Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanału deszczowego pod katem przyjęcia i odprowadzenia wód deszczowych z m. Rewal oraz budowa komory przelewu burzowego na istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z kanałem DN 400 w miejscowości Rewal obręb Rewal - 2"

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

PUŚ.6220.5.2.2011.MH REWAL, dnia 06 KWIECIEŃ 2011 r.

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 49 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

że na wniosek Pana Zarządu Spółki Wodociągów Rewal Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Poznańskiej 31 w miejscowości Pobierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa kanału deszczowego pod katem przyjęcia i odprowadzenia wód deszczowych z m. Rewal oraz budowa komory przelewu burzowego na istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z kanałem DN 400 na działkach nr 34/3, 34/16, 34/31, 41/5, 316/1, 317/1, 49/2, 56/1, 238, 443, 444 w miejscowości Rewal obręb Rewal - 2”

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??.

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, Pobierowo

  2. Referat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska , Urząd Gminy Rewal

  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz..1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

Prowadzący sprawę:

Mirosław Hussakowski,

Referat Planowania Przestrzennego , Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 14-06-2011 19:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 14-06-2011 19:29:29