Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa


Rewal, dn. 05.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Drogownictwa

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i pełne prawa publiczne,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) dobra znajomość przepisów prawnych:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- Kodeks postępowania administracyjnego ,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych , obiektów mostowych, tuneli, przepustów, i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom , obiektom mostowym i tunelom,

6) staż pracy w samorządzie terytorialnym lub administracji państwowej: 5 lat,

7) prawo jazdy kat. B + samochód,

8) znajomość programów komputerowych - Word, Excel, Lex.

 1. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość kosztorysowania,

 2. wysoka kultura osobista,

 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 4. komunikatywność, kreatywność,

 5. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Koordynowanie rozwoju infrastruktury dróg na terenie gminy w oparciu o drogi samorządowe ( gminne, powiatowe, wojewódzkie ),

 2. Ustalanie przebiegu dróg gminnych oraz opiniowanie przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich . Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących dróg gminnych,

 3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej , planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, przepustów drogowych,

 4. Wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych wjazdów i zjazdów oraz obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

 5. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

 6. Utrzymanie dróg gminnych w tym nawierzchni, kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów drogowych, organizacji ruchu drogowego , utrzymania przystanków komunikacji publicznej oraz zadrzewień przydrożnych,

 7. Współdziałanie w organizowaniu prac zimowego utrzymania dróg gminnych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i usuwania szkód w sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,

 8. Koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach, ciągach pieszych i zatokach postojowych,

 9. Przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,

 10. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, wymaganie od wykonawców dokonania robót poprawkowych,

 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i ciągów pieszych,

 12. Prowadzenie rozliczeń finansowo - rzeczowych, w tym sprawdzanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych,

 13. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości pasa drogowego oraz współpraca z zarządem dróg,

 14. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na inwestycje drogowe i utrzymanie dróg gminnych,

 15. Organizacja i kontrola Strefy Płatnego Parkowania oraz nadzór nad funkcjonowaniem parkometrów.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

 3. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia ;

 8. Referencje wskazane;

 9. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami , które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych” w terminie do dnia 25 października 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 034.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 13:05:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 13:05:18