obwieszczenie o zebraniu całego materiału w sprawie zmiany decyzji środowiskowej pt."Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin"


PUŚ.7610/04/2010-2012.MH REWAL, dnia 29 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O ZEBRANIU CAŁEGO MATERIAŁU W SPRAWIE

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 9, art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w związku z podjętym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin” został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOOŚ-TŚ.4240.72.2012.MS z dnia 16.05.2012 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach znak PS-N.NZ-403-3/12 z dnia 13 marca 2012 r.

Zmianę niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydaje Wójt Gminy Rewal po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 29-05-2012 09:20:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 29-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 29-05-2012 09:20:09