Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt." Zagospodarowanie Alei Lipowej w m. Śliwin"


PUŚ.7610/04/2010-2012.MH                                                                                                                                                                                       REWAL, dnia 27 czerwca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 zawiadamia się

że w dniu 27.06.2012 r na wniosek Referatu Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rewalu została wydana decyzja Wójta Gminy Rewal zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PUŚ.7610/04/2010-2012.MH z dnia 20.08.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w m. Śliwin, gmina Rewal”.

Przedmiotem postępowania była zmiana decyzji ostatecznej, przeprowadzona w trybie na podstawie art. 71 art. 74 ust. 3, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z p.zm.), oraz art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z p. zm. Zgodnie z wnioskiem inwestora określony decyzją pierwotną rodzaj i zakres planowanych do realizacji robót nie uległ zmianie, a nastąpi nieznaczne zwiększenie terenu inwestycji. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 28-06-2012 12:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 28-06-2012 12:40:57