obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo"


PUŚ.6220.2.5.2012.KM REWAL, dnia 18 kwietnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 18 kwietnia 2012 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.2.4.2012.KM), stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)”, realizowanego przez Wójta Gminy Rewal, w związku z wnioskiem z dnia 20 lutego 2012 r. złożonym przez Biuro Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru Bożena Cichoń z siedzibą przy ul. Akacjowej 3e/5 w miejscowości Gryfice działającej z upoważnienia Wójta Gminy Rewal o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 19 marca br. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.2.3.2012.KM) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 04 kwietnia br. (sygnatura sprawy: WOOŚ-TŚ.4240.100.2012.MS) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 28 marca br. (sygnatura sprawyPS-N.NZ-403-7/12) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 18 kwietnia br. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.2.4.2012.KM) postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. Ulicy słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy granicznej w m. Pobierowo (odcinka od ulicy grunwaldzkiej do ulicy Piastowskiej)” oraz określił zakres raportu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 18-04-2012 15:26:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 18-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 18-04-2012 15:26:57