszu;

10)   adresy: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji:

a)    kod pocztowy,

b)    nazwa gminy,

c)    id gminy,

d)    nazwa miejscowości,

e)    id miejscowości,

f)     ulica,

g)    numer domu,

h)    numer lokalu;

11)   informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu z ZUS;

12)   data rejestracji lub wyrejestrowania z ZUS;

13)   dane dotyczące płatnika:

a)    typ płatnika,

b)    numer identyfikacyjny REGON płatnika,

c)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika,

d)    numer PESEL płatnika,

e)    nazwa skrócona płatnika;

14)   tytuł uprawnienia - dane podstawowe;

15)   kod stopnia pokrewieństwa z płatnikiem składki według ZUS;

16)   informacja o wspólnym gospodarstwie z płatnikiem składki;

17)   informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu z KRUS;

18)   data rejestracji lub wyrejestrowania z KRUS;

19)   informacja o rejestracji lub wyrejestrowaniu obywatela innego państwa członkowskiego UE;

20)   data rejestracji lub wyrejestrowania - data dokumentu typu E.

  7.  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z systemu informacyjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w terminie do dnia 31 marca 2010 r. oraz w terminie do dnia 31 marca 2011 r. następujące dane jednostkowe dotyczące producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej oraz gospodarstw rolnych:

1)     o podmiocie:

a)    nazwisko i imię,

b)    nazwa jednostki,

c)    numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,

d)    numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR,

e)    adres zamieszkania lub siedziby:

-    nazwa województwa,

-    nazwa powiatu,

-    nazwa gminy,

-    kod pocztowy,

-    poczta,

-    miejscowość,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu;

2)     o produkcji ekologicznej:

a)    powierzchnia użytków rolnych, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii Europejskiej,

b)    powierzchnia użytków rolnych, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii Europejskiej,

c)    powierzchnia użytków rolnych, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lub w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii Europejskiej według upraw:

-    zboża uprawiane na ziarno,

-    rośliny strączkowe na suche ziarno,

-    ziemniaki,

-    buraki cukrowe,

-    okopowe korzeniowe,

-    rośliny przemysłowe:

--     chmiel,

--     rzepak i rzepik,

--     słonecznik,

--     soja,

--     len oleisty,

--     rośliny lecznicze i przyprawowe,

--     pozostałe rośliny przemysłowe,

-    świeże warzywa,

-    truskawki,

-    poziomki,

-    kwiaty i rośliny ozdobne,

-    rośliny na paszę,

-    plantacje nasienne,

-    plantacje do produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego,

-    inne uprawy rolnicze,

-    ugory jako część płodozmianu,

-    pastwiska i łąki:

--     pastwiska i łąki wyłączając niezagospodarowane tereny wypasu,

--     niezagospodarowane tereny wypasu,

-    uprawy sadownicze i jagodowe,

-    winnice,

-    inne uprawy wieloletnie,

d)    zwierzęta gospodarskie, w których chowie i hodowli zastosowano ekologiczne metody produkcji zgodnie z przepisami krajowymi lub Unii Europejskiej:

-    bydło,

-    świnie,

-    owce,

-    kozy,

-    drób,

-    koniowate,

-    króliki,

-    pszczoły,

-    pozostały inwentarz żywy.

  8.  Główny Geodeta Kraju przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r.:

1)     bazę danych państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;

2)     ortofotomapę dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

3)     dane z państwowego rejestru nazw geograficznych w zakresie nazw miejscowości.

  9.  Marszałkowie województw przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa.

10.  Starostowie przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. następujące dane:

1)     dane jednostkowe z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej:

a)    dane dotyczące jednostki rejestrowej gruntów:

-    identyfikator jednostki rejestrowej gruntów,

-    jednostka ewidencyjna,

-    obręb ewidencyjny,

b)    dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej:

-    numer działki ewidencyjnej,

-    identyfikator działki ewidencyjnej,

-    numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna,

-    identyfikator rejonu statystycznego,

-    oznaczenie gospodarstwa rolnego lub leśnego,

-    pole powierzchni działki ewidencyjnej,

-    adres,

c)    dane dotyczące powierzchni użytków gruntowych w granicach działki ewidencyjnej:

-    powierzchnia ogólna gruntów,

-    powierzchnia użytków rolnych ogółem,

-    powierzchnia gruntów ornych,

-    powierzchnia sadów,

-    powierzchnia łąk trwałych,

-    powierzchnia pastwisk trwałych,

-    powierzchnia gruntów rolnych zabudowanych,

-    powierzchnia gruntów pod stawami,

-    powierzchnia rowów,

-    powierzchnia lasów,

-    powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

-    powierzchnia gruntów pod wodami,

-    powierzchnia użytków ekologicznych,

-    powierzchnia nieużytków,

-    powierzchnia terenów różnych,

d)    dane dotyczące właścicieli lub władających gruntami:

-    nazwisko,

-    imiona,

-    nazwa pełna lub firma,

-    płeć,

-    numer PESEL,

-    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

-    numer identyfikacyjny REGON,

-    adres pobytu lub siedziby:

--     kod TERYT i nazwa województwa,

--     kod TERYT i nazwa powiatu,

--     kod TERYT i nazwa gminy,

--     kod TERYT i nazwa miejscowości,

--     poczta,

--     kod pocztowy,

--     ulica,

--     numer domu,

--     numer lokalu;

2)     dane z ewidencji gruntów i budynków w części graficznej:

a)    numeryczny opis granic jednostek ewidencyjnych,

b)    numeryczny opis granic obrębów ewidencyjnych,

c)    numeryczny opis granic rejonów statystycznych,

d)    numeryczny opis granic działek ewidencyjnych;

3)     dane jednostkowe z systemów informacyjnych powiatowych urzędów pracy:

a)    o osobach bezrobotnych:

-    nazwisko i imię,

-    numer PESEL,

-    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

-    numer ewidencyjny w rejestrze,

-    informacja o posiadaniu prawa do zasiłku,

-    data urodzenia,

-    adresy: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, do korespondencji:

--     symbol TERYT i nazwa województwa,

--     symbol TERYT i nazwa powiatu,

--     symbol TERYT i nazwa gminy,

--     ulica,

--     numer domu,

--     numer lokalu,

--     miejscowość,

--     kod pocztowy,

--     poczta,

-    płeć,

-    stan cywilny,

-    poziom wykształcenia,

-    zawód wykonywany,

-    informacje o ostatnim miejscu pracy:

--     nazwa ostatniego pracodawcy,

--     numer identyfikacyjny REGON,

--     podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z wyszczególnieniem sekcji i klasy,

-    przyczyna utraty statusu bezrobotnego,

-    powód wyłączenia karty rejestracyjnej bezrobotnego z rejestru,

-    informacja, czy osoba jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych,

b)    o osobach poszukujących pracy:

-    nazwisko i imię,

-    numer PESEL,

-    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

-    numer ewidencyjny w rejestrze,

-    data ostatniej rejestracji,

-    data urodzenia,

-    adresy: zameldowania na pobyt stały, do korespondencji:

--     symbol TERYT i nazwa województwa,

--     symbol TERYT i nazwa powiatu,

--     symbol TERYT i nazwa gminy,

--     ulica,

--     numer domu,

--     numer lokalu,

--     miejscowość,

--     kod pocztowy,

--     poczta,

-    płeć,

-    stan cywilny,

-    wykształcenie,

-    zawód wykonywany,

-    informacje o ostatnim miejscu pracy:

--     nazwa ostatniego pracodawcy,

--     numer identyfikacyjny REGON,

--     podstawowy rodzaj działalności według PKD z wyszczególnieniem sekcji i klasy,

--     adres ostatniego pracodawcy:

---    symbol TERYT i nazwa województwa,

---    symbol TERYT i nazwa powiatu,

---    symbol TERYT i nazwa gminy,

---    ulica,

---    numer domu,

---    numer lokalu,

---    miejscowość,

---    kod pocztowy,

---    poczta,

-    okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy,

-    powód wyłączenia karty rejestracyjnej poszukującego pracy z rejestru.

11.  Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. następujące dane jednostkowe:

1)     z gminnych zbiorów meldunkowych o osobach objętych systemem:

a)    nazwisko i imiona,

b)    nazwisko rodowe,

c)    imiona i nazwiska rodowe rodziców,

d)    data urodzenia,

e)    stan cywilny,

f)     płeć,

g)    numer PESEL,

h)    imię i nazwisko rodowe małżonka,

i)     numer PESEL małżonka,

j)     data zawarcia związku małżeńskiego,

k)    data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd,

l)     data zgonu małżonka,

m)   charakter zamieszkania,

n)    adres i data zameldowania na pobyt stały:

-    kod TERYT gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

o)    poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania:

-    kod TERYT gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

p)    adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania:

-    kod TERYT gminy,

-    nazwa miejscowości,

-    ulica,

-    numer domu,

-    numer lokalu,

r)     tryb wymeldowania,

s)    seria i numer aktualnego dowodu osobistego,

t)     data wydania aktualnego dowodu osobistego,

u)    data przekroczenia granicy zgłoszona przez cudzoziemca przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego;

2)     z ewidencji podatkowej nieruchomości:

a)    o podatnikach podatku rolnego, leśnego:

-    osobach fizycznych:

--     nazwisko i imię,

--     numer PESEL,

--     numer identyfikacji podatkowej (NIP),

--     numer identyfikacyjny REGON,

--     adres zamieszkania lub pobytu:

---    kod TERYT i nazwa województwa,

---    kod TERYT i nazwa powiatu,

---    kod TERYT i nazwa gminy,

---    kod TERYT i nazwa miejscowości,

---    kod pocztowy,

---    poczta,

---    ulica,

---    numer domu,

---    numer lokalu,

--     rodzaj podmiotu:

---    właściciel,

---    posiadacz samoistny,

---    użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny przedmiotów opodatkowania,

-    osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

--     nazwa pełna, nazwa skrócona lub firma,

--     numer identyfikacji podatkowej (NIP),

--     numer identyfikacyjny REGON,

--     adres siedziby:

---    kod TERYT i nazwa województwa,

---    kod TERYT i nazwa powiatu,

---    kod TERYT i nazwa gminy,

---    kod TERYT i nazwa miejscowości,

---    kod pocztowy,

---    poczta,

---    ulica,

---    numer domu,

---    numer lokalu,

--     rodzaj podmiotu:

---    właściciel,

---    posiadacz samoistny,

---    użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny przedmiotów opodatkowania,

b)    o gruntach:

-    położenie nieruchomości,

-    tytuł prawny,

-    powierzchnia ogółem,

-    powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych,

-    powierzchnia użytków rolnych w ha przeliczeniowych,

-    powierzchnia gruntów ornych,

-    powierzchnia łąk i pastwisk,

-    powierzchnia sadów,

-    powierzchnia lasów,

-    powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

12.  Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 16 listopada 2009 r. następujące dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe:

1)     nazwisko i imię;

2)     numer PESEL;

3)     adres zamieszkania:

a)    kod TERYT i nazwa województwa,

b)    kod TERYT i nazwa powiatu,

c)    kod TERYT i nazwa gminy,

d)    kod TERYT i nazwa miejscowości,

e)    poczta,

f)     kod pocztowy,

g)    ulica,

h)    numer domu,

i)     numer lokalu.

13.  Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 15 grudnia 2009 r. następujące dane jednostkowe o abonentach:

1)     nazwisko i imię;

2)     numer PESEL;

3)     numer telefonu;

4)     adres miejsca zameldowania na pobyt stały:

a)    kod TERYT i nazwa województwa,

b)    kod TERYT i nazwa powiatu,

c)    kod TERYT i nazwa gminy,

d)    kod TERYT i nazwa miejscowości,

e)    poczta,

f)     kod pocztowy,

g)    ulica,

h)    numer domu,

i)     numer lokalu.

14.  Podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego słowniki umożliwiające identyfikację danych łącznie z danymi, o których mowa w ust. 1-13.

______

6)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ustawa_o_powrzechnym_spisie_rolnym_z_dnia_17_lipca_2009r.doc (DOC, 15KB) 2010-08-27 11:32:38 820 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 27-08-2010 11:32:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 27-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-03-2014 15:32:26