SKŁAD ORAZ ZADANIA GKRPA

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W REWALU

 

Zakres działania samorządu lokalnego w stosunku do rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To na jej podstawie działa powołana przez Wójta - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skład GKRPA w Rewalu:

Członkowie GKRPA:

1. Katarzyna Lenarcik - Przewodnicząca GKRPA
2. Barbara Kral
3. Anna Kusztelak
4. Dariusz Solarski
5. Anna Łacisz
6. Robert Bresler

 

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych:

 

 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia,

 • organizowanie szkoleń dla grup zawodowych zaangażowanych w problematykę uzależnień

 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęci terapeutyczne, itp.

 

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 

 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,

 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie - pouczenie o konieczności zaprzestania w/w działań,

 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,

 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądy rejonowego,

 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,

 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,

 • udzielanie wparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,

 • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień, wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych

 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych

 

 1. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe

 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych, podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Włodarczyk 11-10-2010 12:12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Włodarczyk 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 27-01-2016 07:44:37