Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pt. Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica


PUŚ.6220.11.6.2012.KM REWAL, dnia 22 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.11.5.2012.KM), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica”, realizowanego przez Master House Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Władysława IV 1 w Szczecinie, w związku z wnioskiem z dnia 08 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13 listopada 2012 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.11.3.2012.KM) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 23 listopada 2012 r. (sygnatura: WOOŚ-TŚ.4240.334.2012.AC) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 21 listopada 2012 r. (sygnatura: PS-N.NZ-403-28/12) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, bez uzasadnienia swojej decyzji.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygnatura: PUŚ.6220.11.6.KM) postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica”.

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

Prowadzący sprawę: Karolina Myroniuk, Podinspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 91 38 49 017, email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 17-12-2012 15:15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 17-12-2012 15:15:54