Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę torów wodnych na plażach Gminy Rewal


Rewal, dnia 06.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261,poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę torów wodnych na plażach Gminy Rewal w następujących miejscowościach:

 

1. Pobierowo - 100 m na zachód od ulicy Mickiewicza,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

2. Pustkowo - 150 m na wschód od ulicy Nadmorskiej,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

3. Rewal - zejście na zachód od ulicy Klifowej ( Radosnej),

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

4. Pogorzelica - zejście od ulicy Morskiej na wschód.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 5.000 zł brutto. Wadium 1.000 zł.

Maksymalne wymiary toru 50 m x 25 m.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem miejscowości na konto :

Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 - do dnia 03 czerwca 2011 roku

• złożenie stosownej oferty, na załączniku nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:

TOR WODNY z określeniem miejscowości

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 10.06.2011 r. do dnia 10.06.2013 roku

 

Oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2011 roku godz. 1500

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie:

• cena - 100%

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 07 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 07.06.2011 roku do godz.1400 poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w BlP Gminy Rewal.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 07 czerwca 2011 roku o godz. 900

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 07 czerwca 2011 roku o godz. 1000

 

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

  • zaoferowany czynsz w roku 2011 i 2012 należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy

  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.

  • Prowadzona działalność musi być zgodna z przepisami Zarządzenia w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno sportowych

  • Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich zezwoleń (Urząd Morski) przewidzianych przepisami prawa do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na dzierżawionym torze wodnym i przedstawienia ,

  • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie torów wodnych bez jego pisemnej zgody.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez mieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 108 tel. (91) 3849 019

 

 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa toru wodnego w miejscowości ……………………..………………..…….w latach 2011-2012

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..……………….…

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę toru wodnego, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje, wiedzę, sprzęt i uprawnienia do prowadzenia toru wodnego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zapewniający bezpieczeństwo.

4. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Przetarg_tory_wodne.doc (DOC, 40KB) 2011-05-10 15:08:49 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 15:08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2011 10:46:21