obwieszczenie ws. wystąpienia do organów opiniujących oraz wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Wydobycie wód termalnych w Trzęsaczu"


PUŚ.6220.9.2012.KM REWAL, dnia 16 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wystąpienia do organów opiniujących

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że Wójt Gminy Rewal, na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOLOGPOL”? Henryk Dominiak z siedzibą przy ul. Piaskowej 61 w miejscowości Police, działającego z upoważnienia MILEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 w miejscowości Szczecin, wystąpił do organów opiniujących pismem z dnia 10 czerwca 2013 r., PUŚ.6220.8.22.2012.KM w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla inwestycji pt.:

WYDOBYCIE WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL

Ze względu na prowadzone równocześnie postępowanie odwoławcze w sprawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Rewal dotyczącego wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z dnia 15 lutego 2013 r., znak:PUŚ.6220.9.16.2012.KM) zawieszono postępowanie w sprawie zmiany wyżej wymienionej decyzji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Postanowieniem z dnia 30 września 2013 r., sygn. SKO.SJ.450.3411.2013 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie uchyliło zaskarżone postanowienie i odmówiło udzielenia wyjaśnień wątpliwości, co do treści decyzji Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.16.2012.KM. Postanowieniem z dnia 15 października 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.2012-2013.KM organ prowadzący postępowanie wznowił postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.16.2012.KM. Pismem z dnia 16 października 2013 r., sygn. PUŚ.6220.9.2012.KM, organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesyłając w załączeniu kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wyda Wójt Gminy Rewal w porozumieniu z Wójtem Gminy Karnice po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 16-10-2013 10:52:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 16-10-2013 10:52:16