Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal


Zarządzenie Nr 42/11

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lipca 2011r.

w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 2232, poz. 1458 )

zarządzam, co następuje

§ 1.

Ustalam regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

§ 3.

Do ocen okresowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 42 /2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lipca 2011r.

 

 

R E G U L A M I N

 

dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

 

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Ocenom okresowym, zwanym dalej „ocenami” podlegają pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

 

 1. Ocen nie przeprowadza się w stosunku do osób o których mowa w ust. 1 zatrudnionych na stanowisku krócej niż 6 miesięcy.

 

 1. Zasady dokonywania ocen określa art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej „ustawą”.

 

§ 2.

 1. Oceny służą kompleksowej ocenie wyników pracy pracowników, o których mowa

w § 1 ust. 1, zwanych dalej „pracownikami”, pod kątem realizacji wytyczonych celów.

 

 1. Celem oceny jest umożliwienie optymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego poprzez:

 1. określenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku,

 2. planowanie rozwoju zawodowego pracownika,

 3. zaplanowanie wyróżnień, awansów i zmiany wynagrodzenia.

 

§ 3.

 1. Okresowych ocen dokonują bezpośredni przełożeni.

 

 1. W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

 1. W stosunku do kierowników i pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio podległych Wójtowi oceny mogą być dokonywane przez Komisję, którą wyznacza Wójt.

 

 1. Oceny dokonuje się przy zachowaniu zasady jawności w stosunku do ocenianego pracownika, zwanego dalej „ocenianym”.

 

 1. Bezpośredni przełożony ponosi odpowiedzialność służbową za prawidłowe przeprowadzenie oceny, w tym w szczególności za prawidłowe przygotowanie się do dokonania oceny, zachowanie terminów i formy wymaganej przez obowiązujące przepisy dla poszczególnych etapów dokonywania oceny.

 

 1. Oceniany ponosi odpowiedzialność służbową za nie podjęcie współpracy z oceniającym umożliwiającej przeprowadzenie oceny.

 

Rozdział 2

 

OKRESY, ZA KTÓRE JEST SPORZĄDZANA OCENA

 

§ 4.

 1. Oceny dokonuje się z częstotliwością raz na dwa lata, w terminie do 30 czerwca.

 2. W przypadku braku możliwości dokonania oceny, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

 3. W przypadku przyznania ocenianemu oceny negatywnej, ponowna ocena przeprowadzana będzie przez komisję po upływie 3 miesięcy, nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy.

 4. Od okresowej oceny ocenianemu w ciągu 7 dni od jej doręczenia przysługuje odwołanie do Wójta. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni.

 5. W celu wykonania czynności określonych w ust. 3 Wójt ustala skład Komisji.

 6. Komisja sporządza protokół uzasadniający dokonanie oceny.

 7. Po doręczeniu pracownikowi ponownej negatywnej oceny, potwierdzonej przez Komisję Wójt niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem.

Rozdział 3

SPOSÓB DOKONYWANIA OCEN

§ 5.

 1. Okresowa ocena pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym jest sporządzana na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego, stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Bezpośredni przełożony wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika.

 3. Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny pracownika, zwanego dalej „arkuszem”. Wzór arkusza określa załącznik nr 2 do regulaminu.

 4. Przed dokonaniem oceny na piśmie bezpośredni przełożony przeprowadza rozmowę z ocenianym, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.

 5. Rozmowa powinna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego bezpośredni przełożony i oceniany omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków, w okresie w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez niego kryteriów oceny.

 6. W trakcie rozmowy należy unikać:

 1. poddawania ocenie, krytyce osobowość ocenianego,

 2. porównywania ocenianego do innych osób,

 3. opierania się w swych sądach na zasłyszanych opiniach, na poprzednich ocenach i zdaniu innych osób,

 4. konfliktu z ocenianym na temat oceny jego pracy.

 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, oceniający niezwłocznie przekazuje arkusz Wójtowi w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny,

 2. Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami i terminem oceny.

 3. Po dokonaniu oceny oceniający niezwłocznie zapoznaje ocenianego z treścią oceny oraz pouczeniem o przysługującym ocenianemu prawie do złożenia odwołania. Zapoznanie się pracownika z oceną jest potwierdzone na arkuszu.

§ 6.

Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

 1. Wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie,

 2. Określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający),

 3. Przyznaniu oceny pozytywnej w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego albo przyznaniu oceny negatywnej.

§ 7.

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz dołącza się do akt osobowych ocenianego.

 

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 71KB) 2011-07-25 12:42:16 875 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 40KB) 2011-07-25 12:42:16 889 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-07-2011 12:42:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-07-2011 08:20:18