Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr LXV/449/10 - w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi


UCHWAŁA Nr LXV/449/10

Rady Gminy Rewal

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych

zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 - zmiana: z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.

770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199,

poz. 1937; z 2008r. 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1. i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.
Nr 28,poz.142.Nr 28 poz.1465,Nr 106, poz. 675) rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy opłaty za parkowanie pojazdów na niestrzeżonych

parkingach zlokalizowanych na wyznaczonych terenach nie będących drogami publicznymi

(wg załącznika Nr 1 do uchwały):

 1. Opłata podstawowa:

 1. za pierwsze 20 minut 1 zł;

 2. za pierwsze 40 minut 2 zł;

 3. za pierwszą godzinę 3 zł;

 4. za każdą następną godzinę 2 zł;

 5. za cały dzień 15zł;

 6. za bilet zagubiony (dotyczy tylko karty chip) 50zł

 7. w przypadku pojazdów powyżej 3,5t i pojazdów z przyczepami

a) za pierwszą godzinę 10 zł;

b) za każdą następną godzinę 5 zł;

c) za cały dzień 40 zł;

 1. Opłata abonamentowa:

 1. abonament 7 dniowy 50 zł;

 2. abonament 14 dniowy 75 zł;

 3. abonament miesięczny 100 zł;

 4. abonament kwartalny 200zł;

 5. abonament za okres od 1.05. do 30.09. - 250 zł;

 6. kaucja za wydanie karty chip 50zł, pobierana w przypadku zakupienia abonamentu na parkingi wyposażone w automatyczny system parkingowy (podlega zwrotowi po zwrocie karty chip).

 1. Opłata dodatkowa:

1) pobierana jest za nie uiszczenie opłaty podstawowej, bądź przekroczenie opłaconego czasu parkowania jej wysokość wynosi 30 zł, w przypadku nie dokonania opłaty w przeciągu 2 dni roboczych (licząc z dniem postoju) opłata wynosi 50 zł i jej termin wynosi 7dni.

 1. Opłata podstawowa:

1) pobierana będzie za korzystanie z miejsc parkowania w godz.

od 9:00 do 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

 1. Opłata abonamentowa i opłata dodatkowa wpłacana na konto, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu w godzinach pracy banku na konto nr:

36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 BS Gryfice O/Rewal

 1. Nieuregulowanie opłaty dodatkowej w terminie podlega windykacji w trybie

egzekucji administracyjnej.

 1. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów odbywało się będzie w okresie od 1.05. -

30.09. każdego roku.

§ 2. Ustala się zasady korzystania z parkingów określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się sposób pobierania opłat za parkowanie:

 1. W przypadku parkingu wyposażonego w parkometr opłata wnoszona będzie z chwilą zajęcia miejsca postojowego, bez wezwania poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze zgodnie z zamierzonym czasem parkowania. Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze na terenie Gminy Rewal uprawnia do opłaconego czasu postoju na wszystkich parkingach na terenie Gminy wyposażonych w parkometry.

 2. W przypadku parkingu wyposażonego w automatyczny system parkowania opłata jest wnoszona w kasie znajdującej się na terenie parkingu przed opuszczeniem parkingu za rzeczywisty czas parkowania.

 3. W przypadku opłaty abonamentowej - wykupienie abonamentu miesięcznego,

kwartalnego, uprawniającego do parkowania w wyznaczonym miejscu na prawach

wyłączności - w Urzędzie Gminy.

 1. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku abonamentu w okresie jego

ważności zbycie pojazdu bądź jego utrata lub zmiana nie uprawnia do Żądania zwrotu

opłaty za niewykorzystany okres.

 1. W przypadku opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty podstawowej - w oparciu o

zawiadomienie sporządzone przez służby kontrolujące, umieszczone za wycieraczka

pojazdu.

§ 4. Wprowadza się stawkę zerową opłaty dla:

 1. Osób wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym posiadających kartę parkingową, jeśli pojazd zaparkowany jest w miejscu

przeznaczonym dla takich pojazdów.

 1. Pojazdów służb:

1) pogotowia ratunkowego;

2) policji;

3) straży gminnej;

4) komunalnych;

5) służb gminnych;

6) straży granicznej;

7) straży pożarnej.

§ 5. Obsługa parkingu zatrudniana będzie przez Wójta Gminy na podstawie umów

cywilno - prawnych.

§ 6. Wzory kart parkingowych, abonamentowych i zawiadomień ustala i wydaje Wójt

Gminy.

§ 7. Kontrole w zakresie zgodności pobierania opłaty i zgodności parkowania - z

przepisami niniejszej uchwały prowadzi Straż Gminna i pracownicy Referatu Finansów

Urzędu Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/175/08 Rady Gminy Rewal z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UchwaA_a.doc (DOC, 45KB) 2010-11-16 20:18:29 505 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-11-2010 20:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-11-2010 20:18:29