Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie"


PUŚ.6220.10.9.2012.MH Rewal, dnia 29 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Rewalu prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W POBIEROWIE”,

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17 sierpnia 2012 r., złożony przez

BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

„ROZWARSKI I SPŁAWSKI” Sp. z o.o.

ul. Monte Cassino 18 a, 70-467 Szczecin

działającego z pełnomocnictwa

WÓJTA GMINY REWAL

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony w dniu 21 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Właściwym organem do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rewal. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Gryficach jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 28 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu, pokoju nr 423 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:54:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:56:49