VI kadencja (2010r. - 2014r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

I/1/10 I 30-11-2010 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal
z dniem podjęcia
I/2/10 I 30-11-2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
I/3/10 I 30-11-2010 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
I/4/10 I 30-11-2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/5/10 II 30-11-2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/6/10 II 30-11-2010 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/7/10 II 30-11-2010 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych z dniem podjęcia
II/8/10 II 30-11-2010 w sprawie zasad zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom z dniem podjęcia
II/9/10 II 30-11-2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy z dniem podjęcia i ma zastosowanie do należnego
wynagrodzenia od 30 listopada 2010r. 
II/10/10 II 30-11-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/114/07 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Trzęsacz" z dniem podjęcia
III/11/10 III 17-12-2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
III/12/10 III 17-12-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
III/13/10 III 17-12-2010 w sprawie nadania nazwy ulicy z dniem podjęcia
III/14/10 III 17-12-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011r. z dniem podjęcia z dniem 1 stycznia 2011r.
III/15/10 III 17-12-2010 w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2011-2016 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011
III/16/10 III 17-12-2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2011 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym 
IV/17/10 IV 30-12-2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfickim o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dniem z dniem 1 stycznia 2011r.
IV/18/10 IV 30-12-2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
IV/19/10 IV 30-12-2010 w sprawie zbywania mienia z dniem podjęcia
IV/20/10 IV 30-12-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego - p. Jacek Wejner z dniem podjęcia
IV/21/10 IV 30-12-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego - p. Paweł Roczniak z dniem podjęcia
IV/22/10 IV 30-12-2010 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
IV/23/10 IV 30-12-2010 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
IV/24/10 IV 30-12-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r z dniem podjęcia
V/25/11 V 28-01-2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rewal do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu z dniem podjęcia
V/26/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
V/27/11 V 28-01-2011 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

stracila moc uchwałą

Nr LIV/408/14

V/28/11 V 28-01-2011 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
V/29/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/8/10 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dn. 30 listopada 2010r.
V/30/11 V 28-01-2011 zmian w uchwale Nr LXV/445/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
V/31/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
V/32/11 V 28-01-2011 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich z dniem podjęcia
V/33/11 V 28-01-2011 w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę Rewal do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dniem podjęcia
V/34/11 V 28-01-2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia
V/35/11 V 28-01-2011 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
VI/36/11 VI 25-02-2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
VI/37/11 VI 25-02-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
VI/38/11 VI 25-02-2011 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
VI/39/11 VI 25-02-2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
VII/40/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
VII/41/11 VII 25-03-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z dniem podjęcia
VII/42/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustanowienia logo Gminy Rewal 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
VII/43/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. z dniem podjęcia
VII/44/11 VII 25-03-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym          z dniem podjęcia
VII/45/11 VII 25-03-2011 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
VIII/46/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z dniem podjęcia
VIII/47/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
VIII/48/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
VIII/49/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy z dniem podjęcia - zminiona uchwałą Nr IX/62/11 z dnia 27 maja 2011r.
VIII/50/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/42/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprawie ustanowienia logo Gminy Rewal z dniem podjęcia
IX/51/11 IX 26-05-2011 w sprawie  przyjęcia zmian w   Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IX/52/11 IX 26-05-2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 z dniem podjęcia
IX/53/11 IX 26-05-2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z dniem podjęcia
IX/54/11 IX 26-05-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/43/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej  z dniem podjęcia
IX/55/11 IX 26-05-2011 w sprawie: zmian w uchwale Nr VII/40/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę  14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
IX/56/11 IX 26-05-2011 w sprawie nawiązania współpracy samorządowej z Gminą Paggaio z dniem podjęcia
IX/57/11 IX 26-05-2011 w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego z dniem podjęcia
IX/58/11 IX 26-05-2011 w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2011 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
IX/59/11 IX 26-05-2011  w sprawie :  przyjęcia  programu rozwoju ochrony zdrowia zawartego w dokumencie „ Strategia   Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gminie Rewal do 2015r.” z dniem podjęcia
IX/60/11 IX 26-05-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2011oraz w Limitach wydatków budżetowych z dniem podjęcia
IX/61/11 IX 27-05-2011 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych i utraty mocy uchwał 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
IX/62/11 IX 27-05-2011 w sprawie zmian uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy z dniem podjęcia
IX/63/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym UNIEWAŻNIONA PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO
IX/64/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym - rozpatrzenie wezwania Pana Romana Kulińskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
IX/65/11 IX 27-05-2011 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011-2015 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
IX/66/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym - rozpatrzenie wezwania Pani Jolanty Bączyk - Jankowskiej do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
X/67/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały VII/41/11 w sprawie wydatków, których niezrealizowane plano-wane kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2009 UNIEWAŻNIONA
X/68/11 X 30-06-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 UNIEWAŻNIONA
X/69/11 X 30-06-2011 w spraiwe gospodarowania mieniem  z dniem podjęcia
X/70/11 X 30-06-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
X/71/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
X/72/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2011-2016  z dniem podjęcia
XI/73/11 XI 26-08-2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfickim o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dniem
1 września 2011r
XI/74/11 XI 26-08-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XII/75/11 XII 30-09-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 - Program usuwania zabestu z dniem podjęcia
XII/76/11 XII 30-09-2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres 30 lat z dniem podjęcia
XII/77/11 XII 30-09-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XII/78/11 XII 30-09-2011 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Pobierowo) z dniem podjęcia
XII/79/11 XII 30-09-2011 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ( Niechorze) z dniem podjęcia
XII/80/11 XII 30-09-2011 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XII/81/11 XII 30-09-2011 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XII/82/11 XII 30-09-2011 w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku z dniem podjęcia
XIII/83/11 XIII 04-11-2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych podatków od początku 2012 roku
XIII/84/11 XIII 04-11-2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/85/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym ma zastosowanie do należnych opłat od początku 2012r
XIII/86/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/102/07 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/87/11 XIII 04-11-2011 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2012 do należnych podatków
XIII/88/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zmian w uchwale Nr XLII/303/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta i zastosowania zwolnień
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2012 roku
XIII/89/11 XIII 04-11-2011 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/90/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

(straciła moc uchwałą nr XLVII/358/13)

XIII/91/11 XIII 04-11-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/92/11 XIII 04-11-2011 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rewal
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/93/11 XIII 04-11-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
XIII/94/11 XIII 04-11-2011 w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/95/11 XIII 04-11-2011 przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
XIII/96/11 XIII 04-11-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XIII/97/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r z dniem podjęcia
XIII/98/11 XIII 04-11-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XIII/99/11 XIII 04-11-2011 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XIII/100/11 XIII 04-11-2011 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XIII/101/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 w Załączniku nr 9 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032 z dniem podjęcia
XIII/102/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

straciła moc uchwałą

Nr LIV/406/14

XIII/103/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

straciła moc uchwałą

Nr LIV/405/14

XIII/104/11 XIII 04-11-2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rewal do podpisania umowy wykonawczej
o rekompensatę z Celowym Związkiem Gmin R-XXI
z dniem podjęcia
XIV/105/11 XIV 02-12-2011 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r. z dniem podjęcia
XIV/106/11 XIV 02-12-2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji zadań dotyczących objęcia wychowaniem przedszkolnym ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Rewal, w prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg przedszkolu publicznym z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.
XIV/107/11 XIV 02-12-2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego z dniem podjęcia
XIV/108/11 XIV 02-12-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r. z dniem podjęcia
XIV/109/11 XIV 02-12-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XV/110/11 XV 16-12-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XV/111/11 XV 16-12-2011 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XV/112/11 XV 16-12-2011 w sprawie przedłużenia umowy z dniem podjęcia
XV/113/11 XV 16-12-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XV/114/11 XV 16-12-2011 w sprawie zmian w uchwale nr VI/37/11 z dniem podjęcia
XV/115/11 XV 16-12-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XV/116/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. z dniem
1 stycznia 2012 roku
XV/117/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2017 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012
XV/118/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XVI/119/11 XVI 30-12-2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
XVI/120/11 XVI 30-12-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVI/121/11 XVI 30-12-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r. z dniem podjęcia
XVI/122/11 XVI 30-12-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z dniem podjęcia
XVI/123/11 XVI 30-12-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z dniem
1 stycznia 2012 r. 
XVII/124/12 XVII 03-02-2012 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2012 rok z dniem podjęcia
XVII/125/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/126/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014” z dniem podjęcia
XVII/127/12 XVII 03-02-2012 w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
XVII/128/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zmian w uchwale Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012 r.  z dniem podjęcia
XVII/129/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia dla GOK z dniem podjęcia
XVII/130/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości dla CIPR z dniem podjęcia
XVII/131/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: zawarcia umowy użyczenia z Zielenią Gminy Rewal  z dniem podjęcia
XVII/132/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XVII/133/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XVII/134/12 XVII 03-02-2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/135/12 XVII 03-02-2012 w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal” 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/136/12 XVII 03-02-2012 w sprawie stanowiska  o poparciu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011r.  z dniem podjęcia
XVII/137/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/138/12 XVII 03-02-2012 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/139/12 XVII 03-02-2012 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Mielno dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach z dniem podjęcia
XVII/140/12 XVII 03-02-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z dniem podjęcia
XVIII/141/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie wystąpienia przez Gminę Rewal ze Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z dniem podjęcia
XVIII/142/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Pobierowo z dniem podjęcia
XVIII/143/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie zmiany w Rocznym programie współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r. z dniem podjęcia
XVIII/144/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal 

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

straciła moc uchwałą

Nr LIV/408/14

XVIII/145/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie naruszenie interesu prawnego z dniem podjęcia
XVIII/146/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVIII/147/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XIX/148/12 XIX 29-02-2012 w sprawie stanowiska w sprawie Kawiarni Widokowej  z dniem podjęcia
XIX/149/12 XIX 29-02-2012 w sprawie stanowiska w sprawie Kolejki Gondolowej z dniem podjęcia
XIX/150/12 XIX 29-02-2012 w sprawie dzierżawy gruntów w Niechorzu z dniem podjęcia
XIX/151/12 XIX 29-02-2012 w sprawie dzierżawy gruntów w Pobierowie z dniem podjęcia
XX/152/12 XX 27-03-2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal”  z dniem podjęcia
XX/153/12 XX 27-03-2012 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rewal w 2012 roku”
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/154/12 XX 27-03-2012 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/155/12 XX 27-03-2012 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Niechorzu z dniem podjęcia
XX/156/12 XX 27-03-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/157/12 XX 27-03-2012 w sprawie uchwalenia planu obrazującego harmonogram zadań podejmowanych przez Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w celu określenia ilości wód opadowych z dniem podjęcia
XX/158/12 XX 27-03-2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów w Rewalu z dniem podjęcia
XX/159/12 XX 27-03-2012 w sprawie dzierżawy działki 451 obr. Niechorze z dniem podjęcia
XX/160/12 XX 27-03-2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów w Pobierowie z dniem podjęcia
XX/161/12 XX 27-03-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XX/162/12 XX 27-03-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XX/163/12 XX 27-03-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy z dniem podjęcia
XX/164/12 XX 27-03-2012 w sprawie sprzedaży działki na cele sakralne z dniem podjęcia
XX/165/12 XX 27-03-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXI/166/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Rewal w roku 2012 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXI/167/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
XXI/168/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2012 roku z dniem podjęcia
XXI/169/12 XXI 27-04-2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/170/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/171/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/172/12 XXI 27-04-2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/173/12 XXI 27-04-2012 w sprawie nabycia działki nr 127/2 - obr. Pustkowo z dniem podjęcia
XXI/174/12 XXI 27-04-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXI/175/12 XXI 27-04-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na miejsca postojowe z dniem podjęcia
XXI/176/12 XXI 27-04-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXI/177/12 XXI 27-04-2012 w sprawie stanowiska dotyczącego Kawiarni Widokowej z dniem podjęcia
XXI/178/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXI/179/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XX/156/12 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XXI/180/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XX/154/12 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal  z dniem podjęcia
XXI/181/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia 65 rocznicy powstania OSP w Niechorzu z dniem podjęcia
XXII/182/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXII/183/12 XXII 25-05-2012 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rewal dotyczącego utrzymania Oddziału Krwiodawstwa w Gryficach z dniem podjęcia
XXII/184/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zawarcia kolejnych umów na miejsca postojowe z dniem podjęcia
XXII/185/12 XXII 25-05-2012 w sprawie dzierżawy działki 51/21 obr. Pogorzelica z dniem podjęcia
XXII/186/12 XXII 25-05-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXII/187/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/174/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXII/188/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  z dniem podjęcia
XXII/189/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/161/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXII/190/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w Niechorzu z dniem podjęcia
XXII/191/12 XXII 25-05-2012 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 z dniem podjęcia
XXIII/192/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem podjęcia
XXIII/193/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXIII/194/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXIII/195/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości 609/9 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXIII/196/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie dzierżawy gruntów na przystani rybackiej w Rewalu z dniem podjęcia
XXIV/197/12 XXIV 20-07-2012 z dniem podjęcia
XXIV/198/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości 950/5 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXIV/199/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dniem podjęcia
XXIV/200/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXIV/201/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2019 z dniem podjęcia
XXV/202/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dniem podjęcia
XXV/203/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/200/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXV/204/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2019 z dniem podjęcia
XXVI/205/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego (p. Zbigniew Kaniewski) z dniem podjęcia
XXVI/206/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego (p. Zbigniew Sikora) z dniem podjęcia
XXVI/207/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXVI/208/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie uchwalenia Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rewal z dniem podjęcia
XXVII/209/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
XXVII/210/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXVII/211/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XXVII/212/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zawarcia umowy najmu z dniem podjęcia
XXVII/213/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XXVII/214/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo - strona południowa 30 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVII/215/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXVII/216/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie sprzedaży działki 345/3 Rewal z dniem podjęcia
XXVII/217/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego z dniem podjęcia
XXVII/218/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie dzierżawy działki 926 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXVIII/219/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 12 kwietnia 2018 r.

XXVIII//220/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Rewal oraz zasad ich stosowania 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVIII//221/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/116/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXVIII//222/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr II/6/10 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
XXVIII//223/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dniem podjęcia
XXVIII//224/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr IX/65/11 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011-2015 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVIII//225/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie poparcia petycji przedstawicieli lokalnej branży turystycznej dotyczącej wydłużenia terminu ferii letnich z dniem podjęcia
XXIX/226/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w roku 2013 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od należnych podatków od początku 2013 roku
XXIX/227/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2013 roku
XXIX/228/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLII/303/05 Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2013 roku
XXIX/229/12 XXIX 26-10-2012 zmieniająca uchwałę Nr XIII/102/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2013 roku
XXIX/230/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/231/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/232/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za lata 2009-2011 z dniem podjęcia
XXIX/233/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dniem podjęcia
XXIX/234/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/235/12 XXX 28-11-2012 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013r. z dniem podjęcia
XXX/236/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXX/237/12 XXX 28-11-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXX/238/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem podjęcia
XXX/239/12 XXX 28-11-2012 w sprawie sprzedaży gruntów w Śliwinie z dniem podjęcia
XXX/240/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę nr IX/65/11 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011 - 2015 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/241/12 XXX 28-11-2012 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dniem podjęcia
XXXI/242/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/243/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/244/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/245/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/246/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/247/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/248/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/249/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie podziału Gminy Rewal na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXXII/250/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.
XXXII/251/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXII/252/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXII/253/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/254/12 XXXII 20-12-2012 zmieniająca uchwałę nr XXIX/230/12 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/255/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 z dniem podjęcia
XXXII/256/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XXXII/257/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2013r. z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXII/258/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013-2022 z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXII/259/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2013 z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXXIII/260/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2013 rok z dniem podjęcia
XXXIII/261/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 z dniem podjęcia
XXXIII/262/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXXIII/263/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2013r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXIV/264/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/265/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/266/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXV/267/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXV/268/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie dzierżawy gruntów w Rewalu i Niechorzu z dniem podjęcia
XXXV/269/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zawarcia umów najmu z dniem podjęcia
XXXV/270/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXV/271/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/272/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/273/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXV/274/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/245/04 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2015 z dniem podjęcia
XXXV/275/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/276/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/277/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/278/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XXXI/247/12 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/279/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXVI/280/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania w kolejnym miesiącu po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVI/281/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/282/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/283/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/284/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/285/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVI/286/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/287/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/288/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XXXVI/289/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie zgody na utworzenie przez Gminę Rewal jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem podjęcia
XXXVII/290/13 XXXVII 10-04-2013 uchylająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/291/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/292/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/293/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/294/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/295/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/296/13 XXXVII 10-04-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

------------------------------

Uchwała straciła moc uchwałą Nr XLIX/374/14 z dnia 26 lutego 2014r.

XXXVIII/297/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/298/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie określenia zasad ustalania opłaty miejscowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały z dniem 23.01.2014r.

XXXVIII/299/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2013 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/300/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. z dniem podjęcia
XXXVIII/301/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zawarcia umów dzierżawy w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVIII/302/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/303/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/304/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie przejęcia nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/305/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXVIII/306/13 XXXVIII 24-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Rewal
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/307/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/308/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/309/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/310/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/311/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/312/13 XXXVIII 24-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

XXXVIII/313/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013 - 2022

z dniem podjęcia

Uchwała straciła moc uchwałą Nr LII/400/14 z dn. 21.05.2014r.

XXXIX/314/13 XXXIX 21-06-2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 z dniem podjęcia
XL/315/13 XL 27-06-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XL/316/13 XL 27-06-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XL/317/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/275/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XL/318/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XL/319/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. z dniem podjęcia
XL/320/13 XL 27-06-2013 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" z dniem podjęcia
XLI/321/13 XLI 27-06-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r. z dniem podjęcia
XLII/322/13 XLII 30-08-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XLII/323/13 XLII 30-08-2013 w sprawie zamiany nieruchomości w Pobierowie z dniem podjęcia
XLII/324/13 XLII 30-08-2013 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XLIII/325/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia Kołobrzeska Grupa Rybacka z dniem podjęcia
XLIII/326/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu z dniem podjęcia
XLIII/327/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
XLIII/328/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie zbycia nieruchomości 1041/1 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XLIII/329/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
XLIII/330/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości

z dniem podjęcia

(straciła moc uchwałą

nr XLVII/361/13)

XLIV/331/13 XLIV 25-10-2013  sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal  z dniem podjęcia
XLIV/332/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie stawek podatku od nieruchomości  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/333/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/334/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/335/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/336/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Uchwałą Nr XXV.187.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdza nieważność części uchwały (§2, §3 pkt. 1. i §4)

XLIV/337/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LII/395/14 z dn.21.05.2014r.

XLIV/338/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/339/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie dzierżawy gruntów w Pobierowie  z dniem podjęcia
XLIV/340/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie dzierżawy działek w trybie przetargowym  z dniem podjęcia
XLIV/341/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/342/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal"  z dniem podjęcia
XLV/343/13 XLV 20-11-2013  w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal

 z dniem podjęcia

--------------------------------

Uchwała straciła moc uchwałą Nr XLIX/373/14 z dnia 26 lutego 2014r.

XLV/344/13 XLV 20-11-2013 w sprawie obciążenia nieruchomości  z dniem podjęcia
XLV/345/13 XLV 20-11-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2013r.  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLV/346/13 XLV 20-11-2013 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013 - 2038

 z dniem podjęcia

(stwierdzono nieważność uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowa w Szczecinie Uchwałą Nr XXVII.212.K.2013r z dnia 18 grudnia 2013r.)

XLVI/347/13 XLVI 29-11-2013  zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/348/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/349/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Wojewoda Zachodniopomoski Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK.3.4131.2.2014.SA z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdził niewazność w uchwale §4 w zakresie wyrazów "i ma zastosowanie od stycznia 2014r". i w załączniku do uchwały §2 pkt.6, 8-10 i §15.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LI/392/14 z dn. 11.04.2014r.

XLVI/350/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/351/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/352/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/353/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zawarcia umów dzierżawy  z dniem podjęcia
XLVI/354/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/355/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie dzierżawy działek w trybie przetargowym  z dniem podjęcia
XLVI/356/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  z dniem podjęcia
XLVI/357/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014  z dniem podjęcia
XLVII/358/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/359/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty

z dniem podjęcia

straciła moc uchwałą  XLVIII/368/14

XLVII/360/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/361/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XLVII/362/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/363/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia
XLVIII/364/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLVIII/365/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/366/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/367/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/368/14 XLVIII 31-01-2014 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego z dniem podjęcia
XLVIII/369/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/370/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2014r. z dniem podjęcia
XLVIII/371/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XLVIII/372/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie obciążenia nieruchomości 950/3 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XLIX/373/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie ustanowienia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal na lata 2014-2016

z dniem podjęcia

Traci moc uchwała z dniem 2.10.2015r.

XLIX/374/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie opłaty targowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
-----------------------------
straciła moc chwałą
Nr L/382/14

XLIX/375/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości

z dniem podjęcia 
-------------------------
wprowadzono zmiany
uchwałą Nr L/389/14

XLIX/376/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
L/377/14 L 28-03-2014 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku z dniem podjęcia
L/378/14 L 28-03-2014 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności" 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/379/14 L 28-03-2014 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2014 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/380/14 L 28-03-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 dla gminy Rewal z dniem podjęcia
L/381/14 L 28-03-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 z dniem podjęcia
L/382/14 L 28-03-2014 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/383/14 L 28-03-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
L/384/14 L 28-03-2014 w sprawie zawarcia umowy najmu obejmującego lokal mieszkalny w Pobierowie z dniem podjęcia
L/385/14 L 28-03-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
L/386/14 L 28-03-2014 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/387/14 L 28-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze - strona północna 21 Utgh z dniem podjęcia
L/388/14 L 28-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze - strona północna

z dniem podjęcia

unieważniono uchwałą nr LVII/434/14 z dnia 12 września 2014r.

L/389/14 L 28-03-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
L/390/14 L 28-03-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości 625 obr. Niechorze z dniem podjęcia
LI/391/14 LI 11-04-2014

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/348/13

(uchwała nr XLVI/348/13)

od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały

(od 1 maja 2014r.)

LI/392/14 LI 11-04-2014

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/349/13

(uchwała nr XLVI/349/13)

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
LII/393/14 LII 21-05-2014 w sprawie zawarcia umów najmu

z dniem podjęcia

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Nr LII/393/14 Rady Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zawarcia umów najmu.
Pismo z dnia 2 lipca 2014r. znak NK.3.4131.242.2014.SA
 
LII/394/14 LII 21-05-2014 w sprawie dzierżawy terenów kolei wąskotorowej Nr 1048 Popiele - Trzebiatów - Gryfice z dniem podjęcia
LII/395/14 LII 21-05-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LII/396/14 LII 21-05-2014 w sprawie zajęcia stanowiska

z dniem podjęcia

Uchała unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-3.4131.232.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 23 czerwca 2014r.

LII/397/14 LII 21-05-2014 w sprawie dzierżawy działki 70/15 obr. Pustkowo z dniem podjęcia
LII/398/14 LII 21-05-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LII/399/14 LII 21-05-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa z dniem podjęcia
LII/400/14 LII 21-05-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku
LIII/401/14 LIII 13-06-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LIII/402/14 LIII 13-06-2014 w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal

z dniem podjęcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nie procedowało powyższej uchwały.

LIII/403/14 LIII 13-06-2014 w sprawie odwołania skarbnika gminy z dniem podjęcia
LIV/404/14 LIV 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
LIV/405/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LIV/406/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LIV/407/14 LIV 26-06-2014 w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów z dniem podjęcia
LIV/408/14 LIV 26-06-2014 w sprawie opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.
LIV/409/14 LIV 26-06-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
LIV/410/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LIV/411/14 LIV 26-06-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LIV/412/14 LIV 26-06-2014 w sprawie przedłużenia terminów spłaty kredytów i pożyczek oraz odnowienia kredytu w rachunku bieżącym

z dniem podjęcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr XVII.124.K.2014 z dnia 30 lipca 2014r. stwierdziła nieważność §1.

LIV/413/14 LIV 26-06-2014 w sprawie sprzedaży lokali z dniem podjęcia
LV/414/14 LV 30-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. z dniem podjęcia
LV/415/14 LV 30-06-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal z dniem podjęcia
LV/416/14 LV 30-06-2014 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. z dniem podjęcia
LV/417/14 LV 30-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LV/418/14 LV 30-06-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
LV/419/14 LV 30-06-2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 z dniem podjęcia
LV/420/14 LV 30-06-2014 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVI/421/14 LVI 11-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVI/422/14 LVI 11-07-2014 zmieniająca w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis po upływie 14 dni od publikacjia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązywania od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LVI/423/14 LVI 11-07-2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVII/424/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LVII/425/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty z dniem podjęcia
LVII/426/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
LVII/427/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym z dniem podjęcia
LVII/428/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierowników Jednostek z dniem podjęcia
LVII/429/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVII/430/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVII/431/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVII/432/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033

z dniem podjęcia

stwierdzono nieważność uchwałą RIO Nr XXIV.158.K.14 z dnia 12 września 2014r.

LVII/433/14 LVII 12-09-2014 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą "Nadmorska Kolej Wąskotorowa" sp. z o. o. w Pogorzelicy z dniem podjęcia
LVII/434/14 LVII 12-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna

z dniem podjęcia

utraciła moc uchwałą

Nr XLIV/247/17

LVIII/435/14 LVIII 03-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LVIII/436/14 LVIII 03-10-2014 zmieniająca Uchwałę Nr VI/36/11 Rady Gminy Rewal, z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z częścią Kanału Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
LVIII/437/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i podlega publikacji na stronie internetowej gminy
LVIII/438/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie nieruchomości nr 700/5 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
LVIII/439/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu z dniem podjęcia
LVIII/440/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu z dniem podjęcia
LVIII/441/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat z dniem podjęcia
LVIII/442/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej działki 348/5 w Rewalu z dniem podjęcia
LVIII/443/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zawarcia umowy użyczenia na okres 9 lat w Pustkowie z dniem podjęcia
LIX/14 LIX 17-10-2014 [nie podjęto żadnej uchwały]  
LX/444/14 LX 29-10-2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2015 do należnych podatków
LX/445/14 LX 29-10-2014 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/446/14 LX 29-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr XXVIII.187.K.2014 stwierdziła nieważność części Załącznika nr 2.

LX/447/14 LX 29-10-2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych podatków od początku 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr XXVIII.188.K.2014 stwierdziła nieważność części obejmującej postanowienie § 1 ust. 2 pkt 5.

LX/448/14 LX 29-10-2014 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/449/14 LX 29-10-2014 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na toalety publiczne z dniem podjęcia
LX/450/14 LX 29-10-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy na toalety publiczne z dniem podjęcia
LXI/14 LXI 7-11-2014 [nie podjęto żadnej uchwały]  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-04-2011 14:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 16-04-2018 14:10:16