Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/116/11 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r.

Uchwała Nr XV/116/2012

Rady Gminy Rewal

z dnia 19 grudnia 2011.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 - z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.

z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, zwany dalej „Programem” wraz z preliminarzem wydatków stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalony w § 1. Program realizowany będzie przez Urząd Gminy Rewal
i koordynowany przez pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

 

Przewodnicząca Rady

 

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Gminy Rewal
z dnia 19 grudnia 2011r.   


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE REWAL
NA ROK 2012Rozdział  I
Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal
na 2012 r.

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
  3. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)
  5. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015. Przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Radę Ministrów 22 marca 2011 r.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz.428)
  7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006 – 2015 (Uchwała Nr XXXII/379/06 z dnia 18 września 2006 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego)
  8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rewal (Uchwała Rady Gminy XV/89/07 z dnia 26 października 2007)

 

 

Rozdział II
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2012.

1.    Zgodnie z brzmieniem art. 4 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

 

1.    Zgodnie z brzmieniem art. 4 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
a)    zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
b)    udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
c)    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
d)    wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
e)    podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
f)    wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2.    Zgodnie z brzmieniem art. 10. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
a)    zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
b)    udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
c)    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
d)    wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
e)    pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Rozdział III
Sposoby realizacji poszczególnych zadań:

 

1.    Zadania wskazane w rozdziale II:
o    Punkt  1 lit. „a” – realizowany w oparciu o zasoby oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu. Najbliżej zlokalizowany oddział i poradnia znajdują się w Gryficach.
o    Punkt 1 lit. „b” oraz punkt 2 lit. „b”- realizowany w oparciu o działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, usytuowanego w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31,  
w których odbywają się konsultacje oraz dyżury specjalistyczne w trakcie których udzielne są porady. Zadaniem Punktu jest:
    - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
    - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;
    - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
    - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy;
    - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
    - gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
    Zapobieganie przemocy w rodzinie umożliwia współpraca wielu instytucji, głównie Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Gminnej, prokuratury, kuratorów sądowych, pracowników oświaty, służby zdrowia. Utrwalane są cykliczne spotkania z dzielnicowymi oraz stała współpraca z pracownikami socjalnymi.
    Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Rewalu wspomaga realizację zadań ujętych w rozdziale II punkcie 1 lit „f” oraz w punkcie 2 lit „e”. Polega ono na współpracy z Urzędem Gminy w Rewalu  (dotyczącą np. kierowania do prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych), oraz na pomocy psychologicznej i prawnej, świadczonej na rzecz potencjalnych beneficjentów wskazanych działań.
o    Punkt 2 lit. „a” – realizowany w oparciu o porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach i realizację programu „Prowadzenie Centrum Konsultacyjno – Terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin” usytuowanego w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryficach, a także poprzez realizację programów o zasięgu ponadgminnym.  
o    Punkt 1 lit. „c” oraz punkt 2 lit. „c” – realizowane w szkołach i w świetlicach na terenie gminy prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Zadania te zapisane w szkolnych programach profilaktycznych. Wykonywanie zadań odbywa się również we współpracy z organizacjami społecznymi z terenu gminy.
o    Punkt 2 lit. „e” oraz częściowo z punktu 1 lit. „e” - realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, jako zadania z zakresu pomocy społecznej – głównie przez pracę socjalną oraz konstruowanie i wykonywanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny umożliwia realizację zadań w rozdziale II punkcie 1 lit. „f” i punkcie II lit. „e” .
o    Punkt 1 lit. „e” – realizowany jest przez dokonywanie kontroli w terenie. Kontrola obejmuje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Do zadań kontrolnych upoważnieni są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu (na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy  Rewal) oraz funkcjonariusze Policji i Straży Gminnej.
2.    Zadanie koordynowania wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal realizuje Pełnomocnik  ds. Profilaktyki Uzależnień. Do zadań Pełnomocnika należy:
- przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- prowadzenie Punktu  Konsultacyjno – Informacyjnego;
- bieżąca koordynacja i nadzór nad formalną i merytoryczną zgodnością wykonywania zadań z przyjętym harmonogramem działań ujętych w GPPiRPA oraz PN;
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy;
- określanie zgodności podejmowanych działań z GPPiRPA oraz PN;
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- udział w naradach i szkoleniach udoskonalających, służących podnoszeniu kwalifikacji i wzrostowi kompetencji w dziedzinie organizacji i prowadzenia pracy profilaktycznej, dotyczącej metod rozwiązywania problemów alkoholowych;
- współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Zachodniopomorskiego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu.

 

Rozdział IV
Zasady wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r.

 

1.    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012 r. realizowany jest przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych zawartych w budżecie Gminy, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (100% wydatków).
2.    Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako niewygasające na realizację zadań wymagających kontynuacji w roku następnym do czasu uprawomocnienia się nowego Programu.
3.    Dopuszcza się aneksowanie umów na realizację zadań wynikających z Programu z podmiotami i organizacjami, na kolejny rok, w celu kontynuacji realizacji zadania.
4.    Finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych przez podmioty zewnętrzne w stosunku do GKRPA możliwe jest po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez GKRPA i uwzględnieniu realizacji danego zadania w preliminarzu wydatków na 2012 r.  
5.    Samodzielna realizacja zadania przez podmiot lub organizację, zewnętrzne w stosunku do Gminy Rewal, wymaga zawarcia umowy i rozliczenia zadania zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów oferty realizacji zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
6.    Zadania wymienione w preliminarzu wydatków na rok 2012 mogą być realizowane przez Urząd Gminy Rewal, we współpracy z danym podmiotem lub organizacją.
7.    Brak rozliczenia (złożenia sprawozdania) przez organizację lub podmiot do 31 stycznia 2012 r. z  realizacji zadania z 2011 roku powoduje wstrzymanie finansowania zadań realizowanych przez lub we współpracy z danym podmiotem lub organizacją w 2012 r.
8.    Pełnomocnik dokonuje oceny zasadności danego wydatku i zatwierdza do realizacji z odpowiedniego punktu preliminarza wydatków.
9.    Kwotą zaplanowaną w preliminarzu jako „rezerwa” dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu.
10.    Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
10.1.    Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przysługuje wynagrodzenie za dokonanie następujących czynności:
10.1.1.    za udział w posiedzeniu członków GKRPA w Rewalu lub zespołu problemowego Komisji  60 zł.
10.1.2.    za udział w posiedzeniu przewodniczącego GKRPA w Rewalu lub zespołu problemowego Komisji  80 zł.
10.1.3.    za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wraz ze sporządzeniem protokołu  50 zł.
10.1.4.    za specjalistyczny dyżur w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym 50 zł./godz.
10.1.5.    za przeprowadzenie kontroli w terenie 100 zł.
10.2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10.1. , wypłacane jest na podstawie listy wynagrodzeń, sporządzanej przez Pełnomocnika.

 

Rozdział V
Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2012

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012 12:25:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Włodarczyk 06-08-2012 12:25:00