Prowadzenie audytu wewnętrznego


Ogłoszenie

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, nie podlegającego Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8, zapraszamy do złożenia ofert na usługę pn.: „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

 1. Wymagania - usługodawcą może być:

 1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,

 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,

 3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.

 4. osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych minimum dwa lata:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”

  1. Zakres zadań objętych usługą:

 1. opracowanie do 31 grudnia 2011 r. planu audytu wewnętrznego na 2012 r., o którym mowa w art. 283 ustawy,

 2. opracowanie do 31 grudnia 2012 r. planu audytu wewnętrznego na 2013 r., o którym mowa w art. 283 ustawy,

 3. opracowanie procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu.

 4. czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

 5. przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2011 r. i 2012 r.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu, odbywać musi się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1,

 2. oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy - załącznik Nr 2

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczone za zgodność z oryginałem.

 4. oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art.22 ust 1 Pzp - załącznik Nr 3

 5. przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych - załącznik Nr 4, z którego wynikać będzie spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.4 powyżej

 1. Umowa zlecenie z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Umowa zlecenie zawarta przez Urząd Gminy w Rewalu zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa. W umowie zlecenie zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, wytwarzanymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Kryterium oceny ofert: cena - 100 % ( najniższa cena brutto).

 1. Uważamy się za związanych mniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19 (pokój nr 6 sekretariat) w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (jak wyżej) z dopiskiem: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”, w terminie do 31 października 2011r godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Gminy w Rewalu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rewalu po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.

Osoba prowadząca postępowanie: Tomasz Bartkowski, te. 91 3849 023, e-mail: zp@rewal.pl

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 Załącznik Nr 1.doc (DOC, 91KB) 2011-09-12 15:43:38 722 razy
2 Załącznik Nr 2.doc (DOC, 57KB) 2011-09-12 15:43:38 875 razy
3 Załącznik Nr 3.doc (DOC, 77KB) 2011-09-12 15:43:38 659 razy
4 Załącznik Nr 4.doc (DOC, 13KB) 2011-09-12 15:43:38 664 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 12-09-2011 15:43:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 12-09-2011 15:43:38