Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku


Zarządzenie nr 59 /2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30 września 2011roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu Nauczyciel Roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin konkursu Nauczyciel Roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. edukacji i zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załącznik Nr1 do Zarządzenia nr 59/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30 września 2011r.

Regulamin konkursu

Nauczyciel Roku

§1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą:

Nauczyciel Roku.

  1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Rewal.

  2. Konkurs będzie odbywał się co roku.

  3. Celem Konkursu jest wyłonienie Nauczyciela, który można wskazać za wzór

nauczycieli.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum na obszarze Gminy Rewal.

§3

Przystąpienie do Konkursu

1 ) Do udziału w Konkursie konieczne jest przygotowanie przez Dyrektorów Szkół informacji na temat nominowanych nauczycieli w Konkursie Nauczyciel Roku wg kryteriów, załącznik Nr 1 do regulaminu.

2 ) Z każdej szkoły może być zgłoszony tylko jeden kandydat.

3 ) Uczestnik Konkursu obowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4 ) Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez organizatora nastąpi 30 września danego roku.

5 ) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu.

§ 4

Zasady Konkursu

1 ) Wójt Gminy może powołać Komisję, która dokona wyboru Nauczyciela Roku -zarządzeniem.

2 ) Spośród zgłoszonych kandydatów do tytułu Nauczyciela Roku Komisja bierze pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne kandydatów, postawę, zaangażowanie, promowanie pozytywnych wzorców zachowań kierując się kryteriami - załącznik Nr 1 .

3 ) Spośród nominowanych nauczycieli Komisja na podstawie kryteriów wybiera Nauczyciela Roku.

4 ) Nauczyciel, który w latach ubiegłych zdobył tytuł Nauczyciela Roku może być nominowany po raz kolejny.

§ 5

Nagrody

1 ) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie funduje Wójt Gminy Rewal

2 ) Komisja ma prawo przyznać nominowanym nauczycielom w porozumieniu z Wójtem Gminy inne wyróżnienia i tytuły.

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu

1 ) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 października danego roku.

2 ) Komisja sporządza protokół z posiedzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wskazując Nauczyciela Roku.

§ 8

Ogłoszenie wyników

1 ) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku danego roku.

§9

Postanowienia końcowe

1 ) Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

2 ) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych przez Uczestników Konkursu.

3 ) Formularze zgłoszeniowe przesłane na adres Organizatora stanowią własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.

4 ) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011 10:01:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011 10:01:39