OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal


PUŚ.6220.07.9.2011.MH REWAL, DNIA 22 LIPCA 2011 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.7.2011.MH), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal, realizowanego przez Wójta Gminy Rewal, w związku z wnioskiem z dnia 29 marca 2011 r. złożonym przez Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas - Bińczyk z siedzibą przy ul. 1-go Maja 12/20 w miejscowości Koszalin działającej z upoważnienia Wójta Gminy Rewal o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.4.2011.MH) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2011 r. (sygnatura sprawy: WOOŚ-TŚ.4240.168.2011.MS) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 29 kwietnia 2011 r. (sygnatura sprawy: PS-N.NZ-403-12/11) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 22 czerwca br. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.7.2011.MH) postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 22-07-2011 13:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 25-07-2011 09:29:51