Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2011

Uchwała Nr III/14/2010

Rady Gminy Rewal

z dnia 17 grudnia 2010r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 - zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 Nr 144 poz. 1175) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485- zmiana : Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469, z 2006r., Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz.520, Nr 98 poz. 817, Nr 92 poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, zwany dalej „Programem” wraz z preliminarzem wydatków stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalony w § 1. Program realizowany będzie przez Urząd Gminy Rewal
i koordynowany przez pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady

 

                                                                                                                                                                                                                                           Joanna Drzewińska - Dąbrowska

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III/14/10

Rady Gminy Rewal

z dnia 17 grudnia 2010r.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE REWAL

NA ROK 2011.

 

Rozdział I

 

Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011 r.

 

1.      Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

3.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362)

4.      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493)

5.      Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010. Przyjęty i zatwierdzony do realizacji  przez Radę Ministrów 4 stycznia 2007 r.

6.      Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz. U. z 2006 Nr 43, poz. 1033)

7.      Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  na lata 2006 – 2015 (Uchwała Nr XXXII/379/06 z dnia 18 września 2006 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego)

8.      Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rewal (Uchwała Rady Gminy XV/89/07 z dnia 26 października 2007)

 

 


 

Rozdział II

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2011.

 

1.      Zgodnie z brzmieniem art. 4 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

a)      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

b)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

c)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;

d)      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

e)      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

f)       wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

2.      Zgodnie z brzmieniem art. 10. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

a)      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

b)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

c)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;

d)      wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

e)      pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Rozdział III

Sposoby realizacji poszczególnych zadań:

1.      Zadania wskazane w rozdziale II:

o   Punkt  1 lit. „a”– realizowany w oparciu o zasoby oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu. Najbliżej zlokalizowany oddział i poradnia znajdują się w Gryficach.

o   Punkt 1 lit. „b” oraz punkt 2 lit. „b”-realizowany w oparciu o działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, usytuowanego w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31, 

w których odbywają się konsultacje oraz dyżury specjalistyczne w trakcie których udzielne są porady. Zadaniem Punktu jest:

            - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;

            - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;

            - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;

            - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy;

            - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

            - gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

            Zapobieganie przemocy w rodzinie umożliwia współpraca wielu instytucji, głównie Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Gminnej, prokuratury, kuratorów sądowych, pracowników oświaty, służby zdrowia. Utrwalane są cykliczne spotkania z dzielnicowymi oraz stała współpraca z pracownikami socjalnymi.

            Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Rewalu wspomaga realizację zadań ujętych w rozdziale II punkcie 1 lit „f” oraz w punkcie 2 lit „e”. Polega ono na współpracy z Urzędem Gminy w Rewalu  (dotyczącą np. kierowania do prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych), oraz na pomocy psychologicznej i prawnej, świadczonej na rzecz potencjalnych beneficjentów wskazanych działań.

o   Punkt 2 lit. „a”– realizowany w oparciu o porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach i realizację programu „Prowadzenie Centrum Konsultacyjno – Terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin” usytuowanego w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryficach, a także poprzez realizację programów o zasięgu ponadgminnym. 

o   Punkt 1 lit. „c” oraz punkt 2 lit. „c” – realizowane w szkołach i w świetlicach na terenie gminy prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Zadania te zapisane w szkolnych programach profilaktycznych. Wykonywanie zadań odbywa się również we współpracy z organizacjami społecznymi z terenu gminy.

o   Punkt 2 lit. „e” oraz częściowo z punktu 1 lit. „e”- realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, jako zadania z zakresu pomocy społecznej – głównie przez pracę socjalną oraz konstruowanie i wykonywanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny umożliwia realizację zadań w rozdziale II punkcie 1 lit. „f” i punkcie II lit. „e” .

o   Punkt 1 lit. „e”– realizowany jest przez dokonywanie kontroli w terenie. Kontrola obejmuje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Do zadań kontrolnych upoważnieni są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu (na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy  Rewal) oraz funkcjonariusze Policji i Straży Gminnej.

2.      Zadanie koordynowania wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal realizuje Pełnomocnik  ds. Profilaktyki Uzależnień. Do zadań Pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

- obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- prowadzenie Punktu  Konsultacyjno – Informacyjnego;

- bieżąca koordynacja i nadzór nad formalną i merytoryczną zgodnością wykonywania zadań z przyjętym harmonogramem działań ujętych w GPPiRPA oraz PN;

- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy;

- określanie zgodności podejmowanych działań z GPPiRPA oraz PN;

- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- udział w naradach i szkoleniach udoskonalających, służących podnoszeniu kwalifikacji i wzrostowi kompetencji w dziedzinie organizacji i prowadzenia pracy profilaktycznej, dotyczącej metod rozwiązywania problemów alkoholowych;

- współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Zachodniopomorskiego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu.

 

 

Rozdział IV

Zasady wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011 r.

 

1.      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011 r. realizowany jest przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych zawartych w budżecie Gminy, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (100% wydatków).

2.      Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako niewygasające na realizację zadań wymagających kontynuacji w roku następnym do czasu uprawomocnienia się nowego Programu.

3.      Dopuszcza się aneksowanie umów na realizację zadań wynikających z Programu z podmiotami i organizacjami, na kolejny rok, w celu kontynuacji realizacji zadania.

4.      Finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych przez podmioty zewnętrzne w stosunku do GKRPA możliwe jest po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez GKRPA i uwzględnieniu realizacji danego zadania w preliminarzu wydatków na 2011 r. 

5.      Samodzielna realizacja zadania przez podmiot lub organizację, zewnętrzne w stosunku do Gminy Rewal, wymaga zawarcia umowy i rozliczenia zadania zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów oferty realizacji zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

6.      Zadania wymienione w preliminarzu wydatków na rok 2011 mogą być realizowane przez Urząd Gminy Rewal, we współpracy z danym podmiotem lub organizacją.

7.      Brak rozliczenia (złożenia sprawozdania) przez organizację lub podmiot do 31 stycznia 2011 r. z  realizacji zadania z 2010 roku powoduje wstrzymanie finansowania zadań realizowanych przez lub we współpracy z danym podmiotem lub organizacją w 2011r.

8.      Pełnomocnik dokonuje oceny zasadności danego wydatku i zatwierdza do realizacji z odpowiedniego punktu preliminarza wydatków.

9.      Kwotą zaplanowaną w preliminarzu jako „rezerwa” dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu.

10.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

10.1.       Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przysługuje wynagrodzenie za dokonanie następujących czynności:

10.1.1.  za udział w posiedzeniu członków GKRPA w Rewalu lub zespołu problemowego Komisji  60 zł.

10.1.2.  za udział w posiedzeniu przewodniczącego GKRPA w Rewalu lub zespołu problemowego Komisji  80 zł.

10.1.3.  za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wraz ze sporządzeniem protokołu  50 zł.

10.1.4.  za specjalistyczny dyżur w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym 50 zł./godz.

10.1.5.  za przeprowadzenie kontroli w terenie 100 zł.

10.2.       Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10.1. , wypłacane jest na podstawie listy wynagrodzeń, sporządzanej przez Pełnomocnika.

 

 

Rozdział V

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2011

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Przeciwdziałanie

Narkomanii

Łączna kwota

wydatków

1.

Wynagrodzenia i pochodne (m.in. za posiedzenia GKRPA, dyżury i konsultacje specjalistyczne)

35 000,00 zł

35 000,00 zł

70 000,00 zł

2.

Telefon zaufania

 

5 000,00 zł

0

5 000,00 zł

3.

Remont i wyposażenie Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego

3 000,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

4.

Kampania profilaktyczna promująca trzeźwość i zdrowy styl życia

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- „Postaw na Rodzinę”

3 000,00 zł

3 000,00 zł

6 000,00 zł

5.

Utrzymanie Punktu Konsultacyjno  – Informacyjnego (materiały biurowe, dydaktyczne, energia, prenumeraty, telefon)

4 000,00 zł

4 000,00 zł

8 000,00 zł

6.

Materiały do zajęć

profilaktycznych z dziećmi w świetlicy w Śliwinie

 

2 500,00 zł

2 500,00 zł

5 000,00 zł

7.

Doposażenie świetlic

 

10 000,00 zł

0

10 000,00 zł

8.

Szkolenia, kursy, warsztaty

 

 

 

4 000,00 zł

2 000,00 zł

6 000,00 zł

9.

Delegacje i wyjazdy służbowe

 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

10.

Podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizację i finansowanie szkoleń oraz zakup materiałów dydaktycznych.

 

 

10 000,00 zł

0

10 000,00 zł

11.

Ekspertyzy biegłych

1 500,00 zł

0

1 500,00 zł

12.

Opłaty sądowe

500,00 zł

0

500,00 zł

13.

Dofinansowanie oddziałów odwykowych (Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Przyszpitalna Specjalistyczna Poradnia Leczenia Odwykowego w Gryficach)

 

 

 

 

 

2 000,00 zł

 

1 000,00 zł

 

3 000,00 zł

14.

Dofinansowanie grup samopomocowych

- organizacja festynu bezalkoholowego przy współpracy z Klubem Abstynenta „Rega” w Gryficach

 

5 000,00 zł

 

0

 

5 000,00 zł

15.

Profilaktyka szkolna(18 % wpływów z opłat) 

w tym:

60 000,00 zł

48 000,00 zł

108 000,00 zł

 

 

15.1.Fundusz wyjazdowy

37% tj. 39 960,00 zł

 

 

 

(39 960,00 : 642 uczniów =   

62,24 zł/ucz.)

Rewal  (296 ucz. x 62,24  zł )

18 424,00 zł

Niechorze (132 ucz. x 62,24 zł)

8 216,00 zł

Pobierowo (175  ucz. x 62,24  zł )

10 892,00 zł

Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu

(39 ucz. x 62,24 zł )

2 428,00 zł

15.2. Fundusze wewnątrzszkolne

10 % tj 10 800,00 zł

(10 800,00 : 642  ucz. =

16,82 zł/ucz.)

1)Rewal            4 979,00 zł

pedagogizacja rodziców

spektakle profilaktyczne

nagrody za udział w konkursach

materiały do przygotowania konkursów

bibliografia, materiały szkoleniowe

warsztaty specjalistyczne

 

2) Niechorze      2 220,63 zł

pedagogizacja rodziców

spektakle profilaktyczne

nagrody za udział w konkursach

materiały do przygotowania konkursów

bibliografia, materiały szkoleniowe

warsztaty specjalistyczne

 

3) Pobierowo     2 944,00 zł

pedagogizacja rodziców

spektakle profilaktyczne

nagrody za udział w konkursach

materiały do przygotowania konkursów

bibliografia, materiały szkoleniowe

warsztaty specjalistyczne

4)Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu

656,00 zł

 

Pedagogizacja rodziców

Spektakle profilaktyczne

Nagrody za udział w konkursach

Materiały do przygotowania konkursów

Bibliografia, materiały szkoleniowe

Warsztaty specjalistyczne

 

15.3. Fundusz dla uzdolnionych uczniów

 5%tj. 5 400,00 zł

 

15.4. Fundusz biblioteczny

21% tj.   22 680,00 zł

(22 680,00 :642ucz. =

35,32 zł/ucz.)

Rewal (296 ucz. x 35,32 zł)

10 456,00 zł

Niechorze (132 ucz. x 35,32 zł)

4 663,00 zł

Pobierowo (175 ucz. x 35,32 zł)

6 182,00 zł

 

Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu

(39ucz.x35,32 zł)1 379,00 zł

 

15.5. Fundusz ekologiczny

5% tj.   5 400,00 zł

(5 400,00 :642 ucz. = 8,41 zł)

Rewal (296 ucz. x 8,41zł)

 2 489,00 zł

Niechorze ( 132 ucz. x 8,41 zł)

1 110,00 zł

Pobierowo (175 ucz. x 8,41 zł)

1 472,00 zł

Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu  (39ucz.x8,41 zł)  328,00 zł

 

15.6. Fundusze Rady Rodziców

11% tj.    11 880,00 zł

(11 880,00 :642ucz.= 18,50 zł/ ucz.)

Rewal (296 ucz. x 18,50 zł)

5 477,00 zł

Niechorze( 132 ucz. x 18,50 zł)

2 443,00 zł

Pobierowo (175 ucz. x 18,50 zł)

3 238,00 zł

Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu

 (39ucz.x 18,50 zł )

722,00 zł

15.7. Fundusz sportowy

11% tj.11 880,00 zł.

(11 880,00 zł.:642 ucz.= 18,50 zł/ucz.)

Rewal (296 ucz. x 18,50 zł)

5 477,00 zł

Niechorze( 132 ucz. x 18,50 zł)

2 443,00 zł

Pobierowo (175ucz. x 18,50 zł)

3 238,00 zł

 

Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu

(39ucz.x 18,50 zł )

722,00 zł

 

16.

Szczepienia w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

40 000,00 zł

0

40 000,00 zł

17.

Dopłata do badań mammograficznych 

5 000,00 zł

0

5 000,00 zł

18.

PZERiI Koło w Pobierowie + koło teatralne

5 000,00 zł

0

5 000,00 zł

19.

PZERiI Koło w Rewalu

4 000,00 zł

0

4 000,00 zł

20.

PZERiI Koło w Niechorzu

4 000,00 zł

0

4 000,00 zł

21.

Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowiu

3 000,00 zł

0

3 000,00 zł

22.

Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie

3 000,00 zł

0

3 000,00 zł

23.

Rada Rodziców przy Świetlicy Wiejskiej Śliwin

2 000,00 zł

0

2 000,00 zł

24.

Rada Sołecka Pogorzelica

6 635,00 zł.

0

6 635,00 zł

25.

Rada Sołecka Niechorze

10 686,00 zł

0

10 686,00 zł

26.

Rada Sołecka Śliwin

7 223,00 zł

0

7 223,00 zł

27.

Rada Sołecka Rewal

10 847,00 zł

0

10 847,00 zł

28.

Rada Sołecka Trzęsacz

6 557,00 zł

0

6 557,00 zł

29.

Rada Sołecka Pustkowo

6 611,00 zł

0

6 611,00 zł

30.

Rada Sołecka Pobierowo

11 441,00 zł

0

11 441,00 zł

 

31.

 

Programy edukacyjne (Uniwersytet Trzeciego Wieku)

 

 

46 000,00 zł

 

0

 

46 000,00 zł

32.

Wigilia dla osób samotnych

 

5 000,00 zł

0

5 000,00 zł

33.

Dofinansowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci

20 000,00 zł

0

20 000,00 zł

34.

Finansowanie zatrudnienia pracownika prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne – świetlica Śliwin

7 000,00 zł

7 000,00 zł

14 000,00 zł

35.

Program „Klasa 2022”

 

70 000,00 zł

70 000,00 zł

140 000,00 zł

36.

Rezerwa

 

2 000,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

 

Razem:

422 500,00 zł

177,500,00 zł

600 000,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012 12:12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012 12:12:23