Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 08 maja 2012r.

o naborze na wolne stanowisko urzędniczeNa podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie wyższe,

  4. brak skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska , zarządzanie i marketing oraz ekonomia,

 2. mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej,

 3. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu,

 4. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,

 5. znajomość ustawy o odpadach,

 6. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 7. znajomość obsługi komputera (MS OFFice, exel, internet, poczta elektroniczna),

 8. umiejętność pracy w zespole,

 9. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność,

 10. prawo jazdy kat. B + samochód,

 11. znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

 2. Wykonywanie obowiązkowych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.

 3. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami.

 4. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem charakterystyki uwzględniającej, m.in. rodzaj zabudowy, liczbę ludności.

 5. Tworzenie i prowadzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości na terenie Gminy Rewal. Bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym.

 6. Przygotowanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie tych odpadów, w tym analiza rodzajów odpadów, które powinny zostać ujęte w systemie, opracowanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów problematycznych.

 7. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą.

 8. Przeprowadzenie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami. Sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji.

 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 10. Prowadzenie postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku.

 11. Przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli.

 12. Prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną.

 13. Koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórka odpadów na terenie gminy Rewal.

 14. Prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

 15. Realizacja i aktualizacja zadań oraz współpraca z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie,

  4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

  5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,

  6. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań , zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

 1. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na

stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w terminie do dnia 18

maja 2012r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie

będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rewalu, rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 022.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012 15:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012 15:12:22