Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę 30-to letnią nieruchomości z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotycząca budowy budynków o funkcji usług handlu i/lub gastronomii


Rewal , dnia 17.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

 

w oparciu o art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261 z 2004 poz. 2603 ze zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę 30-to letnią nieruchomości z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotycząca budowy budynków o funkcji usług handlu i/lub gastronomii

 

 

Lp.

Adres

Nr działki

Pow.

(m2)

Opis

 

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania

Cena wywoławcza

Dzierżawy rocznej brutto

(PLN)

Wadium

(PLN)

1.

Niechorze

Klifowa 15,

KW brak

911/30

776

Niezabudowana, położona 100 m. od plaży, w sąsiedztwie Latarni Morskiej , pełne uzbrojenie w drodze.

Teren o symbolu 8U z przeznaczeniem na cele usług handlu i/lub gastronomii, powierzchnia zabudowy do 27 % powierzchni działki, wysokość budynku 2 kondygnacje z dachem symetrycznym ( więcej informacji w załączniku)

30 000

8000

1.

Niechorze

Klifowa 7,

KW brak

911/37

715

Niezabudowana, położona 100 m. od plaży, w sąsiedztwie Latarni Morskiej , pełne uzbrojenie w drodze.

Teren o symbolu 7U z przeznaczeniem na cele usług handlu i/lub gastronomii, powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki, wysokość budynku 2 kondygnacje z dachem symetrycznym ( więcej informacji w załączniku)

30 000

8000

 

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2011 roku.

 

Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 20 czerwca 2011r.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

 

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

24 czerwca 2011 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 24 czerwca 2011 roku poczynając od godz. 1200,

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone 24 czerwca 2011r. o godzinie 15:00 poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 

 1. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 do dnia 20 czerwca 2011 roku.

 

 1. złożenie oferty do dnia 20 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na działkę nr ….. w sąsiedztwie LATARNI MORSKIEJ. Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

 

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr pesel

 2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jak w pkt. 1 oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

 3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie gruntu,

 4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania .

 5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

 6. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal aktualnych ( max 3 miesięcznych )

 

CZĘŚĆ II - cześć podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia w wysokości 1000 zł. - od 1 do 10 punktów

 2. Udokumentowanie inwestycji zrealizowanych przez inwestora o charakterze turystycznym, handlowym, gastronomicznym lub innym usługowym - od 1 do 10 punktów,

 3. Wskazanie przez oferenta terminu zakończenia inwestycji zrealizowanej zgodnie z koncepcja przedstawioną przez Gminę Rewal jednak nie później niż do 31 maja 2014r. Za zakończenie inwestycji uznaje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. - od 1 do 10 punktów,

 4. Opis programu funkcjonalnego, rodzaju prowadzonej działalności realizowanej w budynku,

- od 1 do 10 punktów.

 

CZĘŚĆ III

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z koncepcją architektoniczną wykonaną na zlecenie Gminy Rewal przez „STUDIO PROJEKTOWE Wojciech Bal” ,

 3. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 

Kryterium wyboru oferenta :

 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III

 2. Suma uzyskanych punktów z części II,

 

Ustalenia końcowe:

 

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 • z projektem umowy i koncepcją architektoniczną można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.107 i 108 i na stronie internetowej.

 

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.107 i 108 tel. (091)38 62 963, (091) 38 49 021, ( 091) 38 490 19 , www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU i UMOWY DZIERŻAWY

 

 
 

 

…………………………………

UMOWA DZIERŻAWY

 

zawarta dnia ………………... r. w Rewalu pomiędzy :

Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rewal - Roberta Skraburskiego

przy udziale Skarbnika Gminy - Seweryna Babiło

 

zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a

 

……………………………….

córka /syn

zam. , ul.

Nr dowodu ważny do r.

PESEL

NIP

 

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę część działki nr ……………

 2. Lokalizację dzierżawionego terenu przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Niniejszą umowę strony zawierają od dnia podpisania umowy na okres 30 lat ( zostanie wpisana dokładna data trwania umowy).

§ 3.

 

 1. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy opisaną w § 1 nieruchomość na cele budowlane i zobowiązuje Dzierżawcę w okresie 3 lat do:

( w przypadku zaoferowania krótszego terminu realizacji inwestycji przez oferenta zostanie wpisany inny termin)

 

  1. wykonania projektu budowlanego na podstawie koncepcji architektonicznej wykonanej na zlecenie Gminy Rewal przez „STUDIO PROJEKTOWE Wojciech Bal” ,

  2. wykonania planu zagospodarowania działki na podstawie koncepcji architektonicznej wykonanej na zlecenie Gminy Rewal przez „STUDIO PROJEKTOWE Wojciech Bal” , z dodatkowym uwzględnieniem dojazdów do nieruchomości,

 1. dopuszcza się zmianę rozkładu funkcjonalno - przestrzennego pomieszczeń po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Referatu Budownictwa , Architektury i Ochrony Środowiska,

 2. projekt budowlany wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej opisanej w pkt. 1 wraz z dojazdami wymaga ostatecznego uzgodnienia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przez Wójta Gminy Rewal,

 3. uzyskania decyzji pozwalającej na wyłączenie działki z produkcji rolnej,

 4. uzyskania decyzji pozwalającej na budowę najpóźniej do 31 maja 2012 roku,

 5. zakończenia inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie budynku przed upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 maja 2014 . ( w przypadku zaoferowania krótszego terminu realizacji inwestycji przez oferenta zostanie wpisany inny termin)

 

 

 

 

§ 4.

 1. W przypadku nie zrealizowania inwestycji budowlanej przed upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy tj. najpóźniej do dnia 31 maja 2014r. przedmiotowa umowa wygasa z dniem 1 czerwca 2014r.

 2. Za zrealizowanie inwestycji uznaje się dostarczenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

 3. Dzierżawca przekaże nieruchomość do zasobu komunalnego w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy dzierżawy wolną od osób i rzeczy.

 4. Nakłady poczynione na nieruchomości nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5.

 

Dzierżawca zobowiązany jest do :

 1. Samodzielnego zawarcia odrębnych umów niezbędnych do korzystania z nieruchomości .

 2. Opłaty z w/w usług wymienionych w pkt. 1 oraz opłaty podatku od nieruchomości obciążają Dzierżawcę niezależnie od czynszu dzierżawy.

 3. Dzierżawca jest zobowiązany złożyć deklaracje podatkową w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 7.

 1. Roczny czynsz dzierżawy ustalony zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wynosi brutto …………. zł.

 2. Zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 3. W następnych latach trwania umowy Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać czynsz z góry bez uprzedniego wezwania za dany rok w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Wpłaty należy dokonać na konto:

BS Gryfice o/Rewal 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

 1. Kwota ustalonego czynszu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i przyjęty zostanie zawiadomieniem przesłanym na adres dzierżawcy do dnia 31 stycznia każdego roku.

 2. Powyższe zawiadomienie stanowić będzie ostateczne ustalenie stawki czynszu za dany rok.

 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia co skutkować będzie koniecznością usunięcia budynków lub innych nakładów z terenu działki.

§ 8.

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie ma prawa cedowania uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 

§ 9.

 1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę.

 2. Ocena negatywna po przeprowadzonej przez Wydzierżawiającego kontroli skutkować będzie wygaśnięciem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

§ 10.

W przypadku przekroczenia uprawnień wynikających z umowy, umowa podlega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia .

§ 11.

Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich, porządku i czystości na nieruchomości .

 

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. Wszelkie kwestie nie uregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego .

 

§ 13.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron .

 

Strony umowy:

 

 

 1. Wójt Gminy Rewal - Robert Skraburski …………………………

 2. Skarbnik Gminy - Seweryn Babiło …………………........................

 3. ………………… .............................................................

 

Otrzymują:

 

 1. Dzierżawca

 2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-05-2011 13:06:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 29-06-2011 09:56:16