Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 sierpnia 2011r.

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

  4. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne,

  5. brak skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej,

 2. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu,

 3. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,

 4. znajomość ustawy o odpadach,

 5. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 6. znajomość ustawy o ochronie przyrody

 7. obsługa komputera (MS OFFice, exel, internet, poczta elektroniczna)

 8. samodzielność i komunikatywność,

 9. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 • prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • egzekwowanie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 • prowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów,

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w myśl przepisów ustawy o ochronie środowiska,

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową - współpraca w tym zakresie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,

 • realizacja zadań związanych ze zwalczaniem hałasu,

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami,

 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt,

 • prowadzenie ewidencji pomników ochrony przyrody,

 • współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,

 • współpraca z jednostkami i organizacjami w zakresie utrzymania cmentarzy i mogił zbiorowych,

 • realizacja i aktualizacja zadań zawartych w planie komunalnego związku gmin R-XX, gminnego planu ochrony środowiska, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie,

  4. potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

  5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,

  6. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań , zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

 

 

 1. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na

stanowisko ds. ochrony środowiska w terminie do dnia 14 września 2011r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie

będą rozpatrywane.

 

 1. Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 025.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 31-08-2011 15:01:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-09-2011 15:42:37