Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XLII/303/05 Rady Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień

Zacho.2005.105.2207

2008-01-01                     zm.          Zacho.2007.128.2667          § 1

2009-01-01                     zm.          Zacho.2008.104.2445          § 1

2010-01-01                     zm.          Zacho.2009.92.2587            § 1

2011-01-01                     zm.          Zacho.2010.119.2234          § 1

2012-01-01                     zm.          Zacho.2011.149.2997          § 1

 

UCHWAŁA NR XLII/303/05

Rady Gminy Rewal

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień.

(Szczecin, dnia 16 grudnia 2005 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 - zmiana: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 4, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr '162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. (1) Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rewal z 74,18 zł/dt do 40,00 zł/dt.

§ 2. Zwalnia się od podatku rolnego grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 3. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku przez podatnika.

3. Wniosek powinien zawierać:

  1)  dane dotyczące gruntu, który ma dotyczyć zwolnienia:

a)  nr działki,

b)  powierzchnia,

c)  klasa gruntu;

  2)  określenie zamierzonego czasu zwolnienia.

§ 4. 1. Warunki zwolnienia:

  1)  zaprzestanie uprawy roślin;

  2)  nie wykorzystywanie gruntów na cele paszowe;

  3)  nie dokonywanie zbioru traw;

  4)  utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.

4. W razie niedopełnienia chociażby jednego z warunków określonych w ust. 1 - organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub części decyzji ustalającej zwolnienie.

§ 5. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/129/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastoowania zwolnień.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzwa zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2006 r.

Przypisy:

1) § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XV1/108/07 z dnia 29 listopada 2007 r. (Zacho.2007.128.2667) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXI/216/08 z dnia 14 listopada 2008 r. (Zacho.2008.104.2445) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr L/356/09 z dnia 23 listopada 2009 r. (Zacho.2009.92.2587) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr LXV/444/10 z dnia 29 października 2010 r. (Zacho.2010.119.2234) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XIII/88/11 z dnia 4 listopada 2011 r. (Zacho.2011.149.2997) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-04-2012 14:54:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-04-2012 14:54:38