Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na handel obnośny na plażach gminy Rewal


Rewal, dnia 09.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 j.t.ze zm)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na handel obnośny na plażach gminy Rewal w następujących miejscowościach:

 

1. Obręb Pogorzelica - Niechorze

Pogorzelica, działka nr 299/3

Niechorze, działka nr 911/23

Niechorze, działka nr 911/5

Niechorze, działka nr 911/4

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

 

2. Obręb Rewal - Trzęsacz

Rewal 2, działka nr 438/7

Rewal 1, działka nr 585/6

Rewal 1, działka nr 585/4

Trzęsacz, działka nr 284/1

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

 

3. Obręb Pobierowo - Pustkowo

Pobierowo, działka nr 991/14

Pustkowo, działka nr 203/5

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

Umowa zawarta zostanie na okres od 20.06.2011 roku do 31.10.2014 roku.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem obrębu na konto:

Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 - do dnia 07 czerwca 2011 roku

• złożenie stosownej oferty, na załączniku nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:

HANDEL OBNOŚNY z określeniem obrębu działalności.

 

 

Oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy , NIP, oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godz. 1500

 

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie:

• cena powyżej ceny wywoławczej - 100%

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 13.06.2011 roku do godz.1700 poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w BlP Gminy Rewal.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1000

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1100

 

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

  • zaoferowany czynsz w roku 2011 należy wnieść w dniu podpisania umowy,

  • w latach następnych czynsz płatny do 15 lipca każdego roku,

  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.

  • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie nieruchomości bez jego pisemnej zgody,

  • przedmiot dzierżawy znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez mieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 108 tel. (91) 3849 019, 691 939 394.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa plaż na handel obnośny w obrębie miejscowości ……………………..………………..………

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..……………….…

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę nieruchomości, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Przetarg_handel_obnoA_ny.doc (DOC, 50KB) 2011-05-10 14:58:17 1128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 14:58:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2011 10:45:36