Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę torów wodnych na plażach Gminy Rewal


Rewal, dnia 06.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261,poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę torów wodnych na plażach Gminy Rewal w następujących miejscowościach:

 

1. Pobierowo - 100 m na zachód od ulicy Mickiewicza,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

2. Pustkowo - 150 m na wschód od ulicy Nadmorskiej,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

3. Rewal - zejście na zachód od ulicy Klifowej ( Radosnej),

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

4. Pogorzelica - zejście od ulicy Morskiej na wschód.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

Maksymalne wymiary toru 50 m x 25 m.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem miejscowości na konto :

Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 - do dnia 03 czerwca 2011 roku

• złożenie stosownej oferty, na załączniku nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:

TOR WODNY z określeniem miejscowości

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 10.06.2011 r. do dnia 10.06.2013 roku

 

Oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2011 roku godz. 1500

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie:

• cena - 100%

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 07 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 07.06.2011 roku do godz.1400 poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w BlP Gminy Rewal.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 07 czerwca 2011 roku o godz. 900

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 07 czerwca 2011 roku o godz. 1000

 

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

  • zaoferowany czynsz w roku 2011 i 2012 należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy

  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.

  • Prowadzona działalność musi być zgodna z przepisami Zarządzenia w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno sportowych

  • Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich zezwoleń (Urząd Morski) przewidzianych przepisami prawa do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na dzierżawionym torze wodnym i przedstawienia ,

  • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie torów wodnych bez jego pisemnej zgody.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez mieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 108 tel. (91) 3849 019

 

 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa toru wodnego w miejscowości ……………………..………………..…….w latach 2011-2012

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..……………….…

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę toru wodnego, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje, wiedzę, sprzęt i uprawnienia do prowadzenia toru wodnego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zapewniający bezpieczeństwo.

4. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Przetarg_tory_wodne.doc (DOC, 40KB) 2011-05-10 15:08:49 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 15:08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2011 10:46:21