obwieszczenie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pt. Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica


PUŚ.6220.11.6.2012.KM REWAL, dnia 22 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.11.5.2012.KM), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica”, realizowanego przez Master House Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Władysława IV 1 w Szczecinie, w związku z wnioskiem z dnia 08 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13 listopada 2012 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.11.3.2012.KM) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 23 listopada 2012 r. (sygnatura: WOOŚ-TŚ.4240.334.2012.AC) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 21 listopada 2012 r. (sygnatura: PS-N.NZ-403-28/12) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, bez uzasadnienia swojej decyzji.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygnatura: PUŚ.6220.11.6.KM) postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica”.

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

Prowadzący sprawę: Karolina Myroniuk, Podinspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 91 38 49 017, email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 17-12-2012 15:15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 17-12-2012 15:15:54