Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 21 marca 2011r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Projekty budowy dróg organizacji ruchu i nadzoru Bożena Cichoń działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Rewal dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Plażowej w miejscowościPogorzelica w Gminie Rewal"

 

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029PUŚ.6220.2.4.2011.MH

REWAL, dnia 21 MARCA 2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 21 marca 2011r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz..1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 21 marca 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , znak sprawy : PUŚ.6220.2.3.2011.MH na wniosek:

 

PROJEKTY BUDOWY DRÓG ORGANIZACJI RUCHU I NADZORU BOŻENA CICHOŃ

ul. Akacjowa 3E/5, 72 - 300 Gryfice

działającego z pełnomocnictwa

WÓJTA GMINY REWAL

dla przedsięwzięcia pn.:

 

„PRZEBUDOWA ULICY PLAŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA W GMINIE REWAL”

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal, pokój nr 101. Jednocześnie informuję, że Strony postępowania mają możliwość złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. 101, Tel. 091 38 49 017 od poniedziałku do piątku w godzinach 900- 1400.

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl/ prowadzonej przez Urząd Gminy Rewal oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Prowadzący sprawę:

Mirosław Hussakowski,

Referat Planowania Przestrzennego , Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-05-2011 19:29:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-05-2011 19:31:32