Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy


Rewal, dn. 05.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. turystyki i promocji gminy

2 etaty - pełny wymiar czasu pracy

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych;

 3. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

 4. wykształcenie wyższe,

 5. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 6. umiejętność redagowania tekstów,

 7. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,

 8. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz ustawy o usługach turystycznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie marketing, dziennikarstwo, public relations.

 2. operatywność, komunikatywność,

 3. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność,

 4. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

 2. Koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę (min. targi, wystawy).

 3. Organizacja szkoleń, odczytów, seminariów itp. form dla potrzeb gminy.

 4. Koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Gminy w Rewalu.

 5. Opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych map i folderów, zlecenie do druku, współpraca z agencjami reklamowymi.

 6. Dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego gminy.

 7. Redagowanie, zbieranie materiałów oraz realizacja wydruku gazety/informatora lokalnego.

 8. Prowadzenie bazy danych o gminie w tym informacja turystyczna.

 9. Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami.

 10. Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi.

 11. Redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące gminy.

 12. Organizowanie kontaktów z prasą podczas sytuacji kryzysowych.

 13. Zbieranie informacji niezbędnych dla prasy.

 14. Przygotowywanie przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych .

 15. Dbałość o wizerunek gminy i urzędu.

 16. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo Gminy

 17. Przygotowanie budżetu, specyfikacji przetargowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków związanych z promocją gminy.

 18. Rozliczanie środków przyznanych na cele promocyjne.

 19. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów dotyczących promocji gminy oraz stała ich aktualizacja.

 20. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873), a w szczególności:
  -        opracowywanie Programu współpracy Gminy Rewal z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  -        przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,
  -        egzekwowanie postanowień umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 21. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

 3. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia

 8. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko ds. turystyki i promocji w terminie do dnia 25 października 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 022.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 14:52:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 14:52:25