Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie ws. wystąpienia do organów opiniujących oraz wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Wydobycie wód termalnych w Trzęsaczu"


PUŚ.6220.9.2012.KM REWAL, dnia 16 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wystąpienia do organów opiniujących

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że Wójt Gminy Rewal, na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOLOGPOL”? Henryk Dominiak z siedzibą przy ul. Piaskowej 61 w miejscowości Police, działającego z upoważnienia MILEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 w miejscowości Szczecin, wystąpił do organów opiniujących pismem z dnia 10 czerwca 2013 r., PUŚ.6220.8.22.2012.KM w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla inwestycji pt.:

WYDOBYCIE WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL

Ze względu na prowadzone równocześnie postępowanie odwoławcze w sprawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Rewal dotyczącego wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z dnia 15 lutego 2013 r., znak:PUŚ.6220.9.16.2012.KM) zawieszono postępowanie w sprawie zmiany wyżej wymienionej decyzji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Postanowieniem z dnia 30 września 2013 r., sygn. SKO.SJ.450.3411.2013 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie uchyliło zaskarżone postanowienie i odmówiło udzielenia wyjaśnień wątpliwości, co do treści decyzji Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.16.2012.KM. Postanowieniem z dnia 15 października 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.2012-2013.KM organ prowadzący postępowanie wznowił postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.16.2012.KM. Pismem z dnia 16 października 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.2012.KM, organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesyłając w załączeniu kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wyda Wójt Gminy Rewal w porozumieniu z Wójtem Gminy Karnice po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 16-10-2013 10:52:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 16-10-2013 10:52:16