Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na handel obnośny na plażach gminy Rewal


Rewal, dnia 09.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 j.t.ze zm)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na handel obnośny na plażach gminy Rewal w następujących miejscowościach:

 

1. Obręb Pogorzelica - Niechorze

Pogorzelica, działka nr 299/3

Niechorze, działka nr 911/23

Niechorze, działka nr 911/5

Niechorze, działka nr 911/4

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

 

2. Obręb Rewal - Trzęsacz

Rewal 2, działka nr 438/7

Rewal 1, działka nr 585/6

Rewal 1, działka nr 585/4

Trzęsacz, działka nr 284/1

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

 

3. Obręb Pobierowo - Pustkowo

Pobierowo, działka nr 991/14

Pustkowo, działka nr 203/5

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

Umowa zawarta zostanie na okres od 20.06.2011 roku do 31.10.2014 roku.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem obrębu na konto:

Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 - do dnia 07 czerwca 2011 roku

• złożenie stosownej oferty, na załączniku nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:

HANDEL OBNOŚNY z określeniem obrębu działalności.

 

 

Oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy , NIP, oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godz. 1500

 

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie:

• cena powyżej ceny wywoławczej - 100%

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 13.06.2011 roku do godz.1700 poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w BlP Gminy Rewal.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1000

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1100

 

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

  • zaoferowany czynsz w roku 2011 należy wnieść w dniu podpisania umowy,

  • w latach następnych czynsz płatny do 15 lipca każdego roku,

  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.

  • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie nieruchomości bez jego pisemnej zgody,

  • przedmiot dzierżawy znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez mieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 108 tel. (91) 3849 019, 691 939 394.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa plaż na handel obnośny w obrębie miejscowości ……………………..………………..………

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..……………….…

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę nieruchomości, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Przetarg_handel_obnoA_ny.doc (DOC, 50KB) 2011-05-10 14:58:17 1156 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 14:58:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2011 10:45:36