Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 1, Pustkowo i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Rewal , dnia 09.05.2011 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz.651 j.t.ze zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 1, Pustkowo i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

OBRĘB POGORZELICA


1.Część działki nr 299/3 o pow. ok. 200 m 2 - plaża przy ulicy Plażowej na zachód

   

2.Część działki nr 299/3 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Wilków Morskich

 

  

OBRĘB NIECHORZE

1.Część działki nr 911/23 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Leśnej na wschód

 

 

2.Część działki nr 911/4 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Pomorskiej na zachód około 200 m na zachód

 

  

 

OBRĘB REWAL 1

1.Część działki nr 585/4 o pow. Ok.200 m 2 - plaża przy ul. Szczecińskiej na wschód

 

   

  

OBRĘB PUSTKOWO

1.Część działki nr 203/5 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Bałtyckiej na zachód

 

 

OBRĘB POBIEROWO

1.Część działki nr 991/14 o pow. ok. 200 m 2 - zejście na plażę od ul. Poznańskiej na wschód

    

 

 

 

2.Część działki nr 991/14 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Ciechanowskiej na wschód

 

 

  

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 5.000 zł na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 07 czerwca 2011 roku,

 • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem PODUSZKI (dotyczy wszystkich miejscowości) w określonym poniżej terminie i miejscu.

Cena wywoławcza za przedmiot dzierżawy wynosi:

 

28.000 zł brutto

 

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 5 lat

 

 

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty,

2.Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5.Informację na temat działalności, jaką oferent zamierza prowadzić na przedmiocie dzierżawy.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

 

Główne kryteria wyboru oferenta :

 • zaproponowanie ceny powyżej wywoławczej- 100 %

 

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 13.06.2011 roku do godz.1700

 

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

13 czerwca 2011 roku o godz. 900.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1300.

UWAGI:

 • dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy poniesie koszty przyłączy do infrastruktury i przygotowania terenu oraz będzie opłacał opłaty eksploatacyjne tj. energię elektryczną, wywóz śmieci i itp,

 • przedmiot dzierżawy znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich,

 • Dzierżawca samodzielnie uzyska zgodę Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 na prowadzenie działalności,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz dzierżawy w roku 2011 należy wnieść w terminach : 50 % w dniu podpisania umowy dzierżawy, 50 % do 15 lipca,

 • w latach następnych czynsz dzierżawy będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego i wnoszony będzie przez Dzierżawcę do dnia 15 lipca każdego roku,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019, www.rewal.pl .

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych .

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..………………

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę nieruchomości, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PODUSZKI-11.doc (DOC, 78KB) 2011-05-10 14:39:09 525 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 14:39:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-06-2011 09:36:47