Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pobierowie


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy *

Usługi X

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Zygmunt Wołejszo

Adres

Pobierowo

Kod pocztowy

72-346

Miejscowość

Pobierowo

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 64 172

Faks

091 38 64 172

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„ Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pobierowie”.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pobierowie.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Pobierowo - Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

**.**.**.**-*

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE * TAK x

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę, kosztorysami i projektem wykonawczym.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach do 10.01.2005 r. i/ lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia **/**/****. (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie dotyczy

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu minimum dwóch podobnych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, z ostatnich max.. 5 lat,

 • Prowadzenie działalności w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 2 lata (z uwzględnieniem ewentualnego następstwa prawnego).

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego, wyrażające się zrealizowaniem, w okresie ostatnich max. 5 lat, co najmniej dwóch projektów budowlanych oczyszczalni ścieków o zdolności przerobowej powyżej 2000 m3/d, których należyte wykonanie udokumentowane będzie referencjami.

 • Posiadane odpowiedniego potencjału kadrowego - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach. Do wykazu należy dołączyć kopie ich uprawnień zawodowych, w tym aktualne potwierdzenie członkostwa w branżowych izbach zawodowych, a także wykaz projektantów dla wszystkich niezbędnych branż, którzy będą realizować zamówienie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, do składanych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:

 • Aktualny wypis/odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

 • Oświadczenie o braku zaległości podatkowych Wykonawcy w stosunku do Urzędu Skarbowego oraz braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • Wykaz wszystkich zamówień prowadzonych i wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich max. 5 lat, zbliżonych do przedmiotu zamówienia z podaniem przepustowości oczyszczalni w m3/d, czasu realizacji.

 • Wykaz osób, które będą realizować zamówienie z opisem posiadanych doświadczeń zawodowych.

 • Informację o podmiotach, z którymi Oferent zamierza współpracować przy realizacji zamówienia, z określeniem zakresu rzeczowego robót im zleconych,

 • Referencje wystawione przez zamawiających, dotyczące zaprojektowania co najmniej 2 oczyszczalni ścieków, potwierdzające wykonanie zamówienia z należytą starannością, w tym minimum jedna referencja z oczyszczalni zrealizowanej, o udokumentowanym osiągnięciu projektowanego efektu redukcji zanieczyszczeń, potwierdzony analizami laboratoryjnymi.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony *

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem x

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba 6 lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 1. _________________________________________________________ - ____ %

 2. _________________________________________________________ - ____ %

 3. _________________________________________________________ - ____ %

 4. _________________________________________________________ - ____ %

 5. _________________________________________________________ - ____ %

 6. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 29.04.2004 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

29.04.2004 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 10:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) nie dotyczy

(dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert nie dotyczy

Data (dd/mm/rrrr) Godzina (gg:mm)

Miejsce

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia **/**/**** (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

ZAŁĄCZNIK A

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

ug@rewal.pl

Adres internetowy (URL)

www.rewa.pl

1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 967

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

zp@rewal.pl

Adres internetowy (URL)

www.rewal.pl

1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

ug@rewal.pl

Adres internetowy (URL)

www.rewa.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 27-04-2004 10:13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 27-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 27-04-2004 10:13:28