Obwieszczenie o przesłaniu zapytania do organów opiniujących ws. potrzeby przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt. Budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo"


PUŚ.6220.2.3.2012.KM REWAL, dnia 19 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O PRZESŁANIU ZAPYTANIA DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru Bożena Cichoń z siedzibą przy ul. Akacjowej 3e/5 w miejscowości Gryfice, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Rewal po wniesieniu uzupełnienia do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej), organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów opiniujących o przesłanie opinii w sprawie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Rewal po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

0x01 graphic

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 19-03-2012 14:33:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 19-03-2012 14:33:52