Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

                   Rewal, dn. 05.10.2011 r.                                                             

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

 

Stanowisko  ds.  księgowości budżetowej  w Referacie Budżetu i Finansów

 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

 

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych;
 3. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 4. wykształcenie wyższe,
 5. umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej oraz w zakresie  Microsoft Office,
 6. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o podatkach i opłatach lokalnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku finanse, rachunkowość lub administracja samorządowa,
 2. operatywność, komunikatywność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. duże zaangażowanie w pracę,
 6. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 7. samodyscyplina,
 8. kreatywność.

 

 

 

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku: 

 1. Przyjmowanie jednostkowych sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych)od jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.
 2. Weryfikacja prawidłowości sporządzonych sprawozdań jednostkowych.
 3. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
 4. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym.
 5. Czynny udział w opracowaniu i przygotowaniu projektu budżetu.
 6. Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, sporządzane Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie      oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.
 7. Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej referatu.
 8. Dekretacja i ewidencja wydatków urzędu oraz rachunków pomocniczych.

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu  i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
  1. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
  1. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
  3. Zaświadczenie lub oświadczenie  o stanie zdrowia;
 4. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającym z ustawy. 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1.  w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6          ( sekretariat )      w godzinach pracy Urzędu,
 2. przesłać:
  1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )
  2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”  w terminie do dnia 25 października 2011r.                                                                             Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi

 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną          w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym    w  ogłoszeniu          o naborze.
 2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert                           i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne  z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.
 3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości     w formie informacji  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.ploraz na tablicy ogłoszeń                w Urzędzie Gminy Rewal

4.   Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5.   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 035.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

 

 

   Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 15:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 15:03:59