Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

Rewal , dnia 15 lipca 2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

 

w oparciu o art.38, art. 40 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

 

Lp.

Adres lokalu użytkowego

Pow.

(m2)

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

Dzierżawy rocznej brutto

(PLN)

Wadium

(PLN)

1.

Rewal

ul. Westerplatte 15 C,

przy tarasie widokowym

 

36,94

Sprzedaż

 • biżuterii z ekspozycją bursztynu,

 • odzieży markowej.

25 000

6000

2.

Pobierowo

ul. Woj. Polskiego, przy przystanku autobusowym

 

11,42

Sprzedaż

 • prasy,

 • zabawek, kosmetyków.

5 000

1000

 

Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2011 roku.

 

Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 12 sierpnia 2011r.

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

 

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

19 sierpnia 2011 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 19 sierpnia 2011 roku poczynając od godz. 1100,

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone 22 sierpnia 2011r. o godzinie 13:00 poprzez tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 

 1. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 do dnia 12 sierpnia 2011 roku .

 2. złożenie oferty do dnia 12 sierpnia 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal. Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

 

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

 

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr pesel

 2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jak w pkt. 1 oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

 3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie gruntu,

 4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania .

 5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

 6. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal aktualnych ( max 3 miesięcznych )

 

CZĘŚĆ II - cześć podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia w wysokości 1000 zł - dla pozycji 1ogłoszenia, 300 zł - dla pozycji 2 ogłoszenia ,

- od 1 do 10 punktów,

 1. Opis dotychczasowej działalności realizowanej przez oferenta - od 1 do 10 punktów,

 2. Opis rodzaju prowadzonej działalności realizowanej w lokalu - od 1 do 10 punktów.

 

CZĘŚĆ III

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 2. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 

 

Kryterium wyboru oferenta :

 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III

 2. Suma uzyskanych punktów z części II,

 

Informacje końcowe:

 

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 • z projektem umowy i koncepcją architektoniczną można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.107 i 108 i na stronie internetowej,

 • każdy lokal stanowi odrębny przedmiot przetargu.

 

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.107 i 108 tel. (091)38 62 963, (091) 38 49 021, ( 091) 38 490 19 , www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl

 

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy

 

REWAL

  

 

ul. Westerplatte 15C

 

  

  

  

POBIEROWO, ul. Wojska Polskiego

  

 

 

…………………………………

UMOWA DZIERŻAWY

 

zawarta dnia ………………... r. w Rewalu pomiędzy :

Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rewal - Roberta Skraburskiego

przy udziale Skarbnika Gminy - Seweryna Babiło

 

zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a

 

……………………………….

córka /syn

zam. , ul.

Nr dowodu ważny do r.

PESEL

NIP

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą o następującej treści:

 

§ 1.

Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę lokal użytkowy…..

w nowo wybudowanym budynku. Lokal ( dla lokali w Rewalu) jest wyposażony w następujące elementy:

 1. ogrzewanie elektryczne podłogowe,

 2. terakota ,

 3. ściany otynkowane do wykończenia,

 4. ujecie wody - umywalka.

§ 2.

Niniejszą umowę strony zawierają na okres 10 lat aąlicząc od dnia przekazania lokalu protokołem zdawczo odbiorczym.

§ 3.

 1. Roczny czynsz dzierżawy ustalony zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wynosi brutto …………. zł.

 2. Zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 3. W następnych latach trwania umowy Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać czynsz z góry bez uprzedniego wezwania za dany rok w terminie do 30 września każdego roku. Wpłaty należy dokonać na konto:

BS Gryfice o/Rewal 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

 1. Kwota ustalonego czynszu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i przyjęty zostanie zawiadomieniem przesłanym na adres dzierżawcy do dnia 31 stycznia każdego roku.

 2. Powyższe zawiadomienie stanowić będzie ostateczne ustalenie stawki czynszu za dany rok.

 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia .

 

§ 4.

 

Wszelkie zmiany i ulepszenia lokalu mogą następować po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela lokalu i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

§ 5.

 1. Remonty bieżące lokalu Dzierżawca dokonuje na własny koszt łącznie z wymianą wyposażenia technicznego.

 2. Dzierżawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy i osób stale z nim zamieszkujących.

 3. Dzierżawca jest zobowiązany utrzymać lokal we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

 4. Dzierżawca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku oraz utrzymywać w należytym porządku otoczenie budynku.

 5. Dzierżawca jest zobowiązany dbać o utrzymanie czystości przed budynkiem wraz z wykonywaniem prac porządkowych i sprzątających.

§ 6.

Po wygaśnięciu umowy i opróżnieniu lokalu Dzierżawca jest obowiązany :

 1. odnowić lokal i dokonać w nim bieżących napraw.

 2. niezwłocznie zwrócić przedmiot dzierżawy wraz z wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym. Dzierzawca nie odpowiada za pogorszenie będące następstwem prawidłowego używania przedmiotu dzierżawy.

§ 7.

 1. Dzierżawca zobowiązany jest do samodzielnego zawarcia odrębnych umów niezbędnych do korzystania z nieruchomości .

 2. Wszelkie zmiany i ulepszenia lokalu mogą następować po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta.

 3. Opłaty z w/w usług oraz opłaty podatku od nieruchomości obciążają Dzierżawcę niezależnie od czynszu dzierżawy.

 4. Dzierżawca jest zobowiązany złożyć deklaracje podatkową w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 8.

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie ma prawa cedowania uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 

§ 9.

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę .

 

§ 10.

W przypadku przekroczenia uprawnień wynikających z umowy, umowa podlega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia .

§ 11.

Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich, porządku i czystości na nieruchomości .

 

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. Wszelkie kwestie nie uregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego .

 

§ 13.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron .

 

TREŚĆ UMOWY DZIERŻAWY MOŻE ULEC ZMIANIE

 

 

Strony umowy:

 1. Wójt Gminy Rewal - Robert Skraburski …………………………

 2. Skarbnik Gminy - Seweryn Babiło …………………........................

 3. ………………… .............................................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe w Rewalu i Pobierowie 19 sierpnia 2011r.doc (DOC, 3.MB) 2011-07-16 09:45:20 1032 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-07-2011 09:40:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-07-2011 09:45:20