Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal


Zarządzenie Nr 8/2013

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 stycznia 2013 roku.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr

142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/235/12 Rady Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się Otwarty Konkurs Ofert z dnia 2 stycznia 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal.

 

§ 2

 

W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, powierza się wykonanie zadania następującemu podmiotowi:

 

  1. Stowarzyszeniu Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu

kwota 60 000.00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 31-01-2013 11:24:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 31-01-2013 11:24:40